Naš tim

Zdravko Miovčić, magistar menadžmenta (rješavanje razvojnih problema) je direktor Ede. Ima više od 20 godina potvrđenog konsultantskog, istraživačkog i moderatorskog iskustva vezanog za lokalni/regionalni razvoj, razvoj preduzeća i razvoj dobre uprave. Učestvovao je u preko 40 međunarodnih projekata u BiH i Srbiji, od toga je oko polovine vodio kao menadžer projekta ili vođa tima. Kao vodeći trener i konsultant osposobio je oko pedeset lokalnih razvojnih timova za strateško planiranje razvoja. Ima status međunarodnog konsultanta i povremeno je angažovan na razvojnim projektima izvan BiH. Spoljni saradnik globalne firme Mesopartner (www.mesopartner.com) specijalizovane za ekonomski razvoj, konkurentnost i inovacije.  Do sada objavio devet knjiga iz oblasti odlučivanja i upravljanja razvojem. Ima objavljene priloge u međunarodnim publikacijama koje se bave lokalnim razvojem i lokalnom upravom. Objavio i četiri knjige poezije.

Srećko Bogunović, diplomirani ekonomista sa akademskim zvanjem magistra ekonomskih nauka sa Univerziteta u Zagrebu, direktor je društva za liderstvo i razvoj Eda d.o.o, Banja Luka. Ima 30 godina ukupnog radnog iskustva, od toga najviše u upravljanju finansijskim institucijama te razvojnim projektima. Nakon inicijalnog iskustva na poslovima izvoza, u periodu od 8 godina upravljao je realilzacijom 11 različitih projekata podržanih od strane Svjetske banke, prvenstveno iz oblasti razvoja finansijskog sektora, MSP i lokalnog ekonomskog razvoja te je u dvogodišnjem razdoblju obavljao i funkciju savjetnika premijera za odnose sa međunarodnim finansijskim institucijama. Ukupno 15 godina proveo je u bankarskom sektoru, od toga 7 godina kao predsjednik uprave u dvije različite banke. U poslednje tri godine angažovan je na poslovima realizacije i upravljanja projektima iz oblasti podrške MSP u jačanju njijhove konkurentske pozicije te lokalnog ekonomskog razvoja, prvenstveno kao predavač, stručni konsultant i istraživač. Uz pomenuto upravljačko, istraživačko i konsultantsko iskustvo učestvovao je u brojnim stručnim skupovima, seminarima i obukama iz oblasti finansija i privrede.

Goran Janković je master ekonomije i u Edi radi kao viši savjetnik i istraživač. Radio je na dizajnu, implementaciji i monitoringu projekata lokalnog i regionalnog razvoja, učestvovao u izvođenju obuka i pružanju tehničke podrške lokalnim razvojnim timovima u procesima izrade integrisane strategije razvoja i izgradnje kapaciteta za implementaciju strategije, uključujući pripremu i izvođenje obuka za pripremu i implementaciju projekata primjenom PCM i korištenje EU fondova. Sertifikovani je EUTaC trener i DEZA/GTZ konsultant. U radu sa preduzećima je izvršavao zadatke u oblastima razvoja tržišta i upravljanja marketingom, kao i u oblasti analiza i definisanja mjera za unapređenje poslovanja.

Jelena Prohaska je diplomirani ekonomista i radi u Edi kao viši istraživač i savjetnik. Ima više od 15 godina iskustva u pripremi i izvođenju različitih istraživanja i analiza. Iskustvo u pripremi, provođenju i analizi podataka iz statističih istraživanja i anketa stekla u državnoj statističkog agenciji. Učestvovala je u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima i stekla iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijama (Svjetska banka, UNDP, ILO, GIZ…). Posjeduje značajno iskustvo u strateškom planiranju i lokalnom razvoju, koje je stečeno u radu sa preko 30 opština i gradova u BiH. Učestvovala u razvoju i primjeni metodologije lokalizacije Akta o malom biznisu (u više od 20 opština u BiH). Učestvovala je u pripremi i realizaciji projekata iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Govori engleski jezik i koristi statističke programe za obradu i analizu podataka SPSS i STATA.

Aleksandar Draganić, magistar ekonomskih nauka u oblasti poslovne analize i u Edi radi kao koordinator istraživanja i razvoja politika. Posjeduje radno iskustvo u oblasti lokalne uprave i oblastima malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, stečenim kroz učestvovanje u Edinim projektima. Takođe posjeduje znanja i vještine u oblastima ekonomije, reforme lokalne uprave, menadžmenta, kreiranja politika i ekonomije razvoja. Trenutno radi kao menadžer projekta “Uvođenje jedinstvene metodologije i standarda u evaluaciji lokalnih uprava u BiH prema CAF metodologiji”. Saradnik je na više projekata agencije koje su bitne za kreiranje strategije razvoja lokalne samouprave u BiH. Kao i trener i konsultant osposobio je više od 15 opštinskih timova za uvođenje metodologije zajedničkog okvira za samoprocjenjivanje (koncept kvaliteta prema EFQM-modelu Evropske Fondacije za upravljanje kvalitetom). Autor je studije “Benchmarking u lokalnim upravama – Put za Bosnu i Hercegovinu” (2005).

