Projekti

Implementirani projekti

 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU
  (SBA u BiH2EU)
  Riječ je o nastavku projekta Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH (SBA u BiH). U tom smislu, radi se o kontinuitetu nastojanja da se ubrza ekonomska integracija sa EU u oblasti strateškog i policy okvira za mala i sredna preduzeća (MSP), sa naglaskom na implementaciju, monitoring i evaluaciju strategija i politika za MSP. Opšti cilj projekta je podrška institucijama u BiH da ubrzaju ekonomsku integraciju sa EU u oblasti strateškog i policy okvira za MSP, sa većim uticajem na performanse MSP u zemlji. Ključne informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. Ambasada Švedske u BiH, 2022-2025
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u BiH Edin tim je, za potrebe GIZ-a, angažovan na provođenju sljedećih projektnih aktivnosti: 1) priprema baseline studije sa identifikacijom potencijalnih stejkholdera i relevantnih usluga, 2) proširenje saradnje zainteresovanih strana u oblastima usluga, kao i saradnja u oblasti digitalizacije ili zelene ekonomije u BiH, 3) demonstracija potencijala digitalne i zelene transformacije relevantnim zainteresovanim stranama, 4) razvoj dualnog stručnog obrazovanja i obuke na nivou komora, školskih ustanova, strukovnih škola i preduzeća koja pružaju usluge obuka, 5) proširenje dualnog stručnog obrazovanja i obuka u dodatnim partnerskim regionima. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH/PEM Consult, 2024.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Digitalni inovacioni hub IDEMO – DIH IDEMO DIH IDEMO je jedan od četiri digitalna inovaciona hub-a u BiH koji je uspostavljen u okviru projekta EU4DigitalSME. Cilj DIH-a IDEMO je stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja koje će omogućiti digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća iz sektora za preradu drveta i metala uz podršku IKT kao prateće industrije. DIH IDEMO omogućava testiranje prije investiranja, podrška pri pronalasku investitora, sticanje novih vještina, umrežavanje i razvoj ekosistema inovacija. DIH IDEMO je konzorcijum koga čine Inovacioni centar Banja Luka, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Privredna komora Republike Srpske, Razvojna agencija Republike Srpske i Eda – Agencija za razvoj preduzeća. Više informacija o DIH IDEMO je dostupno ovdje. Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), u okviru projekta EU4DigitalSME koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), 2023 – 2024.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  READy – Unapređenje efikasnosti resursa naprednom digitalizacijom u proizvodnim MSP Projekat je usmjeren na ubrzavanje tehnološke transformacije proizvodnih MSP podrškom kroz partnerstvo kompetentnih i inovaciono orijentisanih privatnih i javnih aktera iz različitih sektora, koji koncentrišu svoje ključne resurse na pilotiranje digitalnih tehnologija za transformaciju industrijskih MSP ka pametnijoj, zelenijoj i efikasnijoj proizvodnji u skladu sa najnovijim politikama EU. Opšti cilj projekta je pametan i održiv rast proizvodnih MSP u BiH podržan tehnološkim inovacijama koje su razvijene i pilotirane kroz partnerstva zasnovana na modelu quintuple helix. Specifični cilj je uspješno pilotiranje i promocija primjene digitalnih tehnologija/alata za efikasno korištenje resursa u proizvodnim MSP kroz funkcionalnu saradnju između privatnog sektora, akademije, organizacija civilnog društva i javnog sektora. Projekat je podržan u okviru projekata Jačanje inovacija i digitalizacije u MSP u BiH, koji finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ), i projekta Podrška EU digitalizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini “EU4DigitalSME” sufinansiran od strane Evropske unije, koje implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ, 2023-2024.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Priprema studije i izvođenje radionica za projekat LER u BiH Priprema polazne studije koja obuhvata 11 ciljanih gradova/opština u BiH radi definisanja prioritetnih područja intervencije projekta Lokalni ekonomski razvoj u BiH – LER u BiH. Priprema metodologije i izvođenje 24 radionice u četiri pilot opštine (Žepče, Zavidovići, Teslić i Doboj) sa predstavnicima privatnog, javnog i nevladinog sektora. Caritas, u okviru projekta Lokalni ekonomski razvoj u BiH, 2023
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Održivo partnerstvo za zapošljavanje Projekat svoje aktivnosti usmjerava na trenutno nezaposlene osobe koje su registrovane na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, uključujući nezaposlene i neaktivne mladiće i djevojke (15-29), osobe sa otežanim mogućnostima zapošljavanja i one koji su ostali bez posla uslijed pandemije Covid-19. Aktivnosti će doprinijeti mobilizaciji i integraciji ovih osoba na tržište rada kako bi se zadovoljile potrebe lokalne privrede. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU u okviru projekta “Podrška Evropske
  unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), koji implementira Međunarodna organizacija rada, 2022-2023.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Erasmus za mlade preduzetnike Erasmus za mlade preduzetnike je program prekogranične razmjene koji preduzećima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika. Sa druge strane, ovaj program takođe nudi priliku mladim preduzetnicima (i onima koji žele da to postanu) iz BiH da uče od iskusnih i uspješnih preduzetnika koji vode preduzeća u drugim zemljama. Eda je kontakt tačka za BiH i pruža podršku preduzećima i preduzetnicima tokom procesa registracije i razmjene. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. Evropska unija, 2020-2023.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Pregled praksi javnih nabavki na lokalnom nivou u BiH Eda je osmislila i provela ispitivanje o praksama u javnim nabavkama i njihovoj percepciji u lokalnim samoupravama, pripremila prikaz podataka u vezi sa provedenim javnim nabavkama u prethodnom periodu, te pripremila studiju i organizovala događaj na kome su predstavljemi nalazi istraživanja. UNDP, 2022
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Monitoring projekta, ciljeva/rezultata i realizovanih intervencija u okviru projekta podrške MSP orijentisanih ka izvozu i turizmu Ovaj konsultantski zadatak bio je fokusiran na monitoring projekta, ciljeva/rezultata i intervencija tokom realizacije projekta te na kreiranje periodičnih i konačnih procjena direktnih i indirektnih rezultata relevantnih intervencija iz okvira EU4Business projekta, a sve u skladu sa smjernicama EU4Business projekta. Eda je razvila i uspostavila sistem monitoringa i isporučila dva izvještaja o procjeni, kao i završnu studiju („Prije i poslije“) koja obezbjeđuje dragocjene inpute za bolju organizaciju sličnih akcija u budućnosti. Tokom realizacije zadatka pripremljeno je i izvedeno nekoliko radionica za terenske monitore i projektni tim. Razvijena je sveobuhvatna baza podataka koja je permanentno održavana i unapređivana tokom implementacije projekta, uključujući podatke sa početka projekta, srednjoročnog presjeka i konačne podatke (kraj projekta) u vezi sa performansama MSME-a, koja su učestvovala u projektu. EU4Business projekat, podržan od EU i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Nemačke, implementiran od GIZ, ILO i UNDP, u okviru akcije: “Strategije lokalnog razvoja”, 2020 – 2022
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Analiza funkcionisanja javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo Eda je izvršila analizu dokumentacije u cilju procjene upravljanja učinkom preduzeća i organizacione strukture četiri odabrana javna preduzeća u skladu sa obezbijeđenom metodologijom, obavila intervjue sa predstavnicima javnih preduzeća i pripremila odgovarajuće izvještaje. PWC (PriceWaterhouseCoopers), 2021
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH Cilj projekta “SBA u BiH” je ubrzanje ekonomske integracije sa EU u oblasti okvira za podršku MSP, sa pozitivnim uticajem na ostvarenja MSP u BiH.
  Projekat će koristiti i prilagoditi Akt o malom biznisu (i Indeks politika za MSP) kao zajedničku metodološku osnovu za harmonizaciju strateškog okvira za MSP u BiH, obuhvatanjem svih faza razvoja politika (planiranje, implementacija, M&E, revizija) i omogućavanjem/olakšavanjem interakcije ključnih aktera. Ključne informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje.
