Pripremljena i prezentovana studija o napretku projekta „Digitalizacija i inovacije u BiH“

Edin tim je danas predstavio najvažnije rezultate i preporuke Studije o napretku projekta „Digitalizacija i inovacije u BiH“ koji je implementirao GIZ u periodu mart 2019 – avgust 2021. Studija je pripremljena sa ciljem da prikaže i pojasni rezultate projektnih intervencija na osnovu analize trenutnog stanja inovacija i digitalizacije u MSP u BiH (sa fokusom na sektore metaloprerade, drvoprerade, plastike, turizma i IT).

Učesnici sastanka su se složili da nalazi i preporuke studije daju kvalitetnu osnovu i korisne smjernice za planiranje druge faze projekta (2021-2024). Ovo se posebno odnosi na procjenu trenutnog stanja u pogledu postojećeg ekosistema za podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji, koristeći evropski koncept digitalnih inovacionih čvorišta (Digital Innovation Hub) kao uzor.