Vaučer program – koncept i primjena

Edina prva iskustva sa provođenjem vaučer programa kao vida podrške preduzećima su stečena u okviru projekta CREDO Krajina. Sve jasnije se ocrtavala potreba preduzeća da počnu sa intenzivnijim uvođenjem unapređenja u poslovanju i to unapređenja za koja nisu imala potrebne interne resurse. Kao jedna od mjera podrške u okviru projekta, pripremljen je koncept, razrađeni su dokumenti za aplikante i za implementaciju i pokrenut je vaučer program. Iako je pristup bio relativno nov i nismo bili sigurni kakvo će biti interesovanje preduzeća, bilo je dovoljno aplikacija za tehničku podršku u uvođenju unapređenja u poslovanju. Preduzeća su aplicirala, dobila tehničku podršku i uspješno uvela određena poboljšanja u poslovanju. Zajedničkih aplikacija je bilo manje, jednostavno zato što je preduzećima lakše da definišu vlastite potrebe. Osim toga, priprema i implementacija je jednostavnija, pošto saradnja sa drugim preduzećima u ovakvim intervencijama traži i dodatne napore koordinacije aktivnosti. Ali je takvih aplikacija ipak bilo. Specifičnost ovog vaučer programa je bila i u tome da je Eda vršila administrativne poslove u implementaciji. Preduzeća su imala obavezu sufinansiranja usluga, što se nije pokazalo kao problem. Nakon provedenog programa, iako to nije bilo inicijalno planirano, provedena je interna evaluacija. I to je bio vrlo dobar potez. Intervjui sa predstavnicima preduzeća koja su koristila ovaj vid podrške su dali veoma zanimljive uvide, koji su bili od velike koristi za pripremu i provođenje ovog vida podrške u projektima koji su slijedili. Jedan od najvažnijih uvida je identifikacija potrebe za podrškom preduzećima u izradi projektnog zadatka za eksterne konsultante. Naime, preduzeća imaju kapacitete da pripreme tehničke specifikacije opreme koju treba da nabave, ali ne i izgrađene kapacitete za pripemu projektnih zadataka za konsultante. Jednostavno, većina preduzeća to nije radila. A dobro pripremljen projektni zadatak je osnova za ugovaranje i pružanje usluga. Kad je dobro pripremljen, projektni zadatak obezbjeđuje razumijevanje svih uključenih subjekata o tome šta i kako treba da se uradi, nema neusklađenih očekivanja, daje jasnu osnovu za ugovaranje i plaćanja, ali i za monitoring i evaluaciju.

Znanja koja su korištena za stalna unapređenja vaučer programa su sticana i implementacijom projekata koji su uključivali tehničku podršku preduzećima u uvođenju inovacija, prvenstveno KRIN i NOVALIS. Naime, potreba preduzeća za podrškom eksternih eksperata je rasla zajedno sa željom da kreiraju vlastiti finalni proizvod. To donosi nove izazove. Dok proizvodite komponente po nalogu preduzeća iz inostranstva, fokus je na opremi, kadrovima, energiji, logistici i drugim aspektima gdje možete imati prednost u odnosu na konkurenciju. S druge strane, ne treba vam dizajn ni razvoj proizvoda, a prodaja je usmjerena na posrednike, a ne na potrošače. Djeluje racionalno da se radi ovako. Jednostavnije je, a naizgled je i rizik manji. Međutim, preduzeća su sve više uviđala da vlastiti finalni proizvod nudi i niz prednosti. Profit je viši, a fleksibilnost veća, pošto možete prodavati na više tržišta, što je pozitivno i iz ugla održivosti poslovanja. Ali novog proizvoda nema bez informacija o zahtjevima tržišta, potrebnoj tehnologiji i materijalima, dizajna i razvoja. A kad već imate razvijen vlastiti proizvod, potrebno ga je zaštititi, pa se javlja i tema zaštite intelektualnog vlasništva. Nešto od toga preduzeća imaju, ali dobar dio ne, pa je opet potrebna eksterna podrška.

Tako je kreiran projekat KRIN, usmjeren na kreiranje inovacione mreže, strukture koja bi omogućila i olakšala interakcije subjekata čije je angažovanje potrebno da bi se uvele inovacije. Pet preduzeća je direktno podržano u uvođenju inovacija. U pripremi i provođenju projekta su bila vrlo korisna iskustva i nalazi pomenute interne evaluacije izvedene u okviru projekta CREDO Krajina.

Nakon toga, kreiran je projekat NOVALIS, takođe fokusiran na jačanje kapaciteta i umrežavanje kako bi se kreirali kapaciteti potrebni za uvođenje inovacija u izvozno orijentisanim preduzećima u sektorima drvne i metalske industrije. Projekat je bio složeniji od projekta KRIN, uključivao je i nabavku opreme, obuke i tehničku podršku u uvođenju inovacija. Izvedene su obuke na teme zaštite intelektualnog vlasništva i agile upravljanje projektima. Tehnička podrška za uvođenje inovacija je bila obezbijeđena za razvoj novih proizvoda, unapređenje procesa i uvođenje digitalnih rješenja i na ovaj način je direktno podržano jedanaest preduzeća. Ponovo su bila vrlo korisna iskustva i nalazi pomenute interne evaluacije izvedene u okviru projekta CREDO Krajina, kao i iskustva projekta KRIN. Značajna nova iskustva su stečena kroz saradnju sa preduzećima i angažovanim pružaocima usluga u provođenju mjera podrške, gdje se pokazalo da je potrebno uložiti dodatni napor u komunikaciju i koordinaciju aktivnosti koje se provode u preduzeću, uključujući periodične sastanke i zajedničko planiranje aktivnosti, kako bi se obezbijedilo da se planirane aktivnosti izvedu u definisanom vremenu i da proizvedu očekivane rezultate.

Projekti SBA u BiH i SBA u BiH2EU su takođe uključivali vaučer program koji se sada izveden u saradnji sa nadležnim institucijama i lokalnim razvojnim agencijama, prvo u gradovima Banja Luka, gdje je saradnja bila uspostavljena sa razvojnom agencijom CIDEA i Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske i Zenica, gdje je saradnja bila uspostavljena sa agencijom ZEDA i Gradskom upravom. Nakon toga, vaučer programi su provedeni u gradovima Istočno Sarajevo, u saradnji sa agencijom RAIS i Trebinje, u saradnji sa agencijom TREDEA. Navedenim agencijama su prenesena iskustva vaučer programa i projekata koji su podržali uvođenje inovacija u MSP koje je Eda prethodno provela i stavljeni su im na raspolaganje svi dokumenti korišteni u procesu pripreme i provođenja javnog poziva za MSP,  te dokumenti u vezi sa nabavkom i pružanjem usluga. Posebna pažnja je posvećena monitoringu procesa u preduzećima korisnicima, a na kraju je inicirana i evaluacija, koja se može provesti u zavisnosti od interesovanja agencija koje su implementirale intervencije.