  Švedska agencija za međunarodnu saradnju (Sida), putem Ambasade Švedske u BiH, 2017-2021
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures Projekat NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures (mreža lokalnih struktura za kreiranje dodatne vrijednosti) je usmjeren na unapređenje konkurentnosti izvozno-orijentisanih MSP u sektorima metalske i drvoprerađivačke industrije u BiH sa očekivanim pozitivnim uticajem na dodatnu vrijednost i zapošljavanje visoko kvalifikovane radne snage. Planirano je da projekat rezultira uspostavljanjem funkcionalne regionalne inovacione mreže koja može da kreira inovacije više dodatne vrijednosti za MSP u sektorima metalske i drvoprerađivačke industrije koja izvoze na tržišta EU i CEFTA. U okviru projekta je kreiran regionalni klub inovativnih kompanija KLIK. Evropska unija i Savezna Republika Njemačka u okviru projekta EU4Business, 2020-2021.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Pružanje tehničke podrške Savjetu ministara BiH – Ministarstvu finansija i trezora BiH za pripremu i publikovanje „Budžeta za građane“ Projekat obuhvata provođenje relevantnih analiza, pripremu metodologije za izradu i publikovanje „Budžeta za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH, te pružanje stručne podrške za pripremu prvog „Budžeta za građane“, uključujući proces konsultacija, pripremu i uređivanje dokumenta, njegov dizajn i štampu. GIZ BiH, 2020.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Podrška resornim ministarstvima u unapređenju sistema dodjele grantova Analiza postojećeg sistema i metodologije dodjele grantova, subvencija i transfera od strane resornih ministarstva u Republici Srpskoj, uključujući i analizu nalaza i preporuka Glavne službe za reviziju javnog sektora RS. Analiza dobrih praksi te izrada preporuka u oblasti planiranja, dodjele, monitoringa i evaluacije grantova, izvještavanja te mehanizma interne kontrole kod korisnika grantova. Izrada detaljnog kataloga grantova na osnovu budžetskog dokumenta za 2018. godinu, sa analizom rizika i preporukama kako te rizike otkloniti odnosno smanjiti. Projekat jačanja javnog integriteta u FBiH i RS, PWC (PriceWaterhouseCoopers) DFID, 2018-2019
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  LocalInterAct mreža Opšti cilj projekta je poboljšana konkurentnost izvozno orijentisanih sektora i preduzeća, uz unaprijeđenu konkurentnost lokacija, a specifični cilj predstavljaju uspostavljeni mehanizmi napredne opštinske i međuopštinske podrške izvoznicima, zasnovani na Aktu o malom biznisu. Ključna ideja projekta da se alati i instrumenti koji su uspješno testirani i razvijeni kroz projekat CREDO Krajina, prenesu i primijene u opštinskim upravama Prnjavora, Dervente i Laktaša, kako bi se pružila željena podrška izvozno orijentisanim preduzećima. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU i Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, 2017-2018.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Jačanje uloge OCD i lokalnih medija u unapređenju transparentnosti rada lokalne uprave Unapređena transparentnost rada lokalne uprave na osnovu poboljšanog monitoringa javnih nabavki od strane lokalnih OCD u saradnji sa lokalnim medijima. Ključne informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. U okviru projekta WeBER – Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave koji finansira EU, 2017- 2018
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurenost Opšti cilj projekta je povećana usklađenost ponude i tražnje na tržištu rada u Prnjavoru, a specifični cilj je uspostavljeno funkcionalno partnerstvo za zapošljavanje Opštine Prnjavor u svojstvu kapaciteta za kontinuirano provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje. Ključna ideja proekta je da se identifikovana neusklađenost ponude i tražnje može prevazići koordiniranim radom svih relevantnih subjekata – partnera u projektu, gdje preduzeća obezbjeđuju informacije o trenutnim prilikama i budućim potrebama za zapošljavanje, srednja škola prilagođava programe obrazovanja i provodi praktične obuke, opština provodi istraživanja, izrađuje neophodne planske dokumente i podržava inicijative za zapošljavanje, a Biro za zapošljavanje preuzima aktivnu ulogu u provođenju kontinuiranih analiza, informisanju i povezivanju tražilaca posla i poslodavaca. Na ovaj način se teret obezbjeđivanja kvalifikovane radne snage raspoređuje na sve relevantne subjekte, umjesto da ga najvećim dijelom snose preduzeća kao što je sada u praksi. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU (u okviru poziva „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, implementiran od strane Međunarodne organizacije rada), 2017-2018.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini Opšti cilj projekta je poboljšanje transparentnosti i odgovornosti javnog sektora u BiH, kao i stvaranje pretpostavki za praćenje učinka javnih preduzeća BiH. Specifični cilj projekta je razvoj, promocija i iniciranje promjena u propisima o javnim preduzećima u cilju povećanja transparentnosti planiranih i realizovanih aktivnosti. Ključne informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH, u okviru programa MATRA GRANT 2016, 2016-2018
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  KRIN – Kreiranje regionalne inovacione mreže Opšti cilj projekta je poboljšana konkurentnost preduzeća u sektorima metaloprerade i drvoprerade umrežavanjem ključnih aktera i rješavanjem nedostataka tržišta na području koje obuhvata: Prijedor, Kozarska Dubica, Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Derventa i Banja Luka. Specifični cilj je unapređen rad sektorskih odbora i razvijena inicijalna inovaciona mreža za sektore metaloprerade i drvoprerade. Ključna ideja projekta je da se jačanjem interakcija između firmi i sa institucijama podrške može značajnije unaprijediti inovaciona sposobnost uključenih MSP, s jedne strane, i postepeno razviti regionalni inovacioni sistem (koji čine pogodan pravni i strateški okvir, obrazovne, tehnološke i stručne institucije u stalnoj interakciji sa MSP) za sektore drvoprerade i metaloprerade u pomenutim lokalnim zajednicama. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU i Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, 2017-2018.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Podrška vladama Republike Srpske i Federacije BiH u borbi protiv korupcije Pružanje usluga u saradnji sa PricewaterhouseCoopers u okviru navedenog projekta. PricewaterhouseCoopers, 2016-2017
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuke za lokalnu upravu u procesu integrisanog strateškog planiranja – priprema strategija razvoja na lokalnom nivou Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuka za razvojne timove u opštinama Čelinac, Živinice, Novi Grad u procesu izrade strategije integrisanog lokalnog razvoja, primjenom MIPRO. UNDP LID, 2016.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Pružanje tehničke podrške u jačanju lokalnih partnerstava Pružanje prilagođene tehničke podrške lokalnim samoupravama Banjaluke, Gradiške i Prijedora u procesu jačanja lokalnih razvojnih partnerstava. UNDP LID, 2016.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Unapređenje sistema upravljanja imovinom za odabrane lokalne samouprave u BiH Izvršena analiza stanja sistema upravljanja imovinom na lokalnom nivou te odabrane lokalne samouprave (Grad Banja Luka, Opština Novo Sarajevo, Opština Gradiška i Opština Mrkonjić Grad) koje su iskazale interes za unapređenje sistema upravljanja imovinom. Organizovan niz radionica sa radnim timovima lokalnih samouprava te, uz pomoć stručnog tima „Libusoft Cicom“ Zagreb, isporučeno jedinstveno softversko rješenje za upravljanje imovinom, za koje je dobavljač softvera izvršio obuku korisnika za sve module. Projekat upravljanja imovinom, u okviru USAID/Sida GOLD projekta, 2016.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  CREDO Krajina Cilj projekta je da se poboljša konkurentnost malih i srednjih preduzeća na području Krajine, kako bi se kreirala i održala radna mjesta, smanjilo siromaštvo i poboljšao ekonomski status ovog područja. Projekat treba da podrži kreiranje više od 200 novih radnih mjesta i održanje do 1000 radnih mjesta u kompanijama / sektorima obuhvaćenim projektnim intervencijama. Takođe, projekat treba da olakša vertikalnu i horizontalnu koordinaciju politika usmjerenih prema malim i srednjim preduzećima u projektnom području.

