EDA d.o.o.

EDA d.o.o. je osnovana 2012. godine, kao dodatni, komercijalni, profitno orijentisani kapacitet koji će efikasno dopunjavati Edine potencijale i aktivnosti, prvenstveno u slučajevima gdje je angažman takvog profila adekvatniji od angažmana nevladine organizacije. EDA d.o.o. se prvenstveno fokusirala na realizaciju ugovora o isporuci usluga (service contracts) kroz aranžmane sa međunarodnim partnerima visoke reputacije, kao što su GIZ, Helvetas, UNDP i sl. ili sa domaćim partnerima na različitim nivoima (lokalni, entitetski, državni), fokusirajući se na podršku MSP, zapošljavanju, inovacijama, digitalizaciji, finansijskom sektoru, izvozu itd.

Ovo su neke od najvažnijih referenci EDA d.o.o.

 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Procjena i mapiranje instrumenata finansijske podrške za kulturne i kreativne industrije u BiH Identifikovanje izazova i ograničenja sa kojima se kulturne i kreativne industrije u BiH suočavaju u pristupu finansijama. Korištena je kombinacija kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, kojima su obuhvaćena privatna preduzeća, udruženja građana, te javna preduzeća i ustanove iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija sa jedne strane, te banke i mikrokreditne organizacije sa druge strane. Pripremljeni su nalazi i preporuke za unapređenje finansijske podrške za kulturne i kreativne industrije u BiH, kao i infografike koje mogu biti iskorištene za edukacije u ovoj oblasti. Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), u okviru zajedničkog programa „Kultura i kreativnost za zapadni Balkan“, koji je finansiran od strane EU, 2023-2024.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Studija o marketingu lokacije za investitore Studija sadrži teorijski osvrt na strane direktne investicije, opis modela ponašanja investitora i identifikaciju relativne važnosti pojedinih faktora na osnovu kojih investitori donose odluku o izboru lokacije za investiranje, pregled kretanja stranih investicija u BiH i njihovu strukturu, kao i komparativnu analizu ponude Brčko distrikta za investitore u odnosu na konkurentske lokacije. Studija pruža odgovor na pitanje u kojim segmentima ponude za investitore i njene komunikacije Brčko distrikt BiH ima komparativnu prednost koju treba iskoristiti, šta treba da unaprijedi u predstojećem periodu i koje su pretpostavke za to. Vlada Brčko distrikta BiH, 2023.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  MarketMakers – Helvetas Projekt. Program stipendiranja IT obuka u BiH Podizanje kompetencija mladih i uglavnom nezaposlenih lica sa ciljem zapošljavanja u najbrže rastućem sektoru – IT industriji. Eda je, u saradnji sa partnerima, izvršila istraživanje te odabir prioritetnih IT obuka (u skladu sa potrebama IT sektora i preferencijama kandidata), kao i odabir pružalaca usluga relevantnih IT obuka u BiH. Nakon promocije i javnog poziva izvršena je selekcija kandidata te ugovorena i realizovana obuka, kao i pokriveni troškovi u punom iznosu za 94 polaznika. Helvetas, Swiss  Intercooperation (MarketMakers Projekt), 2023.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  MarketMakers – Helvetas Projekt, Program podrške zapošljavanju redovnih studenata Zagovaranje novog zakonskog rješenja koje bi omogućilo redovnim studentima da se zaposle u struci za koju se školuju te još za vrijeme redovnog školovanja steknu potrebnu praksu i redovan radni staž koji će im kasnije pomoći u zapošljavanju, a sve to uz povoljnije uslove u odnosu na trenutno postojeće, kako bi se na takve aranžmane podstakli i studenti i poslodavci. Urađena je provjera izvodivosti, analiza stejkholdera praćenih anketama i fokus grupama te predložen niz opcija, sa fokusom na jednu za koju je preostalo da se razradi u saradnji sa Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske. Helvetas, Swiss  Intercooperation (MarketMakers Projekt), 2020 – 2023.