Besplatna tehnička podrška za uvođenje inovacija za preduzeća u BiH

Agencija za razvoj preduzeća Eda je u okviru projekta NOVALIS raspisala Javni poziv za izražavanje interesa za podršku u uvođenju inovacija koji je još uvijek otvoren i dostupan na linku: https://bit.ly/3aDgv0O.

Predmet javnog poziva je pružanje tehničke (stručne) podrške zainteresovanim preduzećima sa ciljem uvođenja inovacija u oblastima za koja preduzeća izraze interes. Na ovaj javni poziv mogu da se prijave MMSP iz sljedećih sektora:

  • metaloprerađivačka industrija,
  • drvoprerađivačka industrija,
  • sektor informacionih tehnologija (MMSP iz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija mogu da učestvuju pod uslovom da razvijaju rješenja koja će se koristiti u sektorima metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije).

U okviru ovog javnog poziva, tehnička podrška će biti obezbijeđena za oblasti za koje MMSP izraze interes, a privredna društva iz ciljanih sektora mogu da dobiju podršku u uvođenju inovacija u sljedećim oblastima:

  • razvoj novih proizvoda više dodatne vrijednosti;
  • optimizacija poslovnih procesa;
  • digitalizacija u poslovanju (na primjer, digitalizacija procesa, razvoj alata za onlajn promociju, prodaju i istraživanje).

Izbor korisnika podrške se vrši prema redoslijedu dostavljanja prijava, do izbora 10 (deset) korisnika koji će dobiti navedenu vrstu podrške, u skladu sa finansijskim okvirom za ove namjene utvrđenim Projektom.

Prijave uz zahtijevanu dokumentaciju se mogu dostaviti na sljedeće načine:

  • e-mailom na adresu [email protected] pri čemu je potrebno dostaviti elektronske verzije traženih dokumenata sa vidljivim potpisima i pečatima,
  • preporučenom pošiljkom ili lično na adresu Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka

Projekat NOVALIS sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.