Usaglašena strateška orijentacija za razvoj infrastrukture kvaliteta u BiH

Usaglašena strateška orijentacija za razvoj infrastrukture kvaliteta u BiH

Nakon prethodne uspješne pripreme analize stanja sa SWOT analizom i strateškim fokusiranjem, Radna grupa za pripremu nacrta Strategije infrastrukture kvaliteta u BiH je, na svom drugom sastanku, održanom 26. marta 2024. godine u Privrednoj komori Republike Srpske, usaglasila viziju i strateške ciljeve razvoja sistema infrastrukture kvaliteta do 2030. godine, sa odgovarajućim indikatorima.

Radnu grupu čine 43 člana iz odgovarajućih institucija sa nivoa BiH, oba entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske, te Brčko distrikta BiH.

Izrada i usvajanje strategije infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini predstavlja jednu od još uvijek neispunjenih preporuka iz godišnjih izvještaja Evropske komisije o napretku BiH, u okviru Poglavlja 1. Slobodno kretanje roba.

Proces izrade ove strategije podržan je od strane projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“, koji implementira Eda u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.