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  EU4B Recovery Projekt – Stvaranje portfolija lokalnih ekspertata i izrada planova kontinuiteta poslovanja za izabrane MSP Formiranje grupe lokalnih stručnjaka za razvoj poslovanja čiji zadatak je bio da sprovedu analize poslovanja izabranih MSP-a i razviju planove kontinuiteta poslovanja uz pružanje savjetodavnih usluga o reorganizaciji lanca snabdijevanja i pristupu novim tržištima, u sektorima prerade metala i drveta. Cilj je bio da se razviju individualizirani planovi oporavka/strategije koje uključuju preporuke za mjere koje bi trebalo sprovesti kako bi se pomoglo MSP-ima da obezbijede kontinuitet poslovanja. Eda je nadgledala i podržavala cijeli proces sa značajnim sopstvenim doprinosom (dva vodeća eksperta). Podržanim korisnicima su nakon realizacije projekta dodijeljena bespovratna sredstva (EU4B Recovery) za finansiranje implementacije mjera potrebnih za postizanje otpornijeg poslovanja, prije svega kroz reorganizaciju lanca snabdijevanja i inovacije proizvoda, kao i diverzifikaciju baze klijenata kroz pristup novim tržištima. EU4Business Recovery Project, finansiran od strane EU i SR Njemačke. implementiran od GIZ, ILO I UNDP, u okviru akcije: „COVID-19 Investment Response”, 2021 – 2022.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  MarketMakers – Helvetas Projekt, Pilot Projekt finansijskog mehanizma finansiranja IT obuke sa odloženom otplatom U okviru projekta pružena je tehnička, savjetodavna, organizaciona i implementaciona podrška Projektu MarketMakers u procesu uspostave finansijskog proizvoda za obuke u oblasti IT-a. Izvršeno je mapiranje pružalaca usluga IT obuke u BiH, banaka i finansijskih organizacija, a uz pomoć anketa i fokus grupa sa mladim u BiH, definisani su prioriteti. Uz partnerstvo sa odabranom bankom, uspostavljen je kreditni proizvod za nezaposlene mlade ljude, uz podršku posebno uspostavljenog garantnog fonda iz koga se garantovalo za 60-80% kreditnih obaveza pojedinačnog korisnika. Pilot Projekt je uspješno završen i repliciran u najmanje jednom slučaju od strane pružalaca usluga IT obuke i banaka koje nisu učestvovale na projektu. Helvetas, Swiss  Intercooperation (MarketMakers Projekt), 2019 – 2022.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  GIZ Projekt „Inovacije i digitalizacija“ – Analiza i izrada studije napretka za inovacije i digitalizaciju u BiH Razvoj metodologije i odgovarajućih instrumenata (upitnici za MSP/pružaoce usluga, struktura studije napretka), nakon čega slijedi izrada analize trenutnog statusa inovacija i digitalizacije u BiH u turizmu, preradi drveta, preradi metala i plastici. Procjena trenutne situacije u vezi sa postojećim ekosistemom za podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji na lokalitetima projekta uz korišćenje koncepta evropskih digitalnih inovacionih habova kao modela i konačno kompilacija podataka prikupljenih putem istraživana na MSP i pružaocima usluga sa interno (u okviru projekta) dostupnim podacima i izrađenom studijom napretka, uključujući preporuke. Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ, Kancelarija u Bosni  i Hercegovini, u okviru Projekta „Inovacije i digitalizacija“, 2021.