Naš tim

Zdravko Miovčić, magistar menadžmenta (rješavanje razvojnih problema) je direktor Ede. Ima više od 20 godina potvrđenog konsultantskog, istraživačkog i moderatorskog iskustva vezanog za lokalni/regionalni razvoj, razvoj preduzeća i razvoj dobre uprave. Učestvovao je u preko 40 međunarodnih projekata u BiH i Srbiji, od toga je oko polovine vodio kao menadžer projekta ili vođa tima. Kao vodeći trener i konsultant osposobio je oko pedeset lokalnih razvojnih timova za strateško planiranje razvoja. Ima status međunarodnog konsultanta i povremeno je angažovan na razvojnim projektima izvan BiH. Spoljni saradnik globalne firme Mesopartner (www.mesopartner.com) specijalizovane za ekonomski razvoj, konkurentnost i inovacije.  Do sada objavio devet knjiga iz oblasti odlučivanja i upravljanja razvojem. Ima objavljene priloge u međunarodnim publikacijama koje se bave lokalnim razvojem i lokalnom upravom. Objavio je četiri knjige poezije, a za jednu od njih je dobio prestižnu nagradu „Skender Kulenović“. Elektronska pošta: zmiovcic[at]edabl.org

Srećko Bogunović, diplomirani ekonomista sa akademskim zvanjem magistra ekonomskih nauka sa Univerziteta u Zagrebu, direktor je društva za liderstvo i razvoj Eda d.o.o, Banja Luka. Ima 30 godina ukupnog radnog iskustva, od toga najviše u upravljanju finansijskim institucijama te razvojnim projektima. Nakon inicijalnog iskustva na poslovima izvoza, u periodu od 8 godina upravljao je realilzacijom 11 različitih projekata podržanih od strane Svjetske banke, prvenstveno iz oblasti razvoja finansijskog sektora, MSP i lokalnog ekonomskog razvoja te je u dvogodišnjem razdoblju obavljao i funkciju savjetnika premijera za odnose sa međunarodnim finansijskim institucijama. Ukupno 15 godina proveo je u bankarskom sektoru, od toga 7 godina kao predsjednik uprave u dvije različite banke. U poslednje tri godine angažovan je na poslovima realizacije i upravljanja projektima iz oblasti podrške MSP u jačanju njijhove konkurentske pozicije te lokalnog ekonomskog razvoja, prvenstveno kao predavač, stručni konsultant i istraživač. Uz pomenuto upravljačko, istraživačko i konsultantsko iskustvo učestvovao je u brojnim stručnim skupovima, seminarima i obukama iz oblasti finansija i privrede. Elektronska pošta: srecko.bogunovic[at]edabl.org

Goran Janković je master ekonomije i u Edi radi kao viši savjetnik i istraživač. Radio je na dizajnu, implementaciji i monitoringu projekata lokalnog i regionalnog razvoja, učestvovao u izvođenju obuka i pružanju tehničke podrške lokalnim razvojnim timovima u procesima izrade integrisane strategije razvoja i izgradnje kapaciteta za implementaciju strategije, uključujući pripremu i izvođenje obuka za pripremu i implementaciju projekata primjenom PCM i korištenje EU fondova. Sertifikovani je EUTaC trener i DEZA/GTZ konsultant. U radu sa preduzećima je izvršavao zadatke u oblastima razvoja tržišta i upravljanja marketingom, kao i u oblasti analiza i definisanja mjera za unapređenje poslovanja. Učestvovao u pripremi i izvođenju istraživanja zasnovanom na teoriji kompleksnosti – Cynefin framework i primjeni programa SenseMaker. Piše na temu razvoja na blogu Nuances of Development. Elektronska pošta: goran.jankovic[at]edabl.org

Jelena Prohaska je diplomirani ekonomista i radi u Edi kao viši istraživač i savjetnik. Ima više od 15 godina iskustva u pripremi i izvođenju različitih istraživanja i analiza. Iskustvo u pripremi, provođenju i analizi podataka iz statističih istraživanja i anketa stekla u državnoj statističkog agenciji. Učestvovala je u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima i stekla iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijama (Svjetska banka, UNDP, ILO, GIZ…). Posjeduje značajno iskustvo u strateškom planiranju i lokalnom razvoju, koje je stečeno u radu sa preko 30 opština i gradova u BiH. Učestvovala u razvoju i primjeni metodologije lokalizacije Akta o malom biznisu (u više od 20 opština u BiH). Učestvovala je u pripremi i izvođenju istraživanja zasnovanom na teoriji kompleksnosti – Cynefin framework i primjeni programa SenseMaker. Takođe, učestvovala je u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Govori engleski jezik i koristi statističke programe za obradu i analizu podataka SPSS i STATA. Elektronska pošta: jprohaska[at]edabl.org

Aleksandar Draganić je zaposlen u Edi na poziciji koordinatora za istraživanja i razvoj politika i ima više od 15 godina iskustva u implementaciji razvojnih projekata u BiH. Magistrirao je ekonomske nauke na Staffordshire univerzitetu sa tezom „Korupcija i poslovno okruženje – slučaj Bosne i Hercegovine. Pruža ekspertizu i podršku realizaciji projekata iz oblasti reforme jave uprave, kao i drugih projekata u oblasti njegovih kompetencija (anti-korupcija, javne nabavke, ekonomski i socio-ekonomski razvoj). Ima više od 10 godina iskustva u oblasti implementacije raznih anti-korupcionih projekara kao istraživač/trener/konsultant. Kao ekspert i trener, učestvovao u kreiranju više od 25 lokalnih razvojnih strategija i planova integriteta na lokalnom nivou u BiH. Učestvovao u pripremi brojnih studija i policy dokumenata za potrebe institucija vlasti i međunarodnih organizacija (UK FCO, UNDP, USAID/GAP, World Bank, Fridrich Ebert Stiftung, OSI, Transparency International), kao i u kreiranju zakona i podzakonskih akata u BiH. Aktivno uključen u rad civilnog društva BiH i njihove projekte. Autor, koautor i urednik više od 10 knjiga i publikacija. Elektronska pošta: adraganic[at]edabl.org

