Informaciono-komunikaciona tehnologija kao sredstvo konkurentnosti MSP

Informaciono-komunikaciona tehnologija kao sredstvo konkurentnosti MSP

Opis: U studiji je predstavljena situacija u pogledu korištenja informaciono-komunikacionih tehnologija u metaloprerađivačkoj i drvoprerađivačkoj industriji u BiH; postojeći trendovi, ključne oblasti i nivo upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u proizvodnji; primjeri digitalizacije srednjih preduzeća iz Njemačke; neophodne mjere podrške prerađivačkoj industriji u BiH u procesu digitalizacije, kao i uloga institucija/organizacija podrške u tom procesu. Studiju je objavio GIZ u okviru projekta „Digitalizacija kao podsticaj konkurentnosti preduzeća u BiH“ koji finansiraju Evropska Unija i GIZ (u okviru programa EUProLocal), a implementira PEM Consult u saradnji sa Edom.

Godina izdanja: 2019.

Autori: Jürgen Burks, Miloš Šipragić, Srećko Bogunović

Preuzmi studiju