Mislionica

Edin istraživački rad je usko povezan sa prioritetima ekonomskog i društvenog razvoja BiH. Kako bi se spoznao pravi potencijal za potrebne promjene, kao i mogućnost uticaja na relevantne faktore, neophodno je fundamentalno razumijevanje konteksta do kojeg se može doći samo kroz  pravovremena primijenjena istraživanja sa odgovarajućim metodološkim pristupom i alatima, koje prate inovativni načini i sredstva komunikacije.

Umjesto raširene prakse definisanja optimalne politike koja je odgovarajuća samo za uređene i predvidive situacije, te koja kao takva najčešće u praksi ne daje željene rezultate, Eda primjenjuje kompletan proces istraživanja i razvoja politika na inovativan način, uz značajna poboljšanja u vezi sa kompleksnim situacijama – sensemaking, testiranje politika putem metoda „sigurnog neuspjeha“ (safe to fail) uz stalno učenje i prilagođavanje.

Sa novim metodološkim pristupom koji je osjetljiv na kompleksne situacije i sistemskog karaktera, trenutni odnos uloženih resursa i postignutih rezultata (sa jedne strane potrošeni ogromni materijalni resursi i vrijeme, a sa druge strane postignuti neproporcionalno mali, zanemarljivi ili čak negativni efekti), se može postepeno obrnuti. Poželjno je početi sa ulaganjem minimalnih resursa, a zatim ih postepeno povećavati kod dokazanih slučajeva koji proizvode željene efekte, kako bi se ostvarili znatno veći efekti u cjelini.

 

Reference:

Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU - SBA u BiH2EU (2022-2025.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU
(SBA u BiH2EU)
Riječ je o nastavku projekta Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH (SBA u BiH). U tom smislu, radi se o kontinuitetu nastojanja da se ubrza ekonomska integracija sa EU u oblasti strateškog i policy okvira za mala i sredna preduzeća (MSP), sa naglaskom na implementaciju, monitoring i evaluaciju strategija i politika za MSP. Opšti cilj projekta je podrška institucijama u BiH da ubrzaju ekonomsku integraciju sa EU u oblasti strateškog i policy okvira za MSP, sa većim uticajem na performanse MSP u zemlji. Ključne informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. Ambasada Švedske u BiH, 2022-2025
Pregled praksi javnih nabavki na lokalnom nivou u BiH (2022.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Pregled praksi javnih nabavki na lokalnom nivou u BiH Eda je osmislila i provela ispitivanje o praksama u javnim nabavkama i njihovoj percepciji u lokalnim samoupravama, pripremila prikaz podataka u vezi sa provedenim javnim nabavkama u prethodnom periodu, te pripremila studiju i organizovala događaj na kome su predstavljemi nalazi istraživanja. UNDP, 2022
Analiza funkcionisanja javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo (2021.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Analiza funkcionisanja javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo Eda je izvršila analizu dokumentacije u cilju procjene upravljanja učinkom preduzeća i organizacione strukture četiri odabrana javna preduzeća u skladu sa obezbijeđenom metodologijom, obavila intervjue sa predstavnicima javnih preduzeća i pripremila odgovarajuće izvještaje. PWC (PriceWaterhouseCoopers), 2021
Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH (2017-2021.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH Cilj projekta “SBA u BiH” je ubrzanje ekonomske integracije sa EU u oblasti okvira za podršku MSP, sa pozitivnim uticajem na ostvarenja MSP u BiH.
Projekat će koristiti i prilagoditi Akt o malom biznisu (i Indeks politika za MSP) kao zajedničku metodološku osnovu za harmonizaciju strateškog okvira za MSP u BiH, obuhvatanjem svih faza razvoja politika (planiranje, implementacija, M&E, revizija) i omogućavanjem/olakšavanjem interakcije ključnih aktera. Ključne informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje.
Švedska agencija za međunarodnu saradnju (Sida), putem Ambasade Švedske u BiH, 2017-2021
Podrška resornim ministarstvima u unapređenju sistema dodjele grantova (2018-2019.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Podrška resornim ministarstvima u unapređenju sistema dodjele grantova Analiza postojećeg sistema i metodologije dodjele grantova, subvencija i transfera od strane resornih ministarstva u Republici Srpskoj, uključujući i analizu nalaza i preporuka Glavne službe za reviziju javnog sektora RS. Analiza dobrih praksi te izrada preporuka u oblasti planiranja, dodjele, monitoringa i evaluacije grantova, izvještavanja te mehanizma interne kontrole kod korisnika grantova. Izrada detaljnog kataloga grantova na osnovu budžetskog dokumenta za 2018. godinu, sa analizom rizika i preporukama kako te rizike otkloniti odnosno smanjiti. Projekat jačanja javnog integriteta u FBiH i RS, PWC (PriceWaterhouseCoopers) DFID, 2018-2019
Jačanje uloge OCD i lokalnih medija u unapređenju transparentnosti rada lokalne uprave (2017-2018.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Jačanje uloge OCD i lokalnih medija u unapređenju transparentnosti rada lokalne uprave Unapređena transparentnost rada lokalne uprave na osnovu poboljšanog monitoringa javnih nabavki od strane lokalnih OCD u saradnji sa lokalnim medijima. Ključne informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. U okviru projekta WeBER – Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave koji finansira EU, 2017- 2018
Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini (2016-2018.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini Opšti cilj projekta je poboljšanje transparentnosti i odgovornosti javnog sektora u BiH, kao i stvaranje pretpostavki za praćenje učinka javnih preduzeća BiH. Specifični cilj projekta je razvoj, promocija i iniciranje promjena u propisima o javnim preduzećima u cilju povećanja transparentnosti planiranih i realizovanih aktivnosti. Ključne informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH, u okviru programa MATRA GRANT 2016, 2016-2018
Podrška vladama Republike Srpske i Federacije BiH u borbi protiv korupcije (2016-2017.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Podrška vladama Republike Srpske i Federacije BiH u borbi protiv korupcije Pružanje usluga u saradnji sa PricewaterhouseCoopers u okviru navedenog projekta. PricewaterhouseCoopers, 2016-2017
Priprema uvođenja sistema elektronskog izdavanja građevinskih dozvola (EBPS) u Bosni i Hercegovini (2016.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Priprema uvođenja sistema elektronskog izdavanja građevinskih dozvola (EBPS) u BiH Sprovedena procjena trenutnog statusa procesa izdavanja građevinskih dozvola i potencijala za uvođenje sistema elektronskih građevinskih dozvola u BiH, uključujući „desk“ istraživanje, pripremu upitnika, provođenje i obradu intervjua i procjenu uslova i nivoa spremnosti za uvođenje sistema elektronskih građevinskih dozvola. Pripremljene preporuke za izmjene politika u BiH – Republiku Srpsku i Federaciju BiH za implementaciju sistema elektronskih građevinskih dozvola. Organizovani su okrugli stolovi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te pripremljen i dostavljen konačni izveštaj, uključujući preporuke. GIZ Srbija, u okviru ORF SEE MMS projekta – Diseminacija sistema izdavanja elektronskih građevinskih dozvola u Jugoistočnoj Evropi, 2016