Miloš Šipragić je magistar ekonomskih nauka i radi u Edi kao viši istraživač i urednik. Posjeduje značajna iskustva u osmišljavanju i izvođenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, situacionih analiza, treninga iz oblasti (međunarodnog) marketinga, brendinga, komunikacija i PR-a. Sertifikovani je trener izvoznog menadžmenta od strane Predstavništva njemačke privrede u BiH – AHK BiH i DEZA/GTZ konsultant. Ima značajno iskustvo u planiranju, organizovanju i implementaciji komunikacionih aktivnosti u okviru projekata finansiranih od strane EU i drugih donatora. Autor i koautor više publikacija, članaka i blogova na temu (lokacijskog) marketinga, komunikacija i menadžmenta. Elektronska pošta: milos.sipragic[at]edabl.org

Brankica Radulović je magistar ekonomskih nauka i u Edi radi kao savjetnik za upravljanje i lokalni razvoj. Radi na pripremi i implementaciji mjera za unapređenje konkurentnosti preduzeća i mjera za unapređenje rada lokalne uprave. Posjeduje bogato iskustvo stečeno radom u privredi na poslovima finansijskog menadžmenta i radom u lokalnoj upravi na poslovima strateškog planiranja, upravljanja razvojnim procesima i unapređenjem organizacije i rada lokalne uprave. Takođe, posjeduje iskustvo stečeno učešćem u međunarodnim projektima privrednog razvoja, te projekata usmjerenih na kreiranje i implementaciju novih rješenja u lokalnoj upravi. Pored toga, posjeduje značajno upravljačko iskustvo u vođenju interdiciplinarnih timova u rješavanju razvojnih problema. Elektronska pošta: brankica.radulovic[at]edabl.org

Pavle Miovčić je master prostornog planiranja i zaposlen je u Edi kao istraživač i moderator. Učestvovao u pripremi i izvođenju istraživanja zasnovanom na teoriji kompleksnosti – Cynefin framework i primjeni programa SenseMaker. Uspješno prošao GIZ trening za moderaciju, te posjeduje praktično iskustvo. Posjeduje iskustvo u izradi i reviziji strategija razvoja i drugih strateških dokumenata u BiH. Učestvovao je u izradi budžeta za građane. Koautor je Barometra poslovnog okruženja (br. 2, 3 i 4) i publikacije Uspješne žene u privredi, rađenih u sklopu projekta CREDO Krajina. Piše na temu razvoja na blogu Pieces and Wholes. Elektronska pošta: pavle.miovcic[at]edabl.org

Bojan Kovačević je diplomirani pravnik i zaposlen je u Edi kao pravni savjetnik. Ima 10 godina radnog iskustva na poslovima razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, stečenih radom u Republičkoj agencji za razvoj malih i srednjih preduzeća i Edi. Posjeduje značajno iskustvo u projektima analize stanja poslovnog okruženja u BiH i izradi programa i projekata poboljšanja istog, kao i u izradi programa podrške malim i srednjim preduzećima. Takođe, dosadašnjim angažmanom stekao je specifična znanja iz oblasti unutrašnje organizacije i administrativnih procedura, a posebno u oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, statutarnih pitanja i dr. Elektronska pošta: bojan.kovacevic[at]edabl.org

Nina Vukmir je diplomirani ekonomista – finansijski menadžer i u Edi radi kao računovođa. Licencirani je računovođa od strane Savez računovođa i revizora RS, sertifikovani je EU TaC trener za MSP u oblasti finansija i kvalifikovani poslovni konsultant za finansije od strane USAID. Odlično poznaje zakonske propise relevantne za upravljanje finansijama i ima iskustvo u računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima, te u pripremi budžeta za donatorske projekte i izvještaja o implementaciji. Takođe, posjeduje iskustvo u izvođenju obuka i pružanju tehničke podrške preduzetnicima (mikro, malim i srednjim preduzećima) u pripremi aplikacija za grant i kreditna sredstva, pripremi poslovnih planova i gotovinskih tokova, kao i u promovisanju pristupa finansijskim sredstvima stečena učešćem u projektima Otpočnite svoj posao, EUPER, CREDO Krajina i drugim projektima. Takođe je učestvovala u izvođenju različitih istraživanja i analiza. Elektronska pošta: nvukmir[at]edabl.org

Biljana Marković je diplomirani menadžer preduzetničkog menadžmenta i u Edi radi kao administrator. Obavlja administrativne poslove u okviru niza projekata finansiranih iz EU i donatorskih fondova, uključujući podršku vođenju finansijske dokumentacije i dokumentacije u vezi sa ljudskim resursima, učešće u izvođenju istraživanja i izradi izvještaja, te nizu promotivnih aktivnosti. Poslovi obuhvataju i organizacionu podršku izvođenju projektnih aktivnosti. Elektronska pošta: bmarkovic[at]edabl.org