Neophodna intenzivnija i djelotvornija podrška razvoju preduzeća

Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke zajedno sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida) putem Ambasade Švedske, organizovala je u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci konferenciju „Kako bolje i kako više podržati razvoj malih i srednjih preduzeća“.

Konferenciji je prisustvovalo preko 100 učesnika, među kojima su bili predstavnici Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko distrikta, Vijeća stranih investitora u BiH, međunarodnih organizacija i projekata  u BiH, regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, Poreske uprave RS, Privredne komore RS, Investiciono-razvojne banke RS, Garantnog fonda RS, Gender centra RS, Zavoda za zapošljavanje RS, Unije udruženja poslodavaca RS, Saveza opština i gradova RS, Mašinskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, načelnici opština i gradova u BiH i njihovi saradnici, kao i direktori preduzeća i preduzetnici.

Konferencija je bila veoma dinamična, a teme za diskusiju raznovrsne i postavljene tako da omoguće približavanje perspektiva privatnog i javnog sektora, kao i ključnih međunarodnih donatora i projekata koji podržavaju ekonomski razvoj. U narednom periodu planira se znatno intenzivnija, bolje fokusirana i sistemski koordinisana i organizovana domaća i međunarodna podrška razvoju malih i srednjih preduzećima u zemlji. Ova konferencija je prilika da se steknu uvidi i razmijene mišljenja o glavnim pravcima, okvirima i prioritetima te podrške.

Učesnici konferencije su bili u prilici da svojim iskustvom, mišljenjima i prijedlozima doprinesu stvaranju djelotvornije i obuhvatnije podrške razvoju MSP-a. Na kraju konferencije, donijeti su sljedeći zaključci:

  1. Učesnici ocjenjuju da je konferencija na kvalitetan način otvorila dijalog o tome kako bolje i kako više podržati razvoj MSP-a kao generatora razvoja privrede i zapošljavanja u zemlji, te da je ponudila niz korisnih iskustava i sugestija koje kreatori politika podrške i donatori treba da uzmu u obzir.
  2. Učesnici konferencije podržavaju harmonizaciju zakonskog i strateškog okvira za razvoj MSP-a, kako eksterno, sa evropskim okvirom, tako i interno, između različitih nivoa vlasti i institucija podrške u zemlji. I nadležnosti i izazova i posla na podršci razvoju MSP-a ima dovoljno za sve, važno je da svi rade u istom pravcu i smjeru, svako u okviru svojih nadležnosti.
  3. Pitanje raspoloživosti i kvaliteta radne snage postaje presudno za dalje poslovanje i razvoj MSP-a i privrede u cjelini. Radi se o kompleksnom i urgentnom pitanju koje ne trpi odlaganja, već traži hitno i usklađeno djelovanje svih aktera iz javnog i privatnog sektora, uz podršku međunarodnih projekata i nevladinog sektora. Posao i karijera u privatnom sektoru treba da postanu atraktivniji od zaposlenja i karijere u javnom sektoru i inostranstvu.
  4. Bez investicija i inovacija naša preduzeća neće moći da održe i unaprijede svoj izvozni potencijal i da ostvare veću dodatnu vrijednost, bez koje nema mogućnosti za značajnije povećanje plata zaposlenih. Učesnici konferencije naglašavaju da je malim i srednjim preduzećima neophodna i finansijska i stručna podrška za investiranje i inoviranje i da to predstavlja jedan od najvećih izazova i prioriteta za naredni period.
  5. Preduzetništvo žena i preduzetništvo mladih takođe predstavljaju jedan od prioriteta domaće i međunarodne podrške u narednom periodu. Učesnici konferencije pozdravljaju takvu orijentaciju i ističu da podrška treba da bude sistemska i kontinuirana.
  6. Učesnici preporučuju da ovakva konferencija treba da se održava najmanje jednom godišnje, uz učešće svih nivoa vlasti, privrednika, institucija podrške, međunarodnih projekata i donatora.
  7. Zadužuju se organizatori konferencije da sa ovim zaključcima na odgovarajući način upoznaju sve odgovorne institucije i javnost.

Saopštenje za javnost povodom održane konferencije se može preuzeti ovdje: http://bit.ly/2E7rDTk.

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.