Na sastanku radne grupe razmatrane radne verzije pripremljenih amandmana

Radna grupa projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE“, sastavljena od predstavnika javnih preduzeća iz Republike Srpske i Federacije BiH, relevantnih ministarstava na entitetskom i kantonalnom nivou, predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamenta Federacije BiH, te grada Banja Luka, zajedno sa projektnim timom Ede,  u saradnji sa Transparency International BiH, održala je sastanak 24.5.2018. u Banjaluci.

Na sastanku su razmatrane radne verzije pripremljenih amandmana na entitetske Zakone o javnim preduzećima i Uredbe koje uređuju transparentnost finansijskih odnosa javnih preduzeća i JLS, kantona (u FBiH) i entiteta.

Svi članovi radne grupe i učesnici sastanka su se aktivno uključili u komentarisanje navedenih amandmana i dali dragocjene sugestije da se predloženi amandmani u određenim segmentima dodatno preciziraju, kako bi se transparentnost rada javnih preduzeća značajnije unaprijedila.

Dogovoreno je da se u tekstove amandmana uključe usaglašene primjedbe i sugestije te da se takav tekst ponovo dostavi  svim članovima radne grupe, prije upućivanja prijedloga nadležnim organima i svim drugim zainteresovanim stranama.  Sa ovim tekstovima amandmana će biti upoznati učesnici zajedničke radionice/okruglog stola 10 partnerskih javnih preduzeća (5 iz Republike Srpske i 5 iz Federacije BiH), projektnog  tima i gostiju, što će biti prilika da se još jednom, na širem skupu i sa većem brojem relevantnih aktera, prodiskutuje sadržaj navedenih amandmana.

Radna grupa je uvjerenja da se ovim amandmanima daje značajan doprinos jasnom definisanju neophodnog obima transparentnosti u radu javnih preduzeća u BiH, kao i načinima za postizanje te transparentnosti.

Projekat „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH“ finansira Kraljevina Holandija.