Pripremljene Smjernice i modeli godišnjeg plana poslovanja i izvještaja o poslovanju, kao i amandmani na entitetske Zakone o javnim preduzećima, pozitivno ocijenjeni

U okviru projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE“, finansiranog od Kraljevine Holandije, u Banjaluci je 30.5.2018. održana zajednička radionica članova operativnih timova deset partnerskih javnih preduzeća iz Republike Srpske i Federacije BiH, projektnog tima Ede i Transparency International BiH.

Zajednička radionica je organizovana nakon tri radionice održane sa svim partnerskim javnim preduzećima pojedinačno, na kojima su članovi operativnog tima svakog preduzeća i Edinog projektnog tima, na prve dvije radili na ključnim pitanjima transparentnosti rada javnih preduzeća, kroz izradu ključnih dokumenta preduzeća – godišnjeg plana poslovanja i godišnjeg izvještaja o poslovanju. Bila je to prilika da se konkretno, u radu sa operativnim timovima, analizira i provjeri pripremljeni, tada nacrt, Smjernica za izradu godišnjih planova poslovanja i izvještaja o poslovanju koji je prilagođen potrebama informisanja građana.

Treća radionica je iskorištena za definisanje oglednog primjerka – modela godišnjeg plana i izvještaja o poslovanju koji bi adekvatno odgovorili zahtjevu transparentnosti, kao jednom od ključnih principa poslovanja javnih preduzeća, prema postojećim entitetskim Zakonima o javnim preduzećima. Isto tako, vodeći računa o obavezama koje proističu iz potpisanih Sporazuma o saradnji, postignut je dogovor o objavi ovih ključnih dokumenata na internet stranicama javnih preduzeća.

Definisani prijedlog smjernica sa modelima navedenih dokumenata, bili su predmet razmatranja od strane učesnika radionice. Uz ocjenu da se radi o vrlo korisnim dokumentima koji daju smjernice kod pripreme godišnjih planova i izvještaja o poslovanju, dato je nekoliko primjedbi i sugestija za poboljšanje, radi lakše primjenjivosti samih smjernica. Inkorporiranjem navedenih sugestija, smjernice i predloženi modeli za izradu godišnjeg plana poslovanja i godišnjeg izvještaja o poslovanju će biti finalizirani.

S obzirom na broj i kredibilitet učesnika, ovaj skup je imao funkciju i okruglog stola na temu pripremljenih amandmana na postojeće Zakone o javnim preduzećima u oba entiteta, kao i na entitetske uredbe koje regulišu transparentnost finansijskih odnosa između javnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave i entiteta (a u Federaciji BiH i kantona). Učesnicima je, uz ranije dostavljene materijale, dato obrazloženje o obimu i sadržaju amandmana, te primjedbama i sugestijama koje je dala radna grupa projekta, a koju čine predstavnici javnih  preduzeća u BiH, ministarstava na entitetskom i kantonalnom nivou, te gradske i entitetske/parlamentarne  skupštine. Učesnici radionice – okruglog stola su, uz visoku ocjenu obima i kvaliteta predloženih rješenja, svojim komentarima i sugestijama dali značajan doprinos kvalitetu predloženih amandmana.

Projekat „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH“ finansira Kraljevina Holandija.