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  EC Projekt “Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada unapređenjem metodologije istraživanja tržišta rada”. Savjetodavne usluge institucijama tržišta rada u Republici Srpskoj Ojačani kapaciteti institucija tržišta rada, sa primarnim fokusom na Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje RS. Podrška je uključila i situacionu analizu realizovanu kroz podršku koja je pružena Ministarstvu, uključujući sveobuhvatni pregled radnih dokumenata od značaja za razumijevanje i implementaiciju prethodne Strategije zapošljavanja u RS. Podrška je pružena Radnoj grupi angažovanoj na izradi Strategije zapošljavanja u RS, formiranoj od strane Ministarstva u saradnji sa socijalnim partnerima (sindikat, poslodavci). Rad je obuhvatio i radionice razvoja strategije, što je finalizovano kroz nacrt strateškog dokumenta, uključujući i razradu prioriteta i mjera koje treba preduzeti tokom trajanja strategije: 2021 – 2027. Od Evropske komisije finansiran Projekt, kao lokalni partner NIRAS-a, Poljska, 2021.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  GIZ Program jačanja javnih institucija u BiH – Pružanje podrške korisničkim institucijama na institucionalizaciji i daljem razvoju mjerenja zadovoljstva korisnika javne administracije U saradnji sa Transparency International BiH realizovan je nastavak aktivnosti implementiranih prethodne godine u vidu projekta koji je obezbijedio tehničku pomoć u oblasti upravljanja zadovoljstvom korisnika, gdje je SPI Program obezbijedio ekspertizu za PARCO i druge partnerske institucije. Fokus projekta bio je na pružanju podrške korisničkim institucijama na institucionalizaciji i daljem razvoju mjerenja zadovoljstva korisnika javne administracije (mentorstvo i savjetodavna podrška te podrška u razvoju i prilagođavanju naprednih metoda – kvalitativnih alata za mjerenje zadovoljstva korisnika), kao i na jačanju institucionalnih kapaciteta za mjerenje zadovoljstva korisnika (podrška u pilotiranju aktivnosti mjerenja zadovoljstva korisnika uz obuku i koučing, promocija projekta i organizacija radionica sa prezentacijom projektnih rezultata i kreiranje preporuka za buduće aktivnosti u oblasti upravljanja odnosima sa korisnicima). Njemačko ministarstvo za privrednu saradnju (BMZ) putem GIZ, Kancelarija Sarajevo, po ugovoru sa Transparency International, BiH, 2021.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Interreg IPA CBC -Mapiranje i analiza tradicionalne industrije Prijedora Mapiranje i analiza tradicionalnih industrija su provedeni sa ciljem utvrđivanja statusa i karakteristika tradicionalnih poslovnih djelatnosti zastupljenih u Prijedoru. Studija takođe sadrži preporuke za unapređenje saradnje između tradicionalne i kreativne industrije Grada Prijedora i bolje iskorištavanje njihovih potencijala. “Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, implementiran od PREDA-PD, a finansiran od EU, Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020, 2021.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Izrada studije “Metalska industrija BiH – Analiza performansi i izvoza” U studiji su analizirani podaci koji se odnose na veličinu i strukturu metalske industrije u BiH, kao i podaci o ostvarenoj prodaji i izvozu. U studiji su takođe identifikovana tržišta sa najvećim potencijalom za izvoz proizvoda od metala iz Bosne i Hercegovine. Konsultantska kompanija „ProConTech“, Recklinghausen, Njemačka, 2021.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  MarketMakers – Helvetas Projekt – Kreiranje preporuka o mjerama podrške za razvoj BPO sektora u Republici Srpskoj i Brčko distriktu Na osnovu analize relevantnih strateško-planskih dokumenata, kao i javnih poziva institucija i organizacija u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, izvršena je analiza relevantnih podsticajnih mjera sa fokusom na njihovu relevantnost za podršku pružaocima BPO usluga u sticanju novih klijenata, kao i na podršku stranim BPO kompanijama da investiraju u Republiku Srpsku i Brčko distrikt. U analitičkom dijelu aktivnosti, obrađen je slučaj Srbije i njenih dobrih praksi u ovoj oblasti. Na osnovu toga, kreiran je set preporuka koje bi mogle unaprijediti atraktivnost Republike Srpske i Brčko Distrikta za BPO industriju. Helvetas, Swiss  Intercooperation (MarketMakers Projekt), 2020 – 2021.