Glavni akcenti sa 2. godišnje konferencije o podršci razvoju MSP u BiH

Glavni akcenti iz uvodnih obraćanja, prve i druge panel rasprave na 2. godišnjoj konferenciji o podršci razvoju MSP u BiH, održanoj 20. 11. 2019. godine u Sarajevu, mogu da se svrstaju u četiri grupe:

 • o važnosti podrške razvoju MSP i preduzetništva;
 • o harmonizaciji podrške;
 • o prioritetima podrške (iz ugla MSP-a);
 • o ulozi domaćih institucija, donatora i međunarodnih projekata.

Uz to, petu grupu čine pojašnjenja kao odgovori na pitanja koja su učesnici konferencije postavili na karticama tokom prve panel rasprave.

1. Zašto je važno da se razvoj MSP i preduzetništva podrži više i bolje

 • Zato što mala i srednja preduzeća predstavljaju kičmu privrede Bosne i Hercegovine u cjelini i svakog njenog sastavnog dijela. Ilustracije radi, od ukupnog broja preduzeća u BiH 99% su mala i srednja; sa 60% doprinose BDP-u BiH; u njima je zaposleno 68% od ukupnog broja zaposlenih u BiH;
 • Zato što mala i srednja preduzeća samostalno rastu i stihijski se razvijaju, a svojim rezultatima pokazuju da zaslužuju sistemsku podršku.

2. Zašto je važna harmonizacija zakonskog i strateškog ovira podrške

 • Sistemska podrška se može osigurati usklađivanjem sa pravilima i propisima EU, a nadasve usklađivanjem pravnih propisa i strateškog okvira unutar BiH.
 • Akt o malim i srednjim preduzećima (Small Business Act), koji je od strane EU označen kao referentan za zemlje zapadnog Balkana, predstavlja zajednički nazivnik za harmonizaciju naše podrške razvoju MSP sa okvirom koji se primjenjuje u EU, ali i za unutrašnju harmonizaciju zakonskog i strateškog okvira u BiH na različitim nivoima vlasti.
 • Harmonizacija zakonskog okvira podrške razvoju MSP i preduzetništva između Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, koja je u poodmakloj fazi, predstavlja prvi značajan korak u dobrom pravcu.
 • Zahvaljujući visokom stepenu saradnje i saglasnosti ministarstava ključnih za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u pogledu harmonizacije strateškog okvira, stvorena je jedinstvena prilika da po prvi put imamo cijelu zemlju „pokrivenu“ harmonizovanim politikama i strategijama podrške za razvoj MSP i preduzetništva, u istom vremenskom periodu od 2021. do 2027. godine, koji koristi i Evropska unija i prema standardizovanoj metodologiji koju su razvili zajedničkim radom timovi odgovornih resora države, entiteta i Brčko Distrikta BiH. To je drugi značajan korak u istom pravcu i zahtijeva intenzivnu koordinaciju i odgovarajuću formalizaciju od strane svih uključenih institucija, polazeći od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao nosioca koordinacije i harmonizacije.

3. Koji su strateški prioriteti podrške razvoju MSP 

 • Podrška prvenstveno treba da bude usmjerena na ono što mala i srednja preduzeća, po svojoj prirodi, ne mogu sama da riješe:
  • da im se olakša tehničko-tehnološki razvoj, sa proizvodnim i procesnim inovacijama kojima se prilagođavaju promjenama u tehnologji i tražnji na globalnim tržištima, stvarajući veću dodatnu vrijednost;
  • da im se omogući da imaju kvalitetnu radnu snagu i olakša sticanje poslovnih i stručnih vještina, kako bi održala i poboljšala konkurentnost;
  • da im se olakša uvođenje tehničkih standarda i izvoz na vrlo zahtjevna tržišta, te da se izgradnjom infrastrukture kvaliteta ojačaju i zaštite domaći proizvođači i domaće tržište;
  • da se podrže u postepenom prelazu na energetski efikasno poslovanje i korišćenje obnovljivih izvora energije.
 • Takođe, podrška treba da se usmjeri na povezivanje i jačanje interakcija:
  • sa velikim preduzećima i investitorima, jer su oni generatori inovacija;
  • sa institucijama podrške, kako bi se podrška prilagodila potrebama i prioritetima razvoja MSP;
  • između malih i srednjih preduzeća u zemlji, kako bi se ojačala njihova uloga i uticaj u javno-privatnom dijalogu o podršci razvoju MSP-a i preduzetništva na svim nivoima.
 • Domaće institucije na svim nivoima, uz podršku projekata i samostalno, treba kontinuirano da rade na fiskalnom rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog okruženja.
 • Dobro bi bilo da se kreiraju mehanizmi podrške za lakše prevazilaženje kriza u kojima se sektori, odnosno MSP mogu da nađu usljed stagnacije i/ili recesije u globalnim lancima vrijednosti.
 • Posao privrednika je da stalno i sistematski rade na imidžu i brendiranju preduzeća, a posao političara, domaćih institucija, ambasada i predstavništava u inostranstvu da rade na pozitivnoj promjeni imidža i brendiranju zemlje u inostranstvu, posebno na tržištima na koja naša MSP ostvaruju značajan izvoz. Samo sinergijom možemo naprijed i samo zajedno možemo učiniti iskorak ka boljoj budućnosti BiH.