  Projekat traje 30 mjeseci, a sastoji se od više faza i komponenti. Putem početnih analiza odabrani su prioritetni privredni sektori sa većim potencijalom za kreiranje novih radnih mjesta, a onda su predstavnici preduzeća iz tih sektora, kroz sektorske odbore, definisali prioritetne potrebe za savjetodavnom podrškom i obukom za preduzeća. Odabrani sektori su podržani putem savjetodavnih usluga, obuka i razvojnog fonda. Uz to, dio savjetodavne i finansijske podrške je usmjeren i prema gradovima i opštinama koji namjeravaju da bitno unaprijede lokalno poslovno okruženje i uspostave stalan i sadržajan dijalog sa privatnim sektorom. Više informacija o rezultatima projekta CREDO Krajina je dostupno ovdje.

  Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, 2013-2016.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Priprema uvođenja sistema elektronskog izdavanja građevinskih dozvola (EBPS) u BiH Sprovedena procjena trenutnog statusa procesa izdavanja građevinskih dozvola i potencijala za uvođenje sistema elektronskih građevinskih dozvola u BiH, uključujući „desk“ istraživanje, pripremu upitnika, provođenje i obradu intervjua i procjenu uslova i nivoa spremnosti za uvođenje sistema elektronskih građevinskih dozvola. Pripremljene preporuke za izmjene politika u BiH – Republiku Srpsku i Federaciju BiH za implementaciju sistema elektronskih građevinskih dozvola. Organizovani su okrugli stolovi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te pripremljen i dostavljen konačni izveštaj, uključujući preporuke. GIZ Srbija, u okviru ORF SEE MMS projekta – Diseminacija sistema izdavanja elektronskih građevinskih dozvola u Jugoistočnoj Evropi, 2016
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuke za lokalnu upravu u procesu operacionalizacije strategija razvoja na lokalnom nivou Eda je angažovana da pruži efektivnu, prilagođenu i procesno orijentisanu tehničku podršku za 12 lokalnih uprava (Bužim, Cazin, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Kostajnica, Doboj, Doboj Jug, Doboj Istok, Prnjavor, Srbac, Maglaj i Kotor Varoš) u procesu operacionalizacije u početnom periodu provođenja integrisanih strategija lokalnog razvoja, transformišući tako podršku u održiv ciklus upravljanja razvojem koji se može ponavljati. Takođe, Eda će izvesti 4 programa interaktivnih obuka koji su pripremljeni tako da ojačaju kapacitete lokalnih uprava za efektivno upravljanje implementacijom strategije i razvojnim procesima u cjelini. UNDP ILDP, 2013-2014.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Jačanje upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini Opšti cilj projekta je doprinijeti reformi i efikasnosti javne administracije u Bosni i Hercegovini koja može da podrži proces integracije BiH u EU, kroz jačanje kapaciteta državne i entitetskih administracija u oblasti kreiranja javnih politika, koordinacije, upravljanja i kontrole javnim finansijama. Specifični cilj je poboljšanje kvaliteta fiskalne politike i veze između kreiranja javnih politika i procedura za planiranje budžeta, kao i jačanje sistema interne kontrole javnih finansija. Delegacija EU, 2012-2014
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Pružanje tehničke podrške i izvođenje obuke za lokalnu upravu u procesu integrisanog strateškog planiranja – priprema strategija razvoja na lokalnom nivou Eda i UNDP su potpisali ugovor u vezi sa pružanjem tehničke podrške i izvođenjem obuke u integrisanom planiranju lokalnog razvoja za četiri jedinice lokalne samouprave u BiH (Prijedor, Laktaši, Mrkonjić Grad i Jajce). Očekivani rezultati obuhvataju izgrađene kapacitete opštinskih timova za planiranje lokalnog razvoja i pripremu četiri razvojne strategije u skladu sa miPRO metodologijom. UNDP ILDP, 2013.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  PULS 2013 Cilj projekta se odnosi na unapređenje neposredne komunikacije izabranih predstavnika i građana u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini putem jačanja dijaloga između predstavnika lokalne uprave, pružaoca usluga i građana, te njihove dalje saradnje na unapređenju javnih usluga na lokalnom nivou u BiH. Ovo je nastavak napora na unapređenju odgovornosti na lokalnom nivou kroz dalju elaboraciju mehanizama povratne sprege za građane, koji su predstavljeni u okviru PULS metodologije. Projekat bi trebao da doprinese povećanju korištenja rezultata ispitivanja zadovoljstva korisnika odnosno građana prilikom odlučivanja o prioritetima za investiranje, budžetiranje i pripremu strateških razvojnih planova i projekata na lokalnom nivou. Fond otvoreno društvo BiH, 2013.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave – priprema i izvođenje treninga za lokalnu upravu U 2012. i 2013. godini Eda je angažovana u sljedećim aktivnostima:

  • izvođenje obuke o metodologiji za integrisano i participativno planiranje lokalnog razvoja miPRO za jedinice lokalne samouprave u BiH,
  • priprema i izvođenje obuke o upravljanju opštinskom imovinom i sredstvima u BiH,
  • pružanje standardizovane obuke i tehničke podrške o upravljanju ljudskim resursima za jedinice lokalne samouprave u BiH, sa fokusom na uspostavljanje odgovarajućih struktura za upravljanje ljudskim resursima i funkcije obuke kao ključnog pokretača ukupnog razvoja kapaciteta lokalne uprave, uključujući procjenu postojećih izazova i mapiranje minimalnih funkcija, struktura i procesa koji omogućavaju efektivno upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave u BiH, te podršku u izvođenju aktivnosti na radnom mjestu i tehničku podršku u vezi sa uspostavljanje i/ili jačanjem organizacionih modaliteta upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj upravi,
  • priprema obuhvatnog programa obuke o međuopštinskoj saradnji u BiH,
  • trenutno, Eda je angažovana na pružanju tehničke podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima u 20 JLS.
  UNDP MTS, 2012 – 2013.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Jačanje lokalne samouprave u BiH – priprema studije o napretku Sa ciljem utvrđivanja uticaja projekta “Jačanje lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini” koji implementira njemačka razvojna agencija Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Eda je provela seriju intervjua sa predstavnicima 15 opština uključenih u projekat. Riječ je o opštinama: Ilijaš, Višegrad, Gornji Vakuf – Uskoplje, Orašje, Ljubuški, Teslić, Žepče, Laktaši, Maglaj, Modriča, Kostajnica, Kozarska Dubica, Vareš, Gračanica i Kutina. Poredeći nove podatke sa onima iz početne studije, izvedeni su zaključci o tome u kojim opštinama, u kojim oblastima i u kojoj mjeri je došlo do promjena zahvaljujući aktivnostima projekta. GIZ SLS, 2012 – 2013.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Uspostavljanje minimalnih standarda za praćenje ispunjavanja obaveza ravnopravosti polova na lokalnom nivou Razvojna agencija Eda je potpisala ugovor sa Gender centrom Vlade Republike Srpske za implementaciju aktivnosti na uspostavljanju minimalnih standarda za praćenje ispunjavanja obaveza ravnopravosti polova na lokalnom nivou. Cilj aktivnosti je obezbjeđenje suštinske primjene principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i izgradnja kapaciteta jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za praćenje napretka primjene standarda ravnopravnosti polova u pilot opštinama u Republici Srpskoj. Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, 2012 – 2013.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana Eda je potpisala partnerski sporazum sa organizacijom SeConS iz Beograda o implementaciji projekta „Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana”. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije. Eda je zadužena je za provođenje projektnih aktivnosti na području Republike Srpske. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za zagovaranje rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama i stvaranje boljeg opšteg okvira za participativnu demokratiju na lokalnom nivou, kao i ukupno unapređenje rodne ravnopravnosti na širem, regionalnom i nacionalnom nivou. EU, 2012 – 2013.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Izgradnja kapaciteta entitetskih Saveza opština i gradova u BiH Projekat je usmjeren na izgradnju kapaciteta saveza opština i gradova, podršku u izradi strateških dokumenata i pružanju usluga, te pomoć savezima opština i gradova da dostignu viši nivo organizacionog i funkcionalnog razvoja. U 2011. godini Eda je angažovana na izradi strategija razvoja saveza opština i gradova u oba entiteta. U 2012. godini Eda je angažovana na izradi Strategije komunikacije, Strategije razvoja usluga i Strategije razvoja ljudskih resursa za Savez opština i gradova RS.

  Trenutno, Eda je angažovana na izradi Strategije komunikacije i Strategije razvoja ljudskih resursa za Savez općina i gradova Federacije BiH.

