Inicijativa za izmjenu propisa u oblasti poredovanja u zapošljavanju – Republika Srpska

Inicijativa za izmjenu propisa u oblasti poredovanja u zapošljavanju – Republika Srpska

Opis: “Inicijativa za izmjenu propisa u oblasti poredovanja u zapošljavanju – Republika Srpska” sadrži radnu verziju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, sa detaljnim obrazloženjem; Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, sa detaljnim obrazloženjem; Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica koja se bave poslovima posredovanja u zapošljavanju, sa detaljnim obrazloženjem; Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodjelu sredstva za provođenje aktivnih mjera zapošljavanja, te Model javnog poziva za korišćenje sredstava aktivnih mjera za zapošljavanje. Inicijativa je dostavljena predstavnicima relevantnih institucija u Republici Srpskoj sa zahtjevom da se ona razmotri i uvrstiti u Program rada/dnevni red u prvom kvartalu 2012. godine.

Godina izdanja: 2011

Preuzmi brif