Faza programiranja harmonizovane podrške za razvoj MSP u BiH

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH je u decembru 2019. godine započelo proces izrade Strateških smjernica za harmonizaciju podrške razvoju MSP i preduzetništva u BiH 2021-2027, uz aktivno učešće predstavnika niza institucija i uz podršku projekta SBA u BiH.  Već je pripremljen je nacrt prvog dijela dokumenta (metodološke smjernice, analitički i strateški dio), a sada otpočinje faza programiranja mjera i aktivnosti za ostvarivanje definisanih strateških ciljeva i indikatora, u skladu sa prioritetima poboljšanja SBA profila BiH i nadležnostima za MSP i preduzetništvo.

Faza programiranja je otpočela izradom i distribucijom polaznog Okvira za programiranje podrške razvoju MSP u BiH institucijama i organizacijama koje mogu da doprinesu izradi i realizaciji mjera podrške za razvoj MSP.

U cilju što boljeg izvođenja faze programiranja, dana 29.05.2020. od 9:30 do 11:00 će se održati onlajn radionica, na kojoj će se razjasniti eventualne nejasnoće.