  SIDA, 2010 – 2013.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Realizacija istraživanja MSP u BiH Eda je angažovana u okviru SEECEL programa koji je finansijski podržan od strane Evropske Unije – IPA višekorisničkog programa o realizaciji istraživanja u BiH sa ciljem utvrđivanja potreba za obukom malih i srednjih preduzeća u BiH. U okviru ovog zadatka, Eda je prevela upitnik i pripremila listu malih i srednjih preduzeća koja treba da budu obuhvaćena istraživanjem prema kriteriju da svaki NACE sektor mora biti zastupljen uz jednaku proporciju mikro, malih i srednjih preduzeća. U okviru ovog posla, Eda je distribuirala upitnike malim i srednjim preduzećima u cijeloj BiH, prikupila popunjene upitnike i unijela podatke u odgovarajuću bazu. Ugovor sa SEECEL u okviru projekta koji finansira EU, 2012.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH Cilj projekta je osposobiti Vijeće ministara BiH, Vladu Republike Srpske, Vladu FBiH i Vladu Brčko distrikta da izgrade sistem za kreiranje i upravljanje politikama na koherentan i usklađen način, razviju modernu strukturu, kapacitete i procedure upravljanja politikama, te unaprijede međuvladinu saradnju i učinak centralnih vladinih organa. Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave BiH, 2010 – 2012.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Studija lokalnog integrisanog razvoja ruralnih područja Opštine Kostajnica Eda i opština Kostajnica su potpisali ugovor o izradi Studije lokalnog integrisanog razvoja ruralnih područja opštine Kostajnica sa vizuelnim konceptima. Ova studija predstavlja osnovu za izradu prostorno-planske dokumentacije opštine i od velike je važnosti za pravilno i ujednačeno planiranje lokalnog razvoja. GIZ i Opština Kostajnica, 2012.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Uspostavljanje procedura za koordinaciju lokalnog planiranja i razvoja Eda je angažovana na uspostavljanju procedura za koordinaciju lokalnog planiranja i razvoja u tri partnerske opštine u okviru SLS-projekta, to jest u opštinama Teslić, Orašje i Kozarska Dubica. Angažman je obuhvatao organizaciju radionica sa opštinskim timovima kako bi se izvršila analiza trenutno primjenjivanih procedura u procesima upravljanja lokalnim razvojem i identifikovale mogućnosti za poboljšanja. Nakon toga, izrađen je prijedlog procedura za koordinaciju planiranja i razvoja na lokalnom nivou, kao i prijedlog za izradu baza podataka za lokalni razvoj za svaku od ciljnih opština. Nacrti su finalizovani u saradnji sa opštinskim timovima, a angažman je završen organizovanjem studijske posjete Kutini. GIZ SLS, 2012.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Priprema i provođenje istraživanja o pitanjima rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i priprema Konferencije o ravnopravnosti polova Izrada koncepta istraživanja, priprema upitnika, unos, obrada, analiza podataka i izrada izvještaja. Priprema smjernica za rad za paneliste rasprava na konferenciji, priprema i organizovanje grupa i rad u grupama. Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, 2011-2012.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Poboljšanje usluga lokalne samouprave jačanjem civilnog društva Uvođenje i primjena PULS metodologije u odabranim opštinama radi unapređenja odgovornosti i povećanja efikasnosti u pružanju javnih usluga, te povećanju zadovoljstva građana kroz aktivniju ulogu civilnog društva. Projekat obuhvata osmišljavanje metodologije PULS za ispitivanje zadovoljstva korisnika javnim uslugama, pripremu upitnika, razvoj softverskih rješenja za podršku u obradi podataka i kreiranju izvještaja, te podršku u komunikacionim aktivnostima.

  U 2012. godini Eda je nastavila sa pružanjem podrške u primjeni PULS methodologije.

  Fond otvoreno društvo BiH, 2011-2012.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Istraživanje zadovoljstva korisnika javnih komunalnih usluga za Administrativnu službu Grada Banjaluka Istraživanje zadovoljstva korisnika javnih komunalnih usluga za Administrativnu službu Grada Banjaluka je obuhvatalo pripremu upitnika, definisanje uzorka, provođenje ankete, unos i analizu podataka korištenjem posebno osmišljenog softvera, te pripremu izvještaja sa preporukama za unapređenja.

  U 2012. godini izvedeno je ispitivanje zadovoljstva građana radom zimske službe, te redovno ispitivanje zadovoljstva građana javnim komunalnim uslugama.

  Grad Banja Luka, 2011-2012.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Liberalizacija tržišta rada u BiH Projekat treba da doprinese dinamizaciji, povećanju fleksibilnosti, efektivnosti i efikasnosti tržišta rada u BiH kroz obezbjeđenje pretpostavki za ravnopravniji nastup aktera iz privatnog i javnog sektora na tržištu rada i unaprijeđen zakonodavni i institucionalni okvir. Pored istraživačke i analitičke komponente projekta, veoma je važna i njegova komunikaciona komponenta koja ima kontinuiran karakter. USAID kroz program CAPP II koji vode Centri civilnih inicijativa, 2010 – 2011.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave – priprema i izvođenje treninga za lokalnu upravu U 2011. godini Eda je angažovana na pripremi i izvođenju sljedećih obuka:

  • trening o upravljanju ljudskim resursima sa fokusom na procjenu potreba za obukom i učinka zaposlenih (uključujući pripremu analize o upravljanju ljudskim resursima u opštinama uz identifikovanje i prezentovanje najboljih praksi),
  • uvodni miPRO trening i trening za trenere (trening je pripremljen i izveden za opštine koje treba da pripreme strategiju razvoja korištenjem miPRO metodologije, dok je trening za trenere pripremljen i izveden kako bi se obučili treneri za izvođenje uvodnih treninga o miPRO metodologiji),
  • priprema materijala za obuku novoizabranih zvaničnika na teme liderstvo i lokalna uprava A-Š.
  UNDP, MTS, 2011.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Jačanje lokalne samouprave u BiH – priprema polazne studije Priprema polazne studije koja obuhvata 12 partnerskih opština iz Republike Srpske i Federacije BiH, kao i 3 benchmark opštine. Pripremljena je metodologija i sprovedeno je ispitivanje kako bi se u svakoj od opština identifikovalo stanje u oblasti: statusa lokalne razvojne strategije i planova implementacije, horizontalne i vertikalne povezanosti, imovine, finansiranja strategije, interne organizacije i koordinacije, ljudskih resursa, participacije, džendera i socijalne uključenosti, monitoringa i evaluacije, te međuopštinske saradnje. GIZ, SLS, 2011.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Provođenje standarda za ravnopravnost polova na lokalnom nivou vlasti Analiza trenutne situacije u vezi sa politikom provođenja ravnopravnosti polova u izabranim jedinicama lokalne samouprave, uključujući analizu relevantnih opštinskih pravilnika i sistematizacije radnih mjesta, izrada prijedloga Odluke o provođenju politike ravnopravnosti polova u lokalnim strukturama vlasti. Organizacija fokus grupa u kojima će se nastojati doći do informacija o stepenu razumijevanja i procjeni kapaciteta predstavnika jedinica lokalne samouprave. Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, 2011.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka o izradi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima uprave u RS Eda je održala dvodnevnu obuku na temu Izrada Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima uprave u Republici Srpskoj. Cilj obuke je bio da se kroz interaktivni rad sa sekretarima i njihovim saradnicima u republičkim organima uprave (ministarstva, republičke uprave i republičke upravne organizacije), sagledaju svi aspekti izrade Pravilnika – od normativne (zakonske) podloge za izradu Pravilnika, preko propisa koji uređuju principe i tehniku izrade, značaja timskog rada i komunikacija, razumijevanja ključne veze Pravilnika i upravljanja ljudskim resursima, do praktičnih vještina u izradi unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Agencija za državnu upravu, 2011.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  CAF u javnoj upravi Obuka na temu uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u javnim upravama prema CAF metodologiji. Agencija za državnu upravu, 2011.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Izrada strategije ruralnog razvoja opština Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac Eda je angažovana da pripremi i vodi radionice i pripremi nacrt strategije ruralnog razvoja za područje četiri opštine (Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac). GIZ, 2011.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka o organizacionom razvoju za opštinsko liderstvo i praktičare U okviru projekta Jačanje lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini (SLS) koji implementira Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Eda je pripremila materijale i izvela obuku o organizacionom razvoju. Posebna pažnja je posvećena kapacitetima za upravljanje razvojem, njihovom uspostavljanju i funkcionisanju. GIZ, 2011.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Uvođenje sistema ocjenjivanja zaposlenih u Administrativnoj službi Grada Banjaluka Uvođenje sistema ocjenjivanja zaposlenih u Administrativnoj službi Grada Banjaluka ESOS uključuje samoprocjenu zaposlenih, ocjenu zaposlenih od strane nadređenih, analizu i obradu ocjena uz pomoć ekspertnog sistema za donošenje odluka po višefaktorskom modelu – DEXI, uz dobijanje finalne ocjene i preporuka za upravljanje ljudskim resursima. Grad Banja Luka, 2010 – 2011.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Analiza proizvoda koji se uvoze i mogućnosti proizvodnje istih u Republici Srpskoj Cilj projekta je doprinos povećanju procenta pokrivenosti uvoza izvozom i smanjivanju spoljnotrgovinskog deficita, putem supstitucije dijela uvoza domaćom proizvodnjom. Analiza treba da ukaže na to koji proizvodi (proizvedeni u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske) se uvoze u Republiku Srpsku, koji dio njihovih uvoznika čine proizvođači, postoje li proizvođači za dominantne uvozne proizvode u Republici Srpskoj, zašto domaći proizvođači uvoze potrebne proizvode umjesto da ih nabavljaju od proizvođača iz Republike Srpske, koji proizvođači mogu proizvoditi proizvode koji se sada u najvećoj mjeri uvoze i kakve podsticajne mjere bi bile najdjelotvornije kako bi se povećala njihova konkurentnost i kako bi domaći proizvodi uspješno supstituisali uvozne. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, 2010.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Marketing konsalting «Čistoća» A.D. Banja Luka – kreiranje novog vizuelnog identiteta.