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Izrada smjernica za privlačenje stranih investicija u opštinu Mrkonjić Grad Smjernice sadrže opis pojavnih oblika SDI i njihovih motiva, model ponašanja stranih investitora u procesu donošenja odluke o izboru lokacije, te analizu tokova SDI u BiH po zemlji porijekla i djelatnosti investitora. U smjernicama je predstavljen prijedlog profila stranog investitora koji bi bio atraktivan za privlačenje iz ugla Opštine Mrkonjić Grad, uz identifikovanje takvih, potencijalnih investitora u odgovarajućim bazama podataka. Takođe, izvršena je komparativna analiza Opštine Mrkonjić Grad u odnosu na Opštinu Laktaše i Grad Prijedor, uz prijedlog promotivnih sredstava, oblika i kanala komunikacije sa stranim investitorima, učestvovanje na relevantnim međunarodnim takmičenjima, te načina komunikacije u postinvesticionoj fazi. Na kraju su date pretpostavke za implementaciju predloženih aktivnosti. Opština Mrkonjić Grad, 2020.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  EU ProLocal Projekt – Izrada studije: „Informacione tehnologije (IT): Pogonsko gorivo za konkurentnost MSP” Identifikacija opcija za dalje unapređenje konkurentnosti MSP u sektorima prerade metala i drveta, na osnovu potreba i potencijala za korišćenje IKT-a na individualnom nivou preduzeća kao i na sektorskom nivou (situaciona analiza, „desk“ istraživanje, terenske posjete, dizajn potrebnih intervencija, organizacija i učešće u okruglim stolovima). Priprema i prezentacija studije “Informaciono-komunikaciona tehnologija – pogonsko gorivo za konkurentnost MSP”, uključujući i potrebne preporuke. Studiju je, uz zvaničnu prezentaciju, kasnije objavio GIZ. EU/GIZ ProLocal Projekt – “Informacione tehnologije – Pogonsko gorivo za konkurentnost MSP” u BiH, kao lokalni partner PEM-a Dizeldorf, Njemačka, 2018 – 2019.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  RRDS Projekt – Podrška lokalnim i regionalnim timovima u Republici Srbiji u pripremi aktivnosti za unapređenje ruralnog i regionalnog razvoja Pružanje podrške naručiocu posla u oblasti definisanja i realizacije aktivnosti u vezi regionalnog i ruralnog razvoja u Republici Srbiji. Realizacija intervjua sa stejkholderima te sastanaka i radionica sa ključnim ekspertima na Projektu. Izrada nalaza te definisanje dobrih praksi, preporuka i sl. Učešće u pripremi, izradi i prezentaciji ključnih projektnih dokumenata iz oblasti pristupa, prakse i modela regionalnog i ruralnog razvoja u Republici Srbiji. Izrada sumarnog pregleda iskustava i praksi razvojne podrške ruralnom i regionalnom razvoju Republike Srbije te kreiranje izvještaja sa regionalnih radionica sa preporukama – Prakse u nastajanju i kako ih podržati. RRDS – Podrška ruralnom i regionalnom razvoju Srbiji, koju finansira SDC -Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (kao lokalni partner NIRAS-a, Poljska), 2018 – 2019.