Objavljena studija “Mapiranje institucija za ocjenu usaglašenosti proizvoda”

Kao dio napora i aktivnosti projekta „SBA u BIH“ usmjerenih na unapređenje dimenzije 7 (standardi i tehnička regulativa) SBA profila BIH, vodeći se pri tome preporukom OECD-a da je važno da se poboljša pristup malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH standardizaciji, pripremljena je studija “Mapiranje institucija za ocjenu usaglašenosti proizvoda”. Studija je pripremljena iz perspektive, odnosno ugla gledanja MSP kojima je veoma važno to da su im tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (TOU) pristupačna, kako lokacijski, tako i cjenovno. Sa druge strane, uspostavljanje i funkcionisanje TOU zahtijeva ulaganje značajnih resursa, a pri tome treba da bude ekonomski i tržišno održivo.

Mapiranjem smo obuhvatili širi regionalni prostor u kojem se nalaze tijela za ocjenu usaglašenosti koja su još uvijek dovoljno “blizu” našim preduzećima i sa cjenovno prihvatljivim uslugama. Takođe, locirali smo gdje postoje neki od početnih preduslova, prvenstveno u pogledu kapaciteta, za uspostavljanje novih tijela za ocjenu usaglašenosti i tako pomognemo kreatorima strategija i politika podrške razvoju MSP, s jedne strane, i kreatorima strategija i politika razvoja infrastrukture, s druge strane, da usklađeno i ciljano usmjere podršku razvijanju novih TOU, uzimajući u obzir potrebe MSP, ali i funkcionalnost i ekonomsku održivost ovakvih tijela. Pritom smo nastojali da vizuelno predstavimo raspored tijela za ocjenu usaglašenosti u BiH i u širem regionu, radi preglednosti i brzog uvida, za potencijalne korisnike koji se ne bave dublje ovom problematikom.

Studija se može preuzeti putem linka: https://bit.ly/35CkMNx

Projekat „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, finansira Švedska putem Ambasade Švedske u BiH.