Održana peta radionica u sklopu projekta SBA u BiH

U Bihaću je u periodu 18-20.7.2018., u sklopu projekta Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH, održana peta radionica za izradu standardizovane metodologije za strateško planiranje razvoja MSP.

Ovom radionicom je završena razrada praktičnog dijela metodologije. Obrađeni su pristupi, ključni alati i metode koje će biti korištene u pripremi operativnog i implementacionog dijela pri izradi strategija razvoja koje se bave MSP. Na osnovu inputa sa radionice, biće kompletiran nacrt praktičnog dijela metodologije.

Radionici su prisustvovali predstavnici ministarstava nadležnih za razvoj MSP u BiH: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, Vlada Brčko Distrikta i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.