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Transparency International BiH – Kreiranje antikorupcionih mjera i instrumenata U okviru realizacije projekta, izvršena je osnovna procjena postojećih antikorupcionih mehanizama i mehanizama integriteta u javnim nabavkama u odabranim lokalitetima, u ugovornim organima i ponuđačima, izrađena i sprovedena anketa za službenike za javne nabavke, ponuđače i druge stejkholdere u cilju identifikacije procesa javnih nabavki i izazova na nivou lokalnih zajednica te sintetizirani nalazi i izrađene preporuke za unapređenje antikorupcionih mehanizama u javnim nabavkama u odabranim lokalnim samoupravama i malim i srednjim preduzećima. Osim toga, organizovane su radionice i okrugli stolovi sa odabranim korisnicima iz MSP, službenicima za javne nabavke, organizacijama civilnog društva i predstavnicima poslovne zajednice, a izrađeni su i odgovarajuće brošure, priručnici, smjernice i operativne procedure te pružena adekvatna institucionalna obuka. Organizovan je događaj „Otvorena vrata“ na temu javnih nabavki, u saradnji sa Agencijom za državnu upravu BiH, Savezom opština i gradova RS i Udruženjem poslodavaca RS. Transparency International BiH – u okviru aktivnosti kreiranja antikorupcionih mjera i instrumenata, 2018 – 2019.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  EU ProLocal Projekt – Savjetodavne usluge za preduzeća iz sektora prerade drveta i metala Analitički rad i savjetodavne usluge za izvozno orijentisana MSP iz oblasti prerade drveta i metala, uz fokus na (i) pristup tržištima (procjena unutrašnjih kapaciteta, edukacija u pristupu stranim tržištima – pružena obuka MSP-ima, razvoj marketinških strategija/planova prodaje), umrežavanje, uključujući studijske posjete, B2B, sajmove itd. (ii) optimizaciju poslovanja (unapređenje poslovnih praksi, edukacija u oblasti finansijskog menadžmenta – pružena obuka MSP-ima), (iii) sertifikaciju i (iv) inovacije (olakšavanje saradnje sa javnim sektorom,  olakšavanje saradnje između MSP-a u oblasti inovacija itd.). EU/GIZ ProLocal Projekt u BiH, kao lokalni partner PEM-a Dizeldorf, Njemačka, 2017 – 2018.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  MarketMakers – Helvetas Projekt -Analiza potencijala za razvoj BPO (Business Process Outsourcing) sektora u BiH – Banjalučka regija Prikupljene su relevantne i dokazive informacije zasnovani o potencijalu razvoja BPO industrije u BiH koje su pomogli da se razumije BPO tržište, sa fokusom na na gradove-regije: Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar. Podaci su dostavljeni za svaki grad-region: (i) Registrovani nezaposleni sa nivoima obrazovanja i kvalifikacijama od značaja za sektor usluga kao i godišnji broj i kvalitet diplomaca srednjeg i visokog obrazovanja relevantnog za BPO industriju (ii) Podaci o poznavanju stranih jezika, uključujući podatke o diplomcima koje proizvode škole stranih jezika, (iii) Podaci o opštinskim i/ili kantonalnim podsticajima i uslugama koji podržavaju strane investitore, (iv) Pregled  komercijalnih objekata i raspoloživih poslovnih prostora  pogodnih za uslužno orijentisana preduzeća, (v) Pregled glavnih internet provajdera, (vi) Pregled mogućih međunarodnih opcija putovanja, posebno vazdušnim putem (vii)  Pregled preduzeća u gradu-regionu koja imaju ‘hipotetički’ interes da budu pružaoci usluga ili da uđu u zajedničko preduzeće sa stranom BPO/SSC kompanijom. Helvetas, Swiss  Intercooperation (MarketMakers Projekt), 2017 – 2018.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Definisanje izmjena politika u regiji Sava Garden, u cilju poboljšanja poslovanja Izvršena je analiza aktuelnih politika koje utiču na rad i funkcionisanje lokalne privrede, kao i identifikacija problema na nivou razvojnih politika vezanih za rad i funkcionisanje lokalne privrede. Realizovano je 8 fokus grupa za identifikaciju izmjena u lokalnim politikama (po 2 fokus grupe u svakoj od partnerskih opština: Laktaši, Gradiška, Srbac i Kozarska Dubica) i kreiran je  izvještaj za svaku od partnerskih opština sa identifikovanim problemima u lokalnim politikama i definisanim preporukama za poboljšanje istih. ACED Banja Luka, u okviru projekta ReGERD, finansiran od strane EU, 2015.