Model strukture godišnjeg izvještaja o poslovanju javnog preduzeća

Model strukture godišnjeg izvještaja o poslovanju javnog preduzeća

Opis: Model strukture godišnjeg izvještaja o poslovanju javnog preduzeća je pripremljen na osnovu Smjernica za izradu godišnjih planova i izvještaja o poslovanju za korisnike usluga. Kao takav, ovaj dokument javnim preduzećima treba da olakša pripremu godišnjeg izvještaja o poslovanju, pri čemu njegov sadržaj obezbjeđuje odgovarajući nivo transparentnosti. Dokument je nastao u okviru projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE“, finansiranog od Kraljevine Holandije.

Godina izdanja: 2018

Preuzmi dokument