Novi projekat harmonizacije podrške za MSP sa evropskim okvirom

Uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida) putem Ambasade Švedske u BiH, Eda započinje novi projekat koji treba da omogući i olakša harmonizaciju strateškog okvira i politika podrške za mala i srednja preduzeća u BiH sa evropskim Aktom o malom biznisu (SBA – Small Business Act). U naredne tri i po godine planirano je da se:

  • poboljša implementacija postojećih strategija i planova usmjerenih na MSP,
  • harmonizuje zakonski okvir za MSP u zemlji prema evropskom okvirnom aktu (SBA),
  • uskladi metodologija strateškog planiranja i izrade politika za MSP prema istom okviru, te
  • olakša revizija postojećih i priprema novih strategija i planova po novoj metodologiji, uz postepenu institucionalizaciju javno-privatnog dijaloga na svim nivoima.

Projekat treba da doprinese ubrzanju ekonomskih integracija sa Evropskom unijom u pogledu okvira za podršku malim i srednjim preduzećima, sa pozitivnim uticajem na poboljšanje njihovog poslovanja.

Osim vođenja projekta, Eda će imati ključnu ulogu facilitatora interakcija i saradnje ključnih domaćih aktera (resornih ministarstava, institucija podrške i MSP).

Predviđeno je da projekat traje od avgusta 2017. do kraja februara 2021. godine.