Odličnom koordinacijom institucija i projekata do sinergetskih efekata u podršci razvoju MSP

U Tesliću je 13. i 14. jula održana radionica o implementaciji SBA u BiH i strategija razvoja MSP, sa fokusom na monitoring, evaluaciju i izvještavanja. Radionica je organizovana u svrhu bolje pripreme za monitoring, evaluaciju i izvještavanje, kako implementacije SBA, tako i strategija i akcionih planova za razvoj MSP za naredni period, na osnovu iskustava iz poslednjeg ciklusa izvještavanja prema Indeksu MSP politika, kao i normativnog okvira za strateško planiranje, koji je usvojen u oba entiteta i Brčko distriktu BiH. Učestvovali su kompletni timovi Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva privrede i preduzetništva RS, kao i predstavnica Brčko Distrikta BiH. U drugom dijelu rada diskutovani su vidovi podrške projekata „SBA u BiH2EU“, „EU4DigitalSME“ i „EU4BusinessRecovery“, naročito u pogledu podrške inovacijama i ozelenjivanju MSP-a.

Zaključeno je da radionica predstavlja odličan primjer međusobne koordinacije institucija koje su zadužene za kreiranje politika podrške za MSP, kao i koordinacije sa međunarodnim projektima koje implementiraju GIZ i Eda. Dogovoreno je da se za sljedeću radionicu pokuša osigurati i učešće drugih projekata koji pružaju podršku razvoju MSP-a i uvođenju zelene ekonomije, prvenstveno onih koji implementira UNDP. Na taj način se olakšava prevazilaženje barijera koje mogu biti izazvane ponekad nedovoljno jasnim rasporedom nadležnosti između nivoa vlasti u zemlji, te poboljšavaju izgledi za ostvarivanje sinergetskih efekata međunarodne podrške razvoju MSP-a.