  «IGA – Izvozno-kreditna agencija Bosne i Hercegovine», Sarajevo – provođenje kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja tržišta, kreiranje baze podataka, database marketing, kreiranje kompanijskog biltena, redizajn vizuelnog identiteta i izrada knjige grafičkih standarda, kreiranje korporativnog slogana, priprema plana promotivnih događaja.

  «Opština Laktaši» – kreacija i dizajn štampanog promotivnog materijala za promociju Strategije razvoja.

  «Opština Mrkonjić Grad» – priprema Plana promocije strategije razvoja opštine Mrkonjić Grad, izrada knjige grafičkih standarda, kreacija i dizajn štampanog promotivnog materijala.

  «TOP – Tvornica opekarskih proizvoda», Banja Luka – kreacija i dizajn štampanog promotivnog materijala korištenog u okviru akcije unaprjeđenja prodaje.

  «Studentski centar Nikola Tesla», Banja Luka – provođenje relevantnih marketing analiza, kreiranje novog vizuelnog identiteta i slogana za restoran Slobodni um.

  Klijenti – opštine i preduzeća, 2007 – 2010.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Prvi stan Projekat doprinosi uspostavljanju institucionalnih rješenja u svrhu efektivne podrške rješavanju stambenog pitanja mladih u BiH. Implementacija projekta obuhvata istraživanje stambene problematike mladih u BiH i implementaciju kampanje javnog zagovaranja kako bi donosioci odluka odgovorno i aktivno pristupili kreiranju efektivnih rješenja. Program podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, administrira CCI – centri civilnih inicijativa, 2009 – 2010.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Uspostavljanje interaktivnog centra znanja za lokalne lidere – Edapedia Uspostavljanje interaktivnog centra znanja za lokalne lidere treba da omogući artikulisanje, strukturisanje i transfer specifičnih, neposrednih iskustava i rješenja u vođenju opština i gradova, formiranih u uslovima društvene i ekonomske transformacije na Zapadnom Balkanu. Uspostavljanje centra je inicirano na osnovu identifikovane potrebe za aktivnijom podrškom u pogledu usavršavanja i inoviranja znanja za strateško i operativno upravljanje opštinama i gradovima. Fond otvoreno društvo BiH, 2009 – 2010.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Funkcionalni pregled pojedinih sektora u cilju podrške višetipskom modelu organizacije jedinica lokalne samouprave u RS Izrada studije koja obuhvata analitičke podloge za kreiranje javnih politika u prioritetnim oblastima u kojima je izražen interes za eventualnom preraspodjelom nadležnosti između entitetskog i lokalnog nivoa, koristeći RIA metodologiju (procjenu uticaja promjene regulatornog okvira). Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, 2010.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih Ovim ispitivanjem se na sistematski način prikupljaju i mjere mišljenja i stavovi zaposlenih o svim važnim segmentima organizacije, upravljanja i rada u Administrativnoj službi grada Banja Luka, u skladu sa zahtjevima CAF metodologije i ISO standarda. Grad Banja Luka, 2010.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka za upravljanje lokalnim razvojem Priprema i izvođenje obuke za lokalne uprave o upravljanju lokalnim razvojem, sa fokusom na sprovođenju strategija i planova. Ovo uključuje istraživanje aktuelnih iskustava i praksi u regiji, mapiranje odgovarajućih funkcija, struktura i procesa koji omogućavaju upravljanje lokalnim razvojem, te dizajniranje i izvođenje specifičnog i prilagođenog programa obuke sa nastavnim materijalima. UNDP MTS, 2010.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka za pripremu strategije razvoja primjenom miPRO metodolgije Eda je realizovala treninge o pripremi strategije razvoja korištenjem miPRO metodologije za 16 opština iz BiH u procesu pripreme strategija razvoja. Sve aktivnosti su realizovane u okviru ILDP projekta koji implementira UNDP. Obuka je prethodila svakoj fazi u izradi strateškog dokumenta i obuhvatala je teme pripreme elemenata strateške platforme, sektorskih planova i operativnog dijela strategije. UNDP ILDP, 2010.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Izrada entitetskih strategija obuke za jedinice lokalne samouprave Eda je izabrana od strane UNDP-a za izvođenje obuka i pružanje tehničke podrške u procesu izrade strategije obuke jedinica lokalne samouprave. SIDA i UNDP, 2010.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Uspostavljanje interaktivnog centra znanja za lokalne lidere – Edapedia Uspostavljanje interaktivnog centra znanja za lokalne lidere treba da omogući artikulisanje, strukturisanje i transfer specifičnih, neposrednih iskustava i rješenja u vođenju opština i gradova, formiranih u uslovima društvene i ekonomske transformacije na Zapadnom Balkanu. Uspostavljanje centra je inicirano na osnovu identifikovane potrebe za aktivnijom podrškom u pogledu usavršavanja i inoviranja znanja za strateško i operativno upravljanje opštinama i gradovima. Fond otvoreno društvo BiH, 2009 – 2010.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  PRâVA ŠANSA: prva za mlade, prâva za vlade Projekat PRâVA ŠANSA: prva za mlade, prâva za vlade će pripremom efektivne javne politike i kreiranjem instrumenata podrške obezbijediti značajan doprinos (samo)zapošljavanju mladih. Program podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, administrira CCI – centri civilnih inicijativa, 2008 – 2009.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  FIELD – Stvaranje okvira za efektivan lokalni razvoj u BIH Projekat treba da doprinese proaktivnom i odgovornom upravljanju lokalnim razvojem u BiH, posebno poboljšanju efektivnosti LER-a, te da doprinese: djelotvornim politikama podrške i podsticajnim normativnim okvirom za LER, kvalitetnijim i efektnijim instrumentima planiranja i implementacije strategija i projekata, uvođenju efikasnijih upravljačkih i organizacionih rješenja i unapređjenju lokalnih kapaciteta za bavljenje razvojem. Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, 2007 – 2009.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Priprema materijala za obuku na temu pripreme sektorskog plana ekonomskog razvoja U okviru pripreme opštinskih razvojnih timova za primjenu miPRO metodologije, razrađen je materijal za obuku na temu pripreme sektorskog plana ekonomskog razvoja. UNDP ILDP, 2009.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka za primjenu miPRO metodologije Nakon finalizacije metodološkog okvira za integrisano i inkluzivno planiranje lokalnog razvoja u BiH, organizovana je dvodnevna obuka za JLS u okviru UNDP ILDP na temu primjene nove metodologije u praksi. UNDP ILDP, 2009.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Razvoj metodološkog okvira za integrisano i inkluzivno planiranje lokalnog razvoja u BiH Eda je izabrana od strane UNDP-a za razvoj metodološkog okvira za integrisano i inkluzivno planiranje lokalnog razvoja u BiH. Eda je izradila teorijski i praktični dio standardizovane metodologije za planiranje lokalnog razvoja. SDC i UNDP, 2008 – 2009.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Osposobljavanje nerazvijenih opština za korišćenje razvojnih fondova Eda je počela implementaciju projekta usmjerenog na razvoj kapaciteta nerazvijenih opština sa ciljem kvalitetne pripreme i uspješne realizacije ključnih projekata korištenjem raspoloživih domaćih i donatorskih fondova, prvenstveno sredstava Evropske unije koja su raspoloživa kroz IPA fondove. Projekat obuhvata identifikaciju ključnih projekata i obuku timova za njihovu razradu u skladu sa zahtjevima i procedurama Evropske komisije i metodologije upravljanja projektnim ciklusom. Fond otvoreno društvo BiH, 2009.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Ažuriranje Strateškog plana ekonomskog razvoja opštine Modriča Opština Modriča je, uz metodološku i stručnu podršku Razvojne agencije Eda i MDP Inicijativa, započela aktivnosti na ažuriranju Strateškog plana ekonomskog razvoja pripremljenog u 2004. godini za period 2005-2009. Proces obuhvata aktivnosti na ažuriranju socio-ekonomske analize opštine Modriča, sa ciljem dobijanja pregleda sadašnjeg ekonomskog i socijalnog stanja opštine, kao i razvojnih dinamika u opštini Modriča za period nakon usvajanja Strategije razvoja opštine od 2004. godine do danas. MDPi, 2008 – 2009.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Studija o mjerenju lokalne investicione klime Eda tim je pripremio studiju o mjerenju lokalne investicione klime. Studija obuhvata nekoliko praktičnih pristupa u mjerenju investicione klime. GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit), 2008.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Analiza ekonomskih i razvojnih potreba u sektoru pčelarstva u sjeverozapadnoj BiH Eda tim je pripremio analizu trenutnog stanja i potreba u sektoru pčelarstva za područje 12 opština sjeverozapadne BiH. World Vision, 2008.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Razvoj ekspertnog sistema za podršku odlučivanju o prioritetima budžetskih korisnika Eda je razvila i isporučila programski model podrške odlučivanju o prioritetima budžetskih korisnika. Radi se o posebnoj vrsti ekspertnog sistema, potpuno prilagođenog zahtjevima kompleksne, transparentne i efikasne procjene zasnovanosti, sadržajne i finansijske opravdanosti i izvodivosti oko 500 programa i pozicija koji se svake godine kandiduju od strane preko 90 budžetskih korisnika. Prema ocjenama glavnih korisnika programa iz Resora za budžet, radi se o jedinstvenom, visokokvalitetnom rješenju čija će primjena bitno unaprijediti kompletan proces pripreme i određivanja prioriteta budžetske potrošnje u RS. Ministarstvo finansija RS, 2008.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Unaprjeđenje sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima Cilj projekta “Razvoj stočarstva i ruralnog finansiranja” je razvoj i jačanje stočarske proizvodnje. U okviru projekta, Eda je potpisala ugovor za obavljanje usluga unaprjeđenja sistema kvaliteta i uvođenje HACCP sistema u četiri preduzeća Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS u saradnji sa međunarodnim partnerima, preko Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata, 2006 – 2008.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  EU TAC – Projekat treninga i konsultacija za mala i srednja preduzeća Opšti cilj programa je povećanje konkurentnosti sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini. Krajnji cilj je uspostavljanje održivog ekonomskog prostora koji stvara nova radna mjesta, održava ili prilagođava postojeća radna mjesta, promoviše investicione mogućnosti i dugoročno razvija konkurentne prednosti regije. Eda je partner u konzorcijumu u ovom projektu sa budžetom od oko 1,5 milion €. Delegacija Evropske komisije u BiH u okviru EU RED projekta u BiH, 2006 – 2008.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Uvođenje EU tehničkih standarda u preduzeća Projekti „Uvođenje EU tehničkih standarda u preduzeća“ su imali za cilj osposobljavanje različitih preduzeća u Bosni i Hercegovini za pripremu i implementaciju međunarodnih standarda (ISO 9000:2000, ISO 14000, HACCP, CE znak). Ovi projekti su realizovani u sljedećim kompanijama:

  • “FRUKTA TRADE”, Derventa – tehnološki projekat fabrike za proizvodnju kečapa i majoneza, te izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
  • “GOLDEN METRO”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
  • “MALIND”, Modriča – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
  • “MIKROELEKTRONIKA”, Banja Luka – implementacija projekta pod nazivom “Utvrđivanje usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtjevima koje određuju direktive EU” sa ciljem dobijanja CE znaka na proizvod
  • “MLADEGS PAK”, Prnjavor – tehnološki projekat fabrike za pakovanje praškastih materija, kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
  • “MP PANDUREVIĆ” – Modriča – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
  • “ORNAMENT” – Modriča – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
  • SEKUNDARAC”, Gradiška – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
  • “TELEGROUP”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2001
  • “TESLA”, Modriča – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
  • “TOPLING”, Prnjavor – implementacija projekta pod nazivom Utvrđivanje usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtjevima koje određuju direktive EU, sa ciljem dobijanja CE znaka na proizvod kao i izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000
  • “TRIVAS”, Prnjavor – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
  • “TROPIC RIBARSTVO”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
  • “UNIS-ADRIA”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
  • “ŽIVANIĆ”, Srbac – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
  • “GLOGOVAC”, Nevesinje – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
  • “PAĐENI”, Nevesinje – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
  Projekti su finansirani od strane preduzeća i donatora (Vlada RS, BAS Program – EU, opštine itd.), 2002 – 2008.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Razvoj proaktivnog i odgovornog lokalnog vođenja u BiH Cilj ovog projekta je da inicira i olakša prelaz sa više-manje slučajnih (ad-hoc) primjera uspješnog vođenja opština i gradova u BiH, na sistemsko osiguranje proaktivnog i odgovornog lokalnog vođenja. Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, 2007 – 2008.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Razvoj i uvođenje višetipskog modela jedinica lokalne samouprave u BiH Cilj projekta je stvaranje novog osnovnog modela lokalne samouprave u BiH uvođenjem višetipske strukture, sa različitim obimom nadležnosti i diferenciranog pravnog statusa lokalnih jedinica, kako bi se postavile dovoljno fleksibilne osnove za suštinsku funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju u BiH. Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, 2006 – 2008.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  CREDO – Competitive Regional Economic Development in North-East BiH Eda treba da pripremi informaciono-analitičku osnovu za definisanje i implementaciju mjera podrške u identifikovanim prioritetnim industrijskim sektorima. Edapruža konsultantske usluge u provođenju istraživanja kako bi se identifikovali socio-ekonomski trendovi, analizirala infrastruktura za lokalni ekonomski razvoj, te identifikovale prepreke za razvoj ključnih industrijskih sektora. Finansiran od organizacije SIDA, implementiran od NERDA – regionalna razvoja agencija za sjeveroistočnu BiH, 2008.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Tehnička podrška implementaciji strateških planova razvoja Uspostavljanje i osposobljavanje kancelarija za upravljanje razvojem kako bi se osiguralo proaktivno i odgovorno upravljanje implementacijom strategija i njihovo ažuriranje. Tehnička pomoć koju Eda pruža opštinskim rukovodstvima i razvojnim timovima obuhvata optimalnu kombinaciju treninga i konsaltinga za uspostavljanje kancelarija, pripremu operativnog plana realizacije prioritetnih projekata, pripremu sistema za praćenje i vrednovanje realizacije strategije i projekata, te redovno ažuriranje strategija.
  U 2007. godini, Eda je pružala tehničku podršku za uspostavljanje i osposobljavanje kancelarija za upravljanje razvojem u sljedećim opštinama: Doboj, Doboj Istok, Petrovo, Usora i Laktaši.
  Projekat razvoja opština MDP, Opština Laktaši, 2007 – 2008.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Projekat upravne odgovornosti GAP – Government Accountability Project Cilj GAP projekta je da izgradi kapacitete kritičnog broja opština u Bosni i Hercegovini sa ciljem boljeg zadovoljenja potreba građana, u okviru koncepta dobre uprave. GAP projekat je usmjeren na značajno unaprjeđenje sektora usluga, kao i sistema administracije/menadžmenta u 40 opština putem direktnih intervencija u opštinama. Edaučestvuje kao domaći partner u ovom projektu čija je vrijednost oko 20 miliona USD. USAID i SIDA, 2004 – 2007.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Povećanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća sjeverozapadne regije BiH Projekat je bio fokusiran na povećanje industrijskog izvoznog potencijala u 7 opština sjeverozapadne ekonomske regije BiH. Metodologija projekta je optimalna kombinacija trgovačke i finansijske promotivne šeme, posebno kreiranih programa obuke, tehničke asistencije u dostizanju EU tehničkih standarda i poslovnog povezivanja u cilju stvaranja uslova za poboljšanje izvoznih aktivnosti. Implementacijom projekta smo doprinijeli tome da je u 2005. u poređenju sa 2004. godinom, u opštinama obuhvaćenim projektom, pokrivenost uvoza izvozom porasla za 38,76%, dok je sam izvoz porastao za 53,72%. Delegacija Evropske komisije u okviru EU RED projekta u BiH, 2005 – 2006.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Trening za konsultante – projekat “Program promocije ekonomskog razvoja i zapošljavanja / promocija MSP u sjeverozapadnoj BiH Cilj treninga je poboljšanje usluga lokalnih konsultanata, kroz trening koji obuhvata definisanje uloge konsultanta i konsultantske tehnike. Trening se sastojao od 9 trodnevnih modula. U prvom ciklusu je Eda učestvovala u pripremi i implementaciji treninga, a u drugom je imala vodeću ulogu. GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit), 2005 – 2006.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Razvijanje razvojne infrastrukture: Lekcije (ne)naučene iz primjera lokalnog ekonomskog razvoja u BiH Pružanje proaktivnih rješenja za fundamentalni redizajn aktuelnih politika i praksi podrške lokalnom ekonomskom razvoju u BiH LGI, 2006.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Kreiranje strategije razvoja lokalne samouprave u BiH od strane ključnih aktera Najvažniji ciljevi projekta sažeto se mogu izraziti na sljedeći način:

