„Državna pomoć kao podsticaj za razvoj MSP u BiH“ – novi priručnik za kreatore politika i preduzetnike

Vodeći se preporukom OECD-a i principom 5 dokumenta Small Business Act for Europe koji poziva zemlje da „preusmjere politiku državne pomoći kako bi se bolje odgovorilo na potrebe MSP, uključujući i kreiranje bolje ciljanih mjera“ (OECD et al, 2019, str. 208)*, objavljen je priručnik „Državna pomoć kao podsticaj za razvoj MSP u BiH“.

Priručnik je pripremila Radmila Mihić, a namijenjen je kreatorima javnih politika, te direktorima preduzeća i preduzetnicima, sa željom da se pojasni koncept državne pomoći i njenog značaja kao razvojnog instrumenta, te ukaže na mogućnosti koje stoje na raspolaganju, ali i zamke koje treba izbjeći u ovoj oblasti. U priručniku su predstavljena pravila državne pomoći za MSP kako bi se doprinijelo njihovom efikasnom provođenju.

U priručniku je takođe predstavljen “Privremeni okvir za mjere državne pomoći za podršku ekonomiji u uslovima pandemije Covid-19“ koji koristi Evropska komisija sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije. Vjerujemo da ovaj okvir može biti od koristi i za kreatore politika u BiH.

Priručnik se može preuzeti putem linka: https://bit.ly/35aWwSI

Projekat „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, finansira Švedska putem Ambasade Švedske u BiH.

* OECD et al. (2019). SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2019: Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe, SME Policy Index, OECD Publishing, Paris.