Finalizacija analize i mapiranja subjekata infrastrukture kvaliteta

Kao dio aktivnosti projekta „SBA u BIH“ usmjerenog na unapređenje dimenzije 7 (standardi i tehnička regulativa) SBA profila BIH, a u skladu sa preporukom OECD da je potrebno poboljšati pristup MSP standardizaciji, u toku je finalizacija analize koja uključuje mapiranje subjekata infrastrukture kvaliteta u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj, čije usluge su relevantne za preduzeća iz sektora metalske, drvne, prehrambene i industrije plastike u BiH. Mapiranjem su takođe obuhvaćeni subjekti koji imaju potencijal da postanu akreditovano tijelo čije usluge bi mogle da koriste preduzeća iz pomenutih sektora.

Analiza sa preporukama za izgradnju kapaciteta subjekata infrastrukture kvaliteta za podršku preduzećima u navedenim sektorima treba da posluži kao input za harmonizaciju novih strategija razvoja MSP-a za period 2021-2027. Takođe, ova analiza treba da omogući, kreatorima strategija na svim nivoima, usklađeno planiranje gdje će se i šta podržavati u pogledu pripreme i akreditacije laboratorija i drugih tijela za ocjenu usklađenosti.

Projekat „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.