Metodološke inovacije u planiranju razvoja malih i srednjih preduzeća

Tokom 2018. godine, angažovanjem relevantnih subjekata, kreirana je nova, “Standardizovana metodologija za strateško planiranje i upravljanje razvojem MSP u BiH”.

Zbog promjena u okruženju u kojem djeluju MSP, javlja se potreba da se prilagode i pristupi u planiranju razvojnih procesa koji obuhvataju MSP. Zadržavanjem provjerenih koncepata i razradom i primjenom novih, dobija se metodologija koja omogućava planiranje u uslovima savremenog društva, sa vrlo dinamičmnim promjenama i subjekata i interakcija. Posebno važnu inovaciju koju metodologija sadrži predstavlja uključivanje principa sistemske promjene i princip uvažavanja kompleksnosti.

Više o novoj, standardizovanoj metodologiji za strateško planiranje i upravljanje razvojem MSP u BiH, pročitajte u novom blogu “Inovativna metodologija za planiranje razvoja malih i srednjih preduzeća”: https://edabl.org/inovativna-metodologija-za-planiranje-razvoja-malih-i-srednjih-preduzeca/

Metodologija je kreirana u okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH”, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida), putem Ambasade Švedske.