Strateški okvir za inovacije u preduzećima

Strateški okvir za inovacije u preduzećima

Opis: U brifu se govori o značaju inovacija za konkurentnost preduzeća, potrebi jačanja kapaciteta preduzeća i institucija podrške i interakcija između njih. Zagovara se potreba pripreme strategije inovacija, koja bi dala orijentaciju i okvir za djelovanje u ovoj oblasti. Takođe, opisan je preporučeni pristup u izradi ovog dokumenta koji uvažava kompleksnost i koji treba da omogući prelaz od prve, eksperimentalne faze, preko faze pilotiranja, do faze kreiranja strategije i eksploatacije već provjerenih i razrađenih koherentnih politika podrške inovacijama u MSP. Brif je pripremljen u okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže.

Godina izdanja: 2018

Preuzmi brif