  • Postavljanje kompleksa pitanja reforme lokalne uprave i decentralizacije među prioritetna pitanja reformi u BiH,
  • Stvaranje vodećeg jezgra ključnih domaćih aktera (vodećih opštinskih uprava, nevladinih organizacija, domaćih praktičara i stručnjaka koji već prednjače u uvođenju principa dobre uprave) kao ključne snage za kreaciju i implementaciju strategije,
  • Kreiranje nedostajuće cjelovite, sistemski zasnovane i opšteprihvaćene Strategije razvoja lokalne uprave u BiH,
  • Uspostavljanje kvalitativno novog pristupa u politici i praksi kreiranja rješenja za lokalni nivo u BiH (“bottom up” umjesto “top-down”).

  Dokument Strategije je u maju 2006. godine prihvaćen od strane entitetskih saveza gradova i opština, nakon čega je upućen u proceduru institucijama vlasti na usvajanje i dalju implementaciju.

  Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i Projekt razvoja opština – MDP, 2005 – 2006.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Otpočnite svoj posao Cilj projekta pružanje podrške zapošljavanju prema programu Fonda za razvoj i zapošljavanje je obuka nezaposlenih lica za otpočinjanje/formalizovanje neke poslovne djelatnost kojim bi se ta lica bavila. Sama realizacija projekta se sastojala od pružanja paket usluga poslovnog savjetovanja i treninga za pokretanje preduzetničke djelatnosti za nezaposlena lica i lica koja žele da otpočnu sa vlastitim biznisom („Otpočnite svoj posao“). U posljednje tri godine u saradnji sa Fondom za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske urađeno je sljedeće:

  • obučen je 361 polaznik,
  • kreirano je 318 novih biznis planova,
  • kao krajnji rezultat 283 polaznika obuke (80% uspješnosti) su registrovala svoje preduzeće i otpočeli sa vlastitim biznisom.
  Fond za razvoj i zapošljavanje RS i Zavod za zapošljavanje RS, 2004 – 2006.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Zajednički okvir za vrednovanje CAF – Common Assessment Framework Cilj CAF projekta je da se proaktivno doprinese profesionalnoj standardizaciji/uspostavljanju jedinstvenih profesionalnih standarda dobre lokalne uprave opštevažećih u BiH i njenom ravnomjernom usavršavanju korištenjem evropskih standarda prilagođenih našim okolnostima. Fond otvoreno društvo BiH i Projekat razvoja opština MDP, 2005 – 2006.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Projekat razvoja zajednica (CDP – Community Development Project) Cilj projekta predstavlja jačanje institucionalnih kapaciteta lokalne uprave i uvođenje osnovnih principa i mehanizama dobre uprave u opštinama kroz trening i konsalting za službenike lokalnih administracija u vezi sa dobrom upravom, upravljanjem promjenama i timskim radom, kreiranju kodeksa dobre uprave, javnim nabavkama, kreiranju vizije i misije, te strateških planova. Svjetska banka i Vlada RS, putem Fonda za razvoj i zapošljavanje, 2005 – 2006.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Strateški planovi lokalnog razvoja Strateško planiranje je ključni instrument za upravljanje lokalnim razvojem. Radi se o otvorenom, svima dostupnom, kreativnom procesu donošenja ključnih odluka kojima zajednice oblikuju svoju budućnost i skiciraju akcije kojim dostižu željeno stanje. Strateški plan predstavlja generalni okvir za raspodjelu uvijek oskudnih resursa na rješavanje ključnih ekonomskih problema, odnosno zadovoljenje prioritetnih potreba. Od 2010. u pripremi strategija razvoja primjenjujemo standardizovanu metodologiju za planiranje lokalnog razvoja miPRO. Eda je vodila proces izrade strategija razvoja u sljedećim opštinama:

  • Bileća, 2019
  • Trebinje, 2017
  • Čelinac, Novi Grad i Živinice, 2016-2017.
  • Prijedor, 2013.
  • Jajce, 2013.
  • Laktaši, 2013.
  • Mrkonjić Grad, 2013.
  • Gradiška, 2012, 2018.
  • Petrovac, 2011.
  • Petrovo, 2011.
  • Istočno Novo Sarajevo, 2010.
  • Bosanska Krupa, 2010.
  • Bosanski Petrovac, 2010.
  • Bužim, 2010.
  • Bugojno, 2010.
  • Cazin, 2010.
  • Doboj, 2010
  • Doboj Istok, 2010.
  • Doboj Jug, 2010.
  • Kostajnica, 2010.
  • Kotor Varoš, 2010.
  • Kozarska Dubica, 2010.
  • Ljubinje, 2010.
  • Prnjavor, 2010.
  • Srbac, 2010.
  • Trnovo RS, 2010.
  • Zenica, 2010.
  • Grad Istočno Sarajevo, 2009/2010.
  • Šipovo, 2009/2010.
  • Modriča, 2009.
  • Trebinje, 2008.
  • Mrkonjić Grad, 2007.
  • Istočna Ilidža – Kasindo, 2006/2007.
  • Laktaši, 2006/2007.
  • Doboj, 2005/2006.
  • Doboj Istok, 2005/2006.
  • Petrovo, 2005/2006.
  • Usora, 2005/2006.
  • Derventa, 2005.
  Projekat razvoja opština MDP, projekat CDP, opština Laktaši, opština Trebinje, opština Šipovo, opština Istočno Novo Sarajevo, opština Petrovo, opština Petrovac, opština Gradiška, Grad Istočno, Sarajevo, UNDP ILDP, GTZ/GIZ, 2005-2017.

