Usvojen Akcioni plan za inovacije u MSP u Republici Srpskoj za period 2021-2023. godine

Vlada Republike Srpske je usvojila Akcioni plan za inovacije u malim i srednjim preduzećima u Republici Srpskoj za period 2021 – 2023. godine. Akcioni plan je usklađen sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za period 2021-2027. godine s obzirom na to da su prioriteti koji se odnose na inovacije detaljnije razrađeni u ovom planu.

U Akcionom planu su definisana četiri područja intervencije, čija realizacija će u narednom periodu omogućiti podršku razvoju inovacija i unapređenju konkurentnosti MSP u Republici Srpskoj. Riječ je o dizajniranju i testiranju inovacionog fonda, jačanju inovacione infrastrukture, povećanju uključenosti u programe EU i zapadnog Balkana, te promociji platforme za umrežavanje, saradnju i inovacione aktivnosti.

Nosilac izrade ovog dokumenta je Ministarstvo privrede i preduzetništva, u saradnji sa institucijama i organizacijama relevantnim za ovu oblast, uz podršku projekta „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima“, koji provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)  i Ede – Agencije za razvoj preduzeća u okviru  projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ koji finansira Švedska.