Inovacije u malim i srednjim preduzećima – iskustva i izazovi

Od avgusta 2017. do novembra 2018. godine, Eda je implementirala projekat KRIN – Kreiranje regionalne inovacione mreže. Partneri su bili preduzeća Drvoprodex, Spektra DMG, Drvomehanika, TIKT manufaktura, Reflex, Export City i MIP. Projekat je sufinansirala Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ.

Kako je nastao koncept projekta

Sposobnost inoviranja je ključna za održanje i poboljšanje konkurentnosti MSP. Tokom implementacije projekata, u komunikaciji sa preduzećima u sektorima metaloprerade i drvoprerade, uočeno je da su inovacije u preduzećima nedovoljno zastupljene. Preduzeća inoviraju koliko moraju i pritom su bitno ograničena pozicijom i poslovno-upravljačkim modelom koji primjenjuju u lancima vrijednosti u kojima posluju – često je njihova uloga svedena samo na ulogu proizvođača (polu)proizvoda, bez istraživačko-razvojne i marketinške funkcije, sa limitiranim upravljačkim, stručnim i finansijskim kapacitetima.

Dakle, preduzeća sama, pojedinačno posmatrana, imaju potrebu za uvođenjem inovacija, ali ne i kapacitete. Kako kapaciteti za uvođenje inovacija u preduzećima nisu dovoljni, jasno je da podršku treba potražiti u okruženju. Međutim, interakcije između preduzeća i institucija podrške su takođe nedovoljno razvijene.

Prema tome:

Prvi korak prema rješenju je umreženost i preduzeća međusobno i sa institucijama podrške, jer nijedno preduzeće pojedinačno, niti institucija podrške, ne mogu bitnije da utiču na promjenu stanja i stvaranje inovativne orijentacije i podrške u sektorima drvoprerade i metaloprerade.

U skladu sa identifikovanim problemom, ključna ideja projekta je da se jačanjem interakcija između preduzeća i interakcija između preduzeća i institucija podrške unaprijedi inovaciona sposobnost uključenih MSP. Postepeno, razvio bi se regionalni inovacioni sistem koji čine obrazovne i stručne institucije u stalnoj interakciji sa MSP, ali i pogodan pravni i strateški okvir.

Kako je projekat implementiran

Implementacija projekta je uključivala nekoliko grupa aktivnosti: rad sektorskih odbora, istraživanje, unapređenje komunikacije kreiranjem baza podataka, obuke i direktan rad sa preduzećima u procesima uvođenja inovacija (podrška u vidu coaching-a), kao i intenzivne promotivne aktivnosti.

Sektorski odbori metaloprerade i drvoprerade koji su uspostavljeni u okviru ranije implementiranih projekata su bili aktivni i u projektu KRIN, tokom kojeg je unapređen njihov rad i struktura. Ranije su sektorske odbore činili prvenstveno predstavnici preduzeća. Tokom projekta KRIN u rad sektorskih odbora su intenzivno uključeni predstavnici relevantnih institucija: Ministarstva industrije i energetike RS, Ministarsta nauke i tehnologije RS, Mašinskog fakulteta i Privredne komore RS.

Održana su četiri zajednička sastanka sektorskih odbora i organizovane su dvije studijske posjete, po jedna za svaki sektorski odbor, a posjete su uključile sastanke sa preduzećima i institucijama podrške u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji gdje su imali priliku da se upoznaju sa praksama uvođenja inovacija i modelima saradnje preduzeća i institucija podrške u privredi zemalja EU. Sektorski odbori su identifikovali potrebna prioritetna poboljšanja okruženja i instrumenata podrške za MSP u cilju većeg broja inovacija. Članovi sektorskih odbora su tokom sastanaka radili i na definisanju tema prioritetnih obuka i izradi koncepta inovacione mreže.

Pored toga, projekat je uključivao aktivnosti istraživanja usmjerenih na identifikovanje barijera i mogućnosti za inovacije u MSP i institucijama podrške i za poslovno umrežavanje, što je rezultiralo studijom Inovacije i interakcije – ključni faktori razvoja preduzeća, publikacijom Inovacije – zašto i kako, policy brief-ovima Interakcije i saradnja u uvođenju inovacija u preduzeća i Strateški okvir za inovacije u preduzećima, kao i  četiri bloga. Cilj je bio da se stekne jasnija slika o inovacijama u preduzećima i da se nalazi podijele sa relevantnim subjektima koji mogu da doprinesu unapređenjima u ovoj oblasti.

Nalazi istraživanja uključuju sljedeće:

  • u pogledu saradnje među preduzećima, pozitivne prakse se javljaju u slučajevima kada se javlja proaktivna lokalna veća firma koja djeluje kao centralna tačka za saradnju, na način da uspostavlja kontakt sa kupcima, prima narudžbe, te uspostavlja saradnju sa drugim preduzećima u cilju proizvodnje traženog proizvoda;
  • preduzeća su pod pritiskom vremena isporuke i skoro da nema prostora za eksperimentisanje;
  • često je uvođenje inovacija uzrokovano nabavkom opreme, što omogućava unapređenje i uvođenje novih proizvoda i utiče na procese, ali nabavka novih mašina često vodi i višku kapaciteta, što može da bude osnova za saradnju, jer preduzeća tada imaju neiskorišten kapacite koji može biti potreban drugim preduzećima;
  • uloga zaposlenih u inovacijama je marginalizovana, a može se reći da postoji veza između nivoa stručnosti u preduzeću i inovacija;
  • vlastiti razvoj proizvoda je na relativno niskom nivou, bez razvijenog sistema i bez eksterne podrške.

U skladu sa nalazima da preduzeća često imaju kapacitete koje ne koriste u potpunosti, dok su drugim preduzećima takvi kapaciteti potrebni, kreirana je interaktivna baza kapaciteta MSP i institucija podrške gdje preduzeća mogu da razmijene informacije o ponudi i tražnji specifičnih kapaciteta. Baza industrijskih usluga i kapaciteta krin.edabl.org se može koristiti besplatno, a tek treba da u potpunosti da očekivane rezultate, ali je potrebna dodatna promocija u narednom periodu.

Direktnim radom sa pet partnerskih preduzeća su uvedene inovacije koje obuhvataju nove proizvode i usluge i unapređenje procesa. Podrška partnerima je pružena u vidu coaching-a i obuhvatila je teme: unapređenje procesa, uvođenje nove tehnologije, uvođenje onlajn usluga, uvođenje novih materijala i proizvoda. Teme su definisane u direktnoj komunikaciji sa svakim od