Miloš Šipragić je magistar ekonomskih nauka i radi u Edi kao viši istraživač i urednik. Posjeduje značajna iskustva u osmišljavanju i izvođenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, situacionih analiza, treninga iz oblasti (međunarodnog) marketinga, komunikacija i PR-a. Sertifikovani je trener izvoznog menadžmenta od strane Predstavništva njemačke privrede u BiH – AHK BiH i DEZA/GTZ konsultant. Ima značajno iskustvo u planiranju, organizovanju i implementaciji komunikacionih aktivnosti u okviru projekata finansiranih od strane EU i drugih donatora. Autor i koautor više publikacija, članaka i blogova na temu (lokacijskog) marketinga, komunikacija i menadžmenta.

Slobodanka Dukić je diplomirani pravnik i radi u Edi kao savjetnik za upravljanje i lokalni razvoj. Iskustvo stečeno u Ministarstvu rada Republike Srpske i Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske imalo je snažan uticaj na sticanje specifičnih znanja u oblasti upravljanja različitim projektima. Više od 13 godina je vodila projekte finansirane od domaće i međunarodne zajednice (Vlada Republike Srpske, Svjetska banka, UNDP, Velika Britanija i dr.), implementirane na opštinskom nivou, a fokusirane na poboljšanje uslova života, jačanje i unapređenje kapaciteta lokalnih vlasti, razvijanje partnerstva između aktera lokalne uprave i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih.

Brankica Radulović je diplomirani ekonomista i u Edi radi kao savjetnik za upravljanje i lokalni razvoj. Radi na pripremi i implementaciji mjera za unapređenje konkurentnosti preduzeća i mjera za unapređenje rada lokalne uprave. Posjeduje bogato iskustvo stečeno radom u privredi na poslovima finansijskog menadžmenta i radom u lokalnoj upravi na poslovima strateškog planiranja, upravljanja razvojnim procesima i unapređenjem organizacije i rada lokalne uprave. Takođe, posjeduje iskustvo stečeno učešćem u međunarodnim projektima privrednog razvoja, te projekata usmjerenih na kreiranje i implementaciju novih rješenja u lokalnoj upravi. Pored toga, posjeduje značajno upravljačko iskustvo u vođenju interdiciplinarnih timova u rješavanju razvojnih problema.

Bojan Kovačević je diplomirani pravnik i zaposlen je u Edi kao pravni savjetnik. Ima 10 godina radnog iskustva na poslovima razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, stečenih radom u Republičkoj agencji za razvoj malih i srednjih preduzeća i Edi. Posjeduje značajno iskustvo u projektima analize stanja poslovnog okruženja u BiH i izradi programa i projekata poboljšanja istog, kao i u izradi programa podrške malim i srednjim preduzećima. Takođe, dosadašnjim angažmanom stekao je specifična znanja iz oblasti unutrašnje organizacije i administrativnih procedura, a posebno u oblasti javnih nabavki, radnih odnosa, statutarnih pitanja i dr.

Nina Vukmir je diplomirani ekonomista – finansijski menadžer i u Edi radi kao računovođa. Licencirani je računovođa od strane Savez računovođa i revizora RS, sertifikovani je EU TaC trener za MSP u oblasti finansija i kvalifikovani poslovni konsultant za finansije od strane USAID. Odlično poznaje zakonske propise relevantne za upravljanje finansijama i ima iskustvo u računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima, te u pripremi budžeta za donatorske projekte i izvještaja o implementaciji. Takođe, posjeduje iskustvo u izvođenju obuka i pružanju tehničke podrške preduzetnicima (mikro, malim i srednjim preduzećima) u pripremi aplikacija za grant i kreditna sredstva, pripremi poslovnih planova i gotovinskih tokova, kao i u promovisanju pristupa finansijskim sredstvima stečena učešćem u projektima Otpočnite svoj posao, EUPER, CREDO Krajina i drugim projektima. Takođe je učestvovala u izvođenju različitih istraživanja i analiza.

Pavle Miovčić je master prostornog planiranja i zaposlen je u Edi kao istraživač i moderator. Obučen za korištenje istraživačkog alata osjetljivog na kompleksnost SenseMaker, kao i za rad na teritorijalnom ekonomskom razvoju. Uspješno prošao GIZ trening za moderaciju, te posjeduje praktično iskustvo. Posjeduje iskustvo u izradi i reviziji strategija razvoja i drugih strateških dokumenata u BiH. Učestvovao je u izradi budžeta za građane. Koautor je Barometra poslovnog okruženja (br. 2, 3 i 4) i publikacije Uspješne žene u privredi, rađenih u sklopu projekta CREDO Krajina.

Biljana Marković je diplomirani menadžer preduzetničkog menadžmenta. U Edi radi kao administrator. Učestvovala je kao asistent u programu Otpočnite svoj posao.