4. Kakva treba da bude uloga donatora, međunarodnih projekata podrške i domaćih institucija

 • Preporučuje se domaćim institucijama, donatorima i međunarodnim projektima da uključe, u znatno većoj mjeri nego do sada, ugao gledanja, potrebe i prioritete MSP-a pri kreiranju svojih strategija, politika i instrumenata podrške.
 • Preporučuje se da se donatorska podrška i projekti usmjere više na kreiranje i isprobavanje novih instrumenata i struktura za podršku razvoju MSP, prilagođenih domaćem kontekstu, u oblastima koje su relativno nove i za MSP i za domaće institucije podrške, a da domaće institucije postepeno preuzimaju instrumente i strukture koji se potvrde kao uspješni.

5. Odgovori na dodatna pitanja učesnika konferencije

 • Izrada Strateških smjernica za harmonizaciju podrške razvoju MSP na nivou BiH počinje u decembru 2019, a nacrt treba da se završi u junu 2020, kada treba da ide na usvajanje od strane Savjeta ministara BiH. U decembru otpočinje i izrada Strategije razvoja MSP u RS. U Federaciji BiH, zbog potrebe da se prethodno okonča izrada Strategije razvoja FBiH, očekuje se da izrada Strategije razvoja MSP otpočne u januaru 2020. Očekuje se da u januaru 2020. otpočne i izrada Strategije razvoja MSP u BD BiH, istovremeno sa izradom Strategije razvoja BD BiH, čiji će biti dio. I ove strategije (u RS, FBiH i BD BiH) treba da se završe u junu 2020. i uđu u proces formalnog razmatranja i usvajanja od strane nadležnih institucija.
 • Planirano je da se radi zajednički izvještaj na nivou BiH o sprovođenju svih MSP strategija, zajedno sa izvještajem o napretku u implementaciji SBA, pošto će se metodologija monitoringa i izvještavanja prilagoditi tako da uključi praćenje napretka u svim dimenzijama SBA profila BiH koje će biti obuhvaćene strateškim okvirom, kako na nivou entiteta i BD BiH, tako i za BiH u cjelini.
 • Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH će biti nosilac izrade Strateških smjernica za harmonizaciju podrške za MSP, te nosilac koordinacije i harmonizacije politika i instrumenata podrške u toku izrade cjelokupnog strateškog okvira, uz intenzivnu saradnju sa Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvom privrede i preduzetništva RS i Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu BD BiH. MSTEO BiH će takođe biti nosilac pripreme izvještaja o sprovođenju Strateških smjernica za harmonizaciju podrške za MSP i strateškog okvira za podršku razvoju MSP u cjelini.

Napomena: Glavni akcenti sa 2. godišnje konferencije o podršci razvoju MSP u BiH će biti iskorišćeni u procesu pripreme strateških dokumenata u skladu sa standardizovanom metodologijom za strateško planiranje i upravljanje razvojem malih i srednjih preduzeća u BiH. Vaše sugestije i komentari za izradu strategija razvoja malih i srednjih preduzeća su i dalje dobrodošli i možete ih poslati u periodu decembar 2019 – maj 2020. putem imejla: [email protected] (sa naznakom: Za strategije razvoja MSP).

Na osnovu uvodnih obraćanja, diskusija panelista i komentara učesnika tokom konferencije, pripremljeno od strane projektnog tima Agencije za razvoj preduzeća Eda i potvrđeno od strane partnera u organizaciji konferencije: Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Spoljnotrgovinske komore BiH i Vijeća stranih investitora u BiH.

Glavni akcenti sa 2. godišnje konferencije o podršci razvoju MSP u BiH se mogu preuzeti u pdf formatu: http://bit.ly/34JeyKK 

Druga godišnja konferencija o podršci razvoju MSP u BiH je organizovana u okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.