Objavljena nova publikacija: SME Policy Index – Western Balkans and Turkey 2022

Danas je na događaju Dubrovnik Forum 2022, objavljena nova publikacija SME Policy Index – Western Balkans and Turkey 2022.

Indeks politika malih i srednjih preduzeća (MSP) je referentna publikacija OECD-a za regiju koja teži pridruživanju EU, koja pruža sveobuhvatan pregled implementacije deset principa Akta o malom biznisu (Small Business Act – SBA) za Evropu. Ova publikacija prati napredak u konvergenciji politika za mala i srednja preduzeća, postavlja mjerila u odnosu na najbolje prakse EU i OECD-a i daje ciljane preporuke za uklanjanje prepreka razvoju MSP.

Indeks politika MSP ima za cilj usmjeravanje regionalnih politika MSP ka osiguravanju održivog ekonomskog razvoja, kao i daljeg usklađivanja okvira politike sa standardima OECD-a i EU. Sadrži detaljne analize o napretku i izazovima u implementaciji Akta o malom biznisu kroz pregled oblasti politika relevantnih za MSP, kao što su pristup finansijama, usluge poslovne podrške, „ozelenjavanje“ i internacionalizacija. Procjenom i poređenjem razvoja poslovnog okruženja u regiji za MSP, vlade su u mogućnosti da prilagode svoje politike, na osnovu dobrih praksi u uporedivim ekonomijama i državama članicama OECD-a i EU. Preko 600 predstavnika vlada sa Zapadnog Balkana i Turske, kao i lokalnih i regionalnih aktera, uključujući MSP su bili aktivno uključeni u pripremu ove publikacije.

  • Cjelovita publikacija, koja obuhvata sve pomenute zemlje, dostupna je OVDJE
  • Dio publikacije koji se odnosi na BiH je dostupan OVDJE
  • Sažetak nalaza za BiH se može preuzeti OVDJE.

Eda uz podršku Švedske implementira projekat „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – #SBAuBiH2EU“ sa ciljem ubrzavanja ekonomske integracije BiH sa EU u oblasti strateškog i policy okvira za MSP, sa naglaskom na implementaciju, monitoring i evaluaciju strategija i politika za MSP.