Projekat „Liberalizacija trišta rada“ – uvođenje javno-privatnog partnerstva u zapošljavanju

Zapošljavanje je jedna od onih „vječnih“ tema o kojoj se prethodnih godina mnogo priča. Uprkos brojnim inicijativama da se situacija u ovoj oblasti poboljša, činjenica da danas u BiH imamo preko 500.000 nezaposlenih ukazuje da je urađeno malo. Naravno, jasno je da ne postoji „čarobni štapić“ kojim bi se ovaj problem brzo i lako riješio, ali bez obzira na to, neophodno je  tragati za djelotvornim, sistemskim i ostvarljivim rješenjima koja u datim uslovima (političkim, privrednim, tehnološkim itd.) mogu barem u određenoj mjeri doprinijeti povećanju zaposlenosti.

Idealno bi bilo da imamo razvijenu i konkurentnu privredu koja je u stalnoj potrazi za kadrovima, čime bi značajan dio od pomenutih pola miliona nezaposlenih dobio mogućnost da dođe do posla. Na žalost, nije tako. Privredna aktivnost nije na zavidnom nivou, a negativni uticaji ekonomske krize su i danas prisutni, pa po tom osnovu nije realno očekivati značajnije povećanje zaposlenosti. Međutim, u ovakvim uslovima, prostor za povećanje zapošljavanja se može tražiti u povećanju obima i kvaliteta usluga posredovanja pri zapošljavanju i  prilagođavanju ponude radne snage potražnji na tržištu rada. Pored ključne uloge javnih ustanova iz ove oblasti, značajnu ulogu na tržištu rada treba obezbijediti  privatnim pružaocima usluga posredovanja pri zapošljavanju. Dok u zemljama EU ovih agencija ima na hiljade, u BiH je registrovano 23, od čega se samo nekolicina profilisala kao agencije za pružanju usluga posredovanja pri zapošljavanju, sa ostvarenim vidnim rezultatima.

Imajući navedeno u vidu, Eda je, podržana od CCI, pokrenula projekat „Liberalizacija tržišta rada“ koji ima za cilj doprinijeti  dinamizaciji, povećanju fleksibilnosti, efektivnosti i efikasnosti tržišta rada u oba entiteta, putem adekvatnijeg regulisanja uloge privatnih pružalaca usluga posredovanja i podrške pri zapošljavanju i omogućavanja jednakog pristupa javnim sredstvima za privatne pružaoce usluga posredovanja i podrške pri zapošljavanju. Osnovu za ovo daje Konvencija 181 i Preporuka o privatnim agencijama 188/97 Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization) koju je BiH ratifikovala u februaru 2010. godine i sa kojom su se oba entiteta do određenog nivoa uskladila. Imajući u vidu, između ostalog, da je BiH, od  februara 2011. u obavezi izvještavanja Međunarodne organizacije rada o stepenu usklađenosti propisa i rezultatima primjene istih, u projektu je izvršena Analiza zakonodavnog okvira i potrebnih promjena u zakonskim i podzakonskim rješenjima u oba entiteta i tuzlanskom kantonu. Analiza je pokazala da i pored određenog stepena usklađenosti propisa sa Konvencijom 181 i Preporukom o privatnim agencijama 188/97, postoji potreba za daljim usklađivanjem propisa u BiH u pogledu unapređenja položaja privatnih pružalaca usluga posredovanja pri zapošljavanju.

Predstavnici relevantnih institucija iz RS, FBiH i TK, čija djelatnost je vezana za razne aspekte pitanja zapošljavanja kao i predstavnici privatnih agencija za posredovanje pri zapošljavanju, su na okruglom stolu održanom u Banjaluci 12. maja 2011. razmatrali moguće opcije javne politike za liberalizaciju tržišta rada: od opcije status quo, preko opcije uvođenja javno-privatnog partnerstva i saradnje i komplementarnosti djelovanja javnih ustanova i privatnih agencija,  do opcije uvođenja pune konkurencije između javnih i privatnih pružalaca usluga. Učesnici su se složili da je opcija uvođenja javno-privatnog partnerstva između javnih zavoda i privatnih agencija za zapošljavanje kroz saradnju i komplementarnost najbolja opcija, imajući u vidu njene ekonomske i socijalne uticaje, ali i mogućnost primjene u praksi. Važno je napomenuti  da za implementaciju javno-privatnog partnerstva između javnih zavoda i privatnih agencija za zapošljavanje kao odabrane opcije javne politike, nisu potrebna dodatna sredstva osim onih koja već postoje i koja se koriste u sklopu programa javnih zavoda i resornih ministarstava te vlada.

U narednom periodu će se raditi na izradi prijedloga izmjena i dopuna odgovarajućih zakonskih rješenja čime će se stvoriti pretpostavke za uvođenje javno-privatnog partnerstva između javnih zavoda i privatnih agencija za zapošljavanje kroz saradnju i komplementarnost, što će doprinijeti liberalizaciji tržišta rada i djelotvornijem zapošljavanju.

 

Slobodanka Dukić