Vaučer program – iskustva i preporuke

Vaučer program se može implementirati kao jedna od mjera podrške uvođenju inovacija u preduzećima prerađivačke industrije. Osim direktnih rezultata u pojedinim preduzećima, ovaj vid podrške inicira i razvija saradnju između subjekata čije je učešće potrebno da bi se uvele inovacije, čime se stvara osnova za nastavak saradnje i nakon završetka implementacije projekta. Na osnovu implementiranih aktivnosti u okviru navedenih vaučer programa, mogu se formulisati određeni nalazi i preporuke za implementatore sličnih programa, gdje iskustva ukazuju na sljedeće:

 • Potrebno je prvo testirati koncept, uključujući istraživanje potreba, razradu i provođenje, prije nego što se koncept može promovisati i preporučiti drugima za primjenu, kao što je Eda uradila, provodeći prvo vaučer program, a potom razrađujući promotivni pristup kojim je kompletan koncept postao dostupan zainteresovanim implementatorima, kao što su relevantna ministarstva i razvojne agencije;
 • Primjena koncepta ima određene zahtjeve, a prenošenje koncepta drugim subjektima koji mogu da implementiraju ima dodatne izazove, što organizacija koja je razvila i prenosi koncept treba da ima na umu. Poželjno je da se prenos ne izvodi odjednom, nego da se izvodi fazno, uz tehničku podršku organizacije koja je razvila i primijenila koncept organizaciji koja preuzima koncept i počinje sa primjenom, uključujući inicijalnu radionicu tokom koje bi organizacija koja je razvila koncept detaljno predstavila koncept organizaciji koja koncept preuzima, njegovu svrhu i način primjene sa iskustvima stečenim tokom provođenja, kako bi organizacija koja preuzima koncept imala što bolju sliku procesa prije početka aktivnosti na provođenju intervencija;
 • Prioriteti u pogledu sektora koje treba podržati se mogu definisati na osnovu analiza podataka o lokalnoj privredi i u saradnji sa lokalnim subjektima, a promocija prema preduzećima korisnicima treba da bude jasna i intenzivna i da obuhvati različite vidove komunikacije, od objavljivanja poziva, komunikacije putem događaja, društvenih mreža, mejla;
 • Apliciranje treba da bude pojednostavljeno u najvećoj mogućoj mjeri, u pogledu složenosti aplikacije i tražene dokumentacije, ali i jasno definisano tako da su odluke o prihvatanju ili odbacivanju aplikacija dobro utemeljene i argumentovane;
 • Potrebno je definisati procedure nabavke u skladu sa primjenljivim pravilima definisanim lokalnim zakonskim okvirom i pravilima donatora;
 • Posebno je važna faza izrade projektnog zadatka, gdje je potrebno inicirati intenzivnu komunikaciju sa preduzećem korisnikom kako bi se zajedničkim radom jasno definisali zahtjevi za pružaoca usluga i mogli da se koriste u proceduri nabavke usluga, što može da zahtijeva nekoliko sastanaka, u slučajevima složenih usluga, organizacije koja implementira vaučer program sa preduzećem korisnikom, kako bi projektni zadatak imao potreban administrativni i tehnički sadržaj;
 • Dobro je da organizacija koja implementira vaučer program organizuje zajednički inicijalni sastanak sa odabranim pružaocem usluga i preduzećem korisnikom, nakon potpisivanja ugovora o pružanju usluga, kako bi se osiguralo adekvatno razumijevanje očekivanja i plana aktivnosti od strane svih uključenih strana;
 • U pojedinim slučajevima, preduzeću korisniku podrške je potrebna asistencija u koordiniranju aktivnosti sa pružaocem usluge, gdje se mogu koristiti pristupi zasnovani na agile pristupu, uz aktivno učešće organizacije koja implementira vaučer program;
 • Tokom implementacije intervencija u podržanim preduzećima, organizacija koja implementira vaučer program vrši monitoring, moguće uz tehničku podršku organizacije koja je razvila koncept, kako bi se na vrijeme uočila eventualna odstupanja, zastoji i kašnjenja, te preduzele aktivnosti koje omogućavaju nastavak implementacije definisanih aktivnosti;
 • Preporuka je da se izvrši i evaluacija vaučer programa, kako bi se obezbijedili podaci i informacije za izvještavanje, ali i da bi se zabilježile povratne informacije o programu, kao osnova za unapređenja;
 • Opisani koncept može da bude okarakterisan kao koncept koji nije izvorni vaučer program, pošto se u znatnoj mjeri u administriranje procesa uključuje organizacija koja provodi vaučer program. Međutim, uzimajući u obzir trenutno stanje kapaciteta preduzeća kojima je podrška potrebna i raspoloživost pružalaca usluga, ovaj koncept ima veće šanse da proizvede željene efekte.

Opisani proces, koji počinje identifikacijom potrebe, razvojem koncepta intervencije koja vodi željenoj promjeni, provođenje od strane organizacije koja je razvila koncept, a potom ustupanje koncepta i drugima koji su zainteresovani za njegovu primjenu uz tehničku podršku tokom procesa dalje primjene, može se koristiti i u drugim slučajevima.