Procjena i mapiranje instrumenata finansijske podrške za kulturne i kreativne industrije u BiH

Edin tim je uspješno okončao projekat usmjeren na identifikovanje izazova i ograničenja sa kojima se kulturne i kreativne industrije u BiH suočavaju u pristupu finansijama. Korištena je kombinacija kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, kojima su obuhvaćena privatna preduzeća, udruženja građana, te javna preduzeća i ustanove iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija sa jedne strane, te banke i mikrokreditne organizacije sa druge strane. Pripremljeni su nalazi i preporuke za unapređenje finansijske podrške za kulturne i kreativne industrije u BiH, kao i infografike koje mogu biti iskorištene za edukacije u ovoj oblasti.

Pomenute aktivnosti su provedene u okviru zajedničkog programa „Kultura i kreativnost za zapadni Balkan“ (Culture and Creativity for the Western Balkans – CC4WBs), koji je finansiran od strane Evropske unije, a provode ga UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS).