Radionice sa partnerskim javnim preduzećima – priprema za objavljivanje planova poslovanja i izvještaja o poslovanju

U okviru realizacije projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH – TAPE“, 17. i 18. maja 2018. održane su radionice sa predstavnicima četiri partnerska javna preduzeća. Projektni tim Ede je sa operativnim timovima  JP „ŠPD ZDK“ a.d. iz Zavidovića,  JP „Horizontala“ d.o.o. iz Živinica, JP „Zenica“ d.o.o. iz Zenice i JP “Vodovod“ d.o.o. iz Prnjavora radio na pripremi i dogovoru za objavljivanje godišnjih planova poslovanja za tekuću godinu i izvještaja o poslovanju za prethodnu godinu. Razmatran je prijedlog smjernica za izradu navedenih dokumenata, kao i predloženi model navedenih dokumenata, koji će biti finaliziran nakon razmatranja na zajedničkoj radionici operativnih timova svih 10 partnerskih javnih preduzeća koja je planirana za 30.5.2018. u Banjaluci. Cilj je da se kroz smjernice i modele godišnjih planova i izvještaja o poslovanju, na internet stranicama javnih preduzeća objave svi oni  podaci koji čine suštinu transparentnosti, odnosno dostupnosti podataka za građane.

Operativni timovi su upoznati da će se u Banjaluci 24.5.2018. održati sastanak Radne grupa TAPE projekta na kome će se razmatrati radne verzije amandmana na Zakone o javnim preduzećima oba entiteta, kao i Uredbe o transparentnosti finansijskih odnosa. S obzirom na to da su amandmani dostavljeni i svim operativnim timovima na komentare i sugestije, operativni timovi će na planiranoj zajedničkoj radionici biti informisani o sastanku radne grupe i ostvarenim rezultatima.

Projekat „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH“ finansira Kraljevina Holandija.