Održana fokus grupa sa predstavnicima ponuđača

U okviru realizacije aktivnosti Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u BiH (PIPLS), održana je fokus grupa sa predstavnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki u BiH. Fokus grupu je organizovala i provela Eda, a projekat implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske.

Cilj realizacije fokus grupe bio je usmjeren na dobijanje sveobuhvatnog uvida u prakse provođenja javnih nabavki na lokalnom nivou sa aspekta ponuđača, nakon prethodno provedenog istraživanja/anketiranja. Rezultati provedene fokus grupe će se koristiti za izradu studije u kojoj će se identifikovati ključni problemi i prepreke u provođenju javnih nabavki (na lokalnom nivou) te konkretne preporuke za prevazilaženje identifikovanih nedostataka.