 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Analiza raspoložive radne snage u drvoprerađivačkoj industriji u odnosu na industrijske zahtjeve u RS USAID-ov projekat podizanja konkurentnosti razvojem klastera identifikuje najznačajnija pitanja drvoprerađivačke industrije BiH. Jedna od najznačajnijih aktivnosti je bila rješavanje problema neadekvatnih vještina i nedostatka adekvatne radne snage u drvoprerađivačkoj industriji. U okviru aktivnosti usmjerenih ka rješavanju ovih problema, izrađena je Analiza raspoložive radne snage i potreba za obukom u sektoru drvoprerade. USAID, CCA 2005.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Benchmarking u lokalnim upravama-Put za Bosnu i Hercegovinu Kreiranje policy studije za razvoj lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini Fond otvoreno društvo BiH, 2004 – 2005.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Kako do korisnički orijentisane lokalne uprave Razvoj metodologije i alata za ispitivanje zadovoljstva korisnika administrativnih i javnih usluga (uključuje trening i konsalting za odabrane opštine) Fond otvoreno društvo BiH, 2003 – 2004.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Unaprjeđenje rada opštinskih uprava u regiji Doboj Trening i konsalting za Projekat opštinskog razvoja MDP, SDC, 2003 – 2004.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  TV Forum-Građani zaslužuju bolje Serija TV emisija kojima je građanima BiH prezentvan pozitivan i sadržajan okvir razmišljanja o mogućnostima unaprjeđenja lokalne uprave Fond otvoreno društvo BiH, 2003 – 2004.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Priprema dvije lokalne uprave za uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom Priprema lokalnih uprava za sertifikaciju po standardu kvaliteta ISO 9001:2000 u opštinama Derventa i Lukavac Fond otvoreno društvo BiH, 2002 – 2004.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Konsalting za revitalizaciju i restrukturiranje velikih preduzeća Revitalizacija i restrukturiranje u preduzećima: Elker (Prijedor), Polietilenka (Bihac), Promo (Donji Vakuf), Famok (Kostajnica), Mebos – Samac, Prijedorka – Prijedor. Evropska komisija (Projekat EUPER), 2003.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Studija administrativnih i regulativnih troškova u BiH Ispitati stanje na uzorku od 121 organizacija u BiH koje pružaju administrativne usluge Svjetska banka, 2003.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Uspostavljanje Eda MSC (Multi Servis Centra) Restrukturiranje i revitalizacija u preduzećima u BiH. Uspostavljanje multi servis centra za pitanja zapošljavanja, konsalting za ekonomske i socijalne programe u preduzećima. Evropska komisija (Projekat EUPER), 2003.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Restrukturiranje preduzeća u prehrambenoj i tekstilnoj industriji u BiH Podrška sektoru prehrambene industrije pružanjem tehničke podrške za 6 preduzeća u BiH. Evropska komisija (Agrisystems UK and RES&CO kao izvođači), 2002 – 2003.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Popularizacija osnovnih principa i mehanizama dobre lokalne uprave Promocija i diseminacija rješenja dobre lokalne uprave Fond otvoreno društvo BiH, 2002 – 2003.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom i partnerstva javnog i privatnog sektora na opštinskom nivou Uvođenje standarda kvaliteta ISO 9001:200 u četiri opštinske uprave Fond otvoreno društvo BiH, 2002 – 2003.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Uvođenje principa i mehanizama transparentne, efikasne i korisnički orijentisane lokalne uprave u BiH-follow-up Uvesti principe i mehanizme transparentne, efikasne i korisnički orijentisane lokalne uprave u četiri nove opštine u BiH Fond otvoreno društvo BiH, 2002 – 2003.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Analiza 9 opština u regiji Doboja Preliminarna dijagnoza radi pravilnog dizajna projekta «Opštinski razvoj u regiji Doboja» INTERCOOPERA-TION, SDC, 2002.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Studija administrativnih i regulativnih troškova u BiH Ispitati stanje na uzorku od 300 preduzeća u BiH – podloga za BAC projekat Svjetska banka, 2002.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Kreiranje strategije razvoja firme VIGMELT, Banja Luka Razvoj proizvoda i proizvodnog programa u cilju privlačenja inostranog partnera. Vigmelt, BAS program 2002.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka poljoprivrednika u prnjavorskoj regiji Izrada biznis planova (obuka farmera kroz specijalističku, stručnu obuku o domenima razvoja poljoprivrede, profitabilnost i rentabilnost poljoprivrednog biznisa). Udruženje poljoprivrednika Prnjavor, 2002.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Trening i konsalting za Projekat opštinskog razvoja Poboljšanje opština u regiji Doboj MDP, SDC, 2002.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Analiza 9 opština u regiji Doboja Preliminarna dijagnoza radi pravilnog dizajna projekta «Opštinski razvoj u regiji Doboja» MDP, SDC, 2002.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Uvođenje principa i mehanizama transparentne, efikasne i korisnički orijentisane lokalne uprave u BiH Uvesti principe i mehanizme transparentne, efikasne i korisnički orijentisane lokalne uprave u pilot opštinama u BiH Fond otvoreno društvo BiH, 2001 – 2002.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Promocija i implementacija međunarodnih principa i standarda javnih nabavki – povećanje transparentnosti, smanjenje korupcije Unaprijediti podloge i prakse u domenu javnih nabavki, posebno na lokalnom nivou Evropska komisija, 2001
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Metodologija izbora opština – preliminarna dijagnoza sa aspekta dobre uprave Kreirati i testirati metodologiju u 10 opština BiH Fond Otvoreno društvo BiH, 2001
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u regionu Doboja Samozapošljavanje, zapošljavanje, unaprjeđenje vlastitog biznisa. EG Tuzla, 2001.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u regionu Banje Luke Samozapošljavanje, otvaranje malih biznisa. Fridrich Ebert Stiftung, 2001.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u Brčko Distriktu Samozapošljavanje, otvaranje malih biznisa. UNDP, 2001.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Unaprjeđenje poslovnog okruženja i lokalnog ekonomskog razvoja Analiza stanja i strateški planovi ekonomskog razvoja za opštine Prnjavor, Kozarska Dubica i Mrkonjić Grad. EC (QIF-CARE), 2000 – 2001.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka i savjetovanje volontera UN Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa, uporedo sa obukom za traženje i nalaženje posla. UNDP, 2000 – 2001.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Ekonomska komponenta projekta OBNOVA 2000 za Centralnu Bosnu Kreiranje prilika za zapošljavanje i samozapošljavanje na lokalnom nivou. EC (UNDP), 2000 – 2001.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Promocija i implementacija međunarodnih principa i standarda javnih nabavki Unaprijediti podloge i prakse u domenu javnih nabavki, posebno na lokalnom nivou Evropska komisija, 2001.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Metodologija izbora opština – preliminarna dijagnoza sa aspekta dobre uprave Kreirati i testirati metodologiju u deset opština BiH Fond otvoreno društvo BiH, 2001.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Unaprjeđenje poslovnog okruženja i lokalnog ekonomskog razvoja Unaprijediti poslovno okruženje i lokalni ekonomski razvoj u odabranim opštinama BiH Evropska komisija, (QIF-CARE), 2000-2001.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Istraživanje poslovnog okruženja u BiH Stavovi i viđenja poslovnog okruženja (uzorak od 40 kompanija u RS) Svjetska banka, 2000
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Kompetitivnost privrede BiH Utvrđivanje kometitivnosti privrede u BiH anketiranjem odgovarajućih preduzeća Mit centar, Svjetski ekonomski forum, 2000
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Istraživanje potreba za program javne administracije u BiH Studija – utvrditi potrebe na uzorku opština u BiH Fond Otvoreno društvo BiH, 2000
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u opštinama Dubica i Prijedor Samozapošljavanje, otvaranje malih biznisa. UMCOR, 2000.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Istraživanje potreba za program javne administracije u BiH Studija – utvrditi potrebe na uzorku opština u BiH Fond otvoreno društvo BiH, 2000.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Seminari, radionice i konsalting za razvojno planiranje i upravljanje projektom Osposobljavanje timova u opštinama za upravljanje projektima UNOPS-PROGRESS Sarajevo, 1999-2000.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Menadžment u malim i mikro preduzećima u banjalučkom regionu i Unsko-Sanskom kantonu Povećanje kapaciteta zapošljavanja u malim i mikro preduzećima. PHARE VET, 1999.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u Mrkonjić Gradu Samozapošljavanje, otvaranje novih biznisa. Fond za razvoj i zapošljavanje RS, 1999.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Unaprijedite vaš biznis Unaprjeđenje poslovanja u malim i mikro preduzećima. IOM, 1999.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u banjalučkom regionu Samozapošljavanje, otvaranje novih malih i mikro biznisa PHARE VET, 1999.
 • Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
  Seminari i radionice za opštinske organe Unaprjeđenje rada u lokalnim organima uprave UNOPS-PROGRESS Sarajevo, 1999.