Pripremljeno uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju

Radna grupa u kojoj su aktivno učestvovali predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Privredne komore Republike Srpske, pripremila je uputstvo о pоstupаnju sа priјаvоm kоrupciје i оbеzbјеđеnju zаštitе licа kоја priјаvlјuјu kоrupciјu. Edini stručnjaci su direktno sarađivali sa radnom grupom na pripremi uputstva koje je pripremljeno u okviru projekta „Podrška vladama Republike Srpske i Federacije BiH u borbi protiv korupcije“ koji podržava Britanska ambasada u Sarajevu.

Odgovorna lica u Republici Srpskoj koja imaju više od 15 zaposlenih su obavezna da usvoje uputstvo do 07. 01. 2018. Više informacija o ovome kao i samo uputstvo je dostupno na veb-stranici Ministarstva pravde Republike Srpske: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/media/vijesti/Pages/Uputstvo-o-postupanju-sa-prijavom-korupcije-i-obezbje%C4%91enju-za%C5%A1tite-lica-koja-je-prijavl%D1%98uju.aspx