Jačanje upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini (2012-2014.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Jačanje upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini Opšti cilj projekta je doprinijeti reformi i efikasnosti javne administracije u Bosni i Hercegovini koja može da podrži proces integracije BiH u EU, kroz jačanje kapaciteta državne i entitetskih administracija u oblasti kreiranja javnih politika, koordinacije, upravljanja i kontrole javnim finansijama. Specifični cilj je poboljšanje kvaliteta fiskalne politike i veze između kreiranja javnih politika i procedura za planiranje budžeta, kao i jačanje sistema interne kontrole javnih finansija. Delegacija EU, 2012-2014
Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH (2010-2012.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH Cilj projekta je osposobiti Vijeće ministara BiH, Vladu Republike Srpske, Vladu FBiH i Vladu Brčko distrikta da izgrade sistem za kreiranje i upravljanje politikama na koherentan i usklađen način, razviju modernu strukturu, kapacitete i procedure upravljanja politikama, te unaprijede međuvladinu saradnju i učinak centralnih vladinih organa. Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave BiH, 2010 – 2012.
Liberalizacija tržišta rada u BiH (2010-2011.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Liberalizacija tržišta rada u BiH Projekat treba da doprinese dinamizaciji, povećanju fleksibilnosti, efektivnosti i efikasnosti tržišta rada u BiH kroz obezbjeđenje pretpostavki za ravnopravniji nastup aktera iz privatnog i javnog sektora na tržištu rada i unaprijeđen zakonodavni i institucionalni okvir. Pored istraživačke i analitičke komponente projekta, veoma je važna i njegova komunikaciona komponenta koja ima kontinuiran karakter. USAID kroz program CAPP II koji vode Centri civilnih inicijativa, 2010 – 2011.
Prvi stan (2009-2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Prvi stan Projekat doprinosi uspostavljanju institucionalnih rješenja u svrhu efektivne podrške rješavanju stambenog pitanja mladih u BiH. Implementacija projekta obuhvata istraživanje stambene problematike mladih u BiH i implementaciju kampanje javnog zagovaranja kako bi donosioci odluka odgovorno i aktivno pristupili kreiranju efektivnih rješenja. Program podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, administrira CCI – centri civilnih inicijativa, 2009 – 2010.
Razvoj ekspertnog sistema za podršku odlučivanju o prioritetima budžetskih korisnika (2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Razvoj ekspertnog sistema za podršku odlučivanju o prioritetima budžetskih korisnika Eda je razvila i isporučila programski model podrške odlučivanju o prioritetima budžetskih korisnika. Radi se o posebnoj vrsti ekspertnog sistema, potpuno prilagođenog zahtjevima kompleksne, transparentne i efikasne procjene zasnovanosti, sadržajne i finansijske opravdanosti i izvodivosti oko 500 programa i pozicija koji se svake godine kandiduju od strane preko 90 budžetskih korisnika. Prema ocjenama glavnih korisnika programa iz Resora za budžet, radi se o jedinstvenom, visokokvalitetnom rješenju čija će primjena bitno unaprijediti kompletan proces pripreme i određivanja prioriteta budžetske potrošnje u RS. Ministarstvo finansija RS, 2008.
PRâVA ŠANSA: prva za mlade, prâva za vlade (2008-2009.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
PRâVA ŠANSA: prva za mlade, prâva za vlade Projekat PRâVA ŠANSA: prva za mlade, prâva za vlade će pripremom efektivne javne politike i kreiranjem instrumenata podrške obezbijediti značajan doprinos (samo)zapošljavanju mladih. Program podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, administrira CCI – centri civilnih inicijativa, 2008 – 2009.
FIELD – Stvaranje okvira za efektivan lokalni razvoj u BIH (2007-2009.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
FIELD – Stvaranje okvira za efektivan lokalni razvoj u BIH Projekat treba da doprinese proaktivnom i odgovornom upravljanju lokalnim razvojem u BiH, posebno poboljšanju efektivnosti LER-a, te da doprinese: djelotvornim politikama podrške i podsticajnim normativnim okvirom za LER, kvalitetnijim i efektnijim instrumentima planiranja i implementacije strategija i projekata, uvođenju efikasnijih upravljačkih i organizacionih rješenja i unapređjenju lokalnih kapaciteta za bavljenje razvojem. Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, 2007 – 2009.
Razvoj proaktivnog i odgovornog lokalnog vođenja u BiH (2007-2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Razvoj proaktivnog i odgovornog lokalnog vođenja u BiH Cilj ovog projekta je da inicira i olakša prelaz sa više-manje slučajnih (ad-hoc) primjera uspješnog vođenja opština i gradova u BiH, na sistemsko osiguranje proaktivnog i odgovornog lokalnog vođenja. Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, 2007 – 2008.
Razvoj i uvođenje višetipskog modela jedinica lokalne samouprave u BiH (2006-2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Razvoj i uvođenje višetipskog modela jedinica lokalne samouprave u BiH Cilj projekta je stvaranje novog osnovnog modela lokalne samouprave u BiH uvođenjem višetipske strukture, sa različitim obimom nadležnosti i diferenciranog pravnog statusa lokalnih jedinica, kako bi se postavile dovoljno fleksibilne osnove za suštinsku funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju u BiH. Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, 2006 – 2008.
Razvijanje razvojne infrastrukture: Lekcije (ne)naučene iz primjera lokalnog ekonomskog razvoja u BiH (2006.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Razvijanje razvojne infrastrukture: Lekcije (ne)naučene iz primjera lokalnog ekonomskog razvoja u BiH Pružanje proaktivnih rješenja za fundamentalni redizajn aktuelnih politika i praksi podrške lokalnom ekonomskom razvoju u BiH LGI, 2006.
Kreiranje strategije razvoja lokalne samouprave u BiH od strane ključnih aktera (2006-2006.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Kreiranje strategije razvoja lokalne samouprave u BiH od strane ključnih aktera Najvažniji ciljevi projekta sažeto se mogu izraziti na sljedeći način:

