Prvi koraci ka novom strateškom okviru u borbi protiv korupcije u Republici Srpskoj

U okviru pripreme nove Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2018-2022. godine održane su prve radionice na definisanju postojećeg stanja i problema u vezi sa korupcijom u pojedinim sektorima. Tokom osam provedenih radionica, analizirano je stanje u policiji, pravosuđu, upravi i lokalnoj samoupravi, nevladinom sektoru, javnim finansijama, privredi i zapošljavanju, javnim službama, te radu u oblasti imovinsko-pravnih pitanja. Na radionicama su definisani prvi elementi SWOT analize s ciljem identifikacije ključnih oblasti za djelovanje u narednom četvorogodišnjem periodu. Takođe, razmatrana je prva verzija vizije, misije i strateških pitanja – fokusa.

Eda pruža podršku Ministarsvu pravde Republike Srpske u pripremi nove strategije borbe protiv korupcije sa ciljem  stvaranja sveobuhvatnog okvira za efektivnu realizaciju politika, programa i mjera u borbi protiv korupcije te jačanje povjerenja građana u vladavinu prava.