Jačanje integriteta i transparentnosti u lokalnim upravama

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i u saradnji sa entitetskim savezima gradova i opština, provodi projekat “Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru”. U okviru komponente dva navedenog projekta koja se odnosi na jačanje mehanizama transparentnosti, odgovornosti i integriteta u jedinicama lokalne samouprave, aktivnosti provodi konzorcijum koji čine Eda i Transparency International BiH.

Nakon inicijalnih procjena mehanizama dobrog upravljanja u 12 jedinica lokalne samouprave, izvršena je generalna procjena za oba sistema lokalnih samouprava – u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Pored navedenog, pripremljeni su i održani treninzi za proaktivnu transparentnost, izradu planova integriteta, provođenje postupaka javnih nabavki, finansijsko upravljanje i kontrolu, te etiku, integritet i sprečavanje sukoba interesa. Odabrane pilot opštine su takođe dobile ekspertsku podršku u vezi sa unapređenjem pojedinih mehanizama dobrog upravljanja.