  • Postavljanje kompleksa pitanja reforme lokalne uprave i decentralizacije među prioritetna pitanja reformi u BiH,
  • Stvaranje vodećeg jezgra ključnih domaćih aktera (vodećih opštinskih uprava, nevladinih organizacija, domaćih praktičara i stručnjaka koji već prednjače u uvođenju principa dobre uprave) kao ključne snage za kreaciju i implementaciju strategije,
  • Kreiranje nedostajuće cjelovite, sistemski zasnovane i opšteprihvaćene Strategije razvoja lokalne uprave u BiH,
  • Uspostavljanje kvalitativno novog pristupa u politici i praksi kreiranja rješenja za lokalni nivo u BiH (“bottom up” umjesto “top-down”).

Dokument Strategije je u maju 2006. godine prihvaćen od strane entitetskih saveza gradova i opština, nakon čega je upućen u proceduru institucijama vlasti na usvajanje i dalju implementaciju.

Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i Projekt razvoja opština – MDP, 2005 – 2006.
Benchmarking u lokalnim upravama-Put za Bosnu i Hercegovinu (2004-2005.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Benchmarking u lokalnim upravama-Put za Bosnu i Hercegovinu Kreiranje policy studije za razvoj lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini Fond otvoreno društvo BiH, 2004 – 2005.
Studija administrativnih i regulativnih troškova u BiH (2003.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Studija administrativnih i regulativnih troškova u BiH Ispitati stanje na uzorku od 121 organizacija u BiH koje pružaju administrativne usluge Svjetska banka, 2003.
Analiza 9 opština u regiji Doboja (2002.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Analiza 9 opština u regiji Doboja Preliminarna dijagnoza radi pravilnog dizajna projekta «Opštinski razvoj u regiji Doboja» INTERCOOPERA-TION, SDC, 2002.
Studija administrativnih i regulativnih troškova u BiH (2002.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Studija administrativnih i regulativnih troškova u BiH Ispitati stanje na uzorku od 300 preduzeća u BiH – podloga za BAC projekat Svjetska banka, 2002.
Promocija i implementacija međunarodnih principa i standarda javnih nabavki - povećanje transparentnosti, smanjenje korupcije (2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Promocija i implementacija međunarodnih principa i standarda javnih nabavki – povećanje transparentnosti, smanjenje korupcije Unaprijediti podloge i prakse u domenu javnih nabavki, posebno na lokalnom nivou Evropska komisija, 2001
Metodologija izbora opština - preliminarna dijagnoza sa aspekta dobre uprave (2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Metodologija izbora opština – preliminarna dijagnoza sa aspekta dobre uprave Kreirati i testirati metodologiju u 10 opština BiH Fond Otvoreno društvo BiH, 2001
Istraživanje poslovnog okruženja u BiH (2000.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Istraživanje poslovnog okruženja u BiH Stavovi i viđenja poslovnog okruženja (uzorak od 40 kompanija u RS) Svjetska banka, 2000
Kompetitivnost privrede BiH (2000.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Kompetitivnost privrede BiH Utvrđivanje kometitivnosti privrede u BiH anketiranjem odgovarajućih preduzeća Mit centar, Svjetski ekonomski forum, 2000
Istraživanje potreba za program javne administracije u BiH (2000.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Istraživanje potreba za program javne administracije u BiH Studija – utvrditi potrebe na uzorku opština u BiH Fond Otvoreno društvo BiH, 2000