Akreditovane nove metode ispitivanja metalnih materijala i proizvoda na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu

Mašinski fakultet iz Istočnog Sarajeva završio je realizaciju projekta „Akreditacija metoda ispitivanja metalnih materijala i proizvoda od metalnih materijala – AISMA“. U okvru projekta fakultet je opremljen sa mašinama, opremom i alatima za metalografska ispitivanja materijala (mašina za rezanje uzoraka eksternim hlađenjem, mašina za poliranje uzoraka i  mikroskop, oprema za mjerenje).

Takođe, u sklopu projekta obučeno je osoblje za akreditaciju laboratorija po standardu ISO 17025 i akreditovane su metode u oblasti mehaničkih ispitivanja – metali i legure (ispitivanje zatezanjem  – na sobnoj temperaturi, ispitivanje savijanjem, ispitivanje razaranjem zavarenih spojeva na metalnim materijalima i ispitivanje zatezanjem poprečnih uzoraka), kao i u oblasti metalografskih ispitivanja (ispitivanje razaranjem zavarenih spojeva na metalnim materijalima, mikroskopsko ispitivanje, određivanje sadržaja nemetalnih uključaka, kao i mikroskopsko određivanje prividne veličine zrna). Osim toga, akreditovana je metoda za makroskopsko ispitivanje zavarenih spojeva na metalnim materijalima.

Zahvaljujući projektu Mašinski fakultet Istočno Sarajevo realizuje naučno-istraživački projekat sa Mašinskim fakultetom u Ljubljani „Istraživanje i analiza savremenih tehnologija spajanjem raznorodnih materijala koji se primjenjuju pri razvoju lakih konstrukcija“. Instalirana oprema je integrisana  u nastavni proces kroz praktične vježbe na I i II ciklusu studija.

Fakultet je do sada potpisao četri sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećima iz metalskog sektora i trenutno radi na informisanju poslovnih partnera i drugih preduzeća o budućim mogućnostima akreditovanog ispitivanja metalnih materijala i proizvoda od metalnih materijala.

Realizovani projekat u vrijednosti od 88.000 KM predstavlja dio aktivnosti za unapređenje SBA profila Bosne i Hercegovine u dimenziji 7 – Standardi i tehnička regulativa, a podržan je kroz projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća, a finansira Švedska.