Održane fokus grupe u okviru priprema za izradu Budžeta za građane

Kao dio metodologije za provođenje analize za pripremu Budžeta za građane za Ministarstvo finansija i trezora BiH, 27. i 28. maja 2020 su organizovane online fokus grupe. Cilj fokus grupe je bio prikupljanje inputa za pripremu SWOT i PESTLE analize za pripremu Budžeta za građane za Ministarstvo finansija i trezora BiH. Na fokus grupama su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva pravde BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, Udruženja ekonomista Republike Srpske i UG Tender. Tokom fokus grupa su dobijeni korisni koji inputi će biti korišteni u procesu pripreme Budžeta za građane za Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Fokus grupe su održane u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ. Tehničku podršku izradi budžeta za građane pruža GIZ u saradnji sa Edom.