Razmatrana Strateška platforma za razvoj opštine Gradiška u periodu 2019-2027.

U prostorijama Opštine Gradiška održan je sastanak lokalnog Partnerstva za razvoj, na kome je razmatrana Strateška platforma za razvoj opštine u periodu 2019-2027. Nakon plenarnog rada članovi Partnerstva, među kojima se nalaze brojni predstavnici civilnog (nevladine organizacije i privatni sektor) i javnog sektora (predstavnici opštinske administracije i javnih preduzeća), nastavili su sa radom u sektorskim grupama – (i) za ekonomski razvoj, (ii) za društveni razvoj i (iii) za zaštitu čovjekove okoline. Sektorske grupe su izvršile inicijalno određivanje fokusa i ciljeva sektorskih planova za period 2019-2027.

Pomenute aktivnosti su realizovane kao dio procesa izrade integrisane Strategije razvoja opštine Gradiška za period 2019-2027, a podržane su od strane Projekta lokalnog integrisanog razvoja – LIR koga implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP. Usluge tehničke podrške i obuke za lokalni razvojni tim tokom procesa izrade ovog važnog strateškog dokumenta, pruža petočlani tim Ede.