Uspješan početak izrade Strateških smjernica za harmonizaciju podrške razvoju MSP u BiH

U Sarajevu je juče održana prva radionica za izradu Strateških smjernica za harmonizaciju podrške razvoju MSP u BiH. Ukupno 24 učesnika iz ministarstava, instituta, direkcija i agencija na državnom nivou, sa predstavnicima VTK BiH i Agencije za razvoj preduzeća Eda, prihvatili su i podržali predloženi strateški okvir za razvoj MSP u BiH za period 2021-2027. sa standardizovanom metodologijom strateškog planiranja, koja je pripremljana zajedničkim radom timova Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta i Vlade – Odjeljenja za ekonomski razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH.

U drugom dijelu radionice dat je niz veoma korisnih inputa od strane učesnika za programiranje kratkoročnih (2020-2021) i dugoročnih intervencija (2021-2027) u dimenzijama 5.a (Javne nabavke i MSP), 7 (Standardi i tehnička regulativa) i 10 (Internacionalizacija). Ovi input biće iskorišćeni za pripremu Akcionog plana za implementaciju SBA na državnom nivou za period 2020-2021, kao i u nastavku procesa izrade Strateških smjernica za period 2021-2027.

Takođe, učesnici radionice su razmatrali i pregled aktivnosti i intervencija u drugim dimenzijama u kojima se očekuje da dođe do međusobne saradnje nosilaca izrade strategija razvoja MSP u FBiH, RS i BD BiH i do harmonizacije “odozdo prema gore”.

Nosilac procesa izrade Akcionog plana i Strateških smjernica je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Sektor za ekonomski razvoj i preduzetništvo.

Sljedeća radionica planirana je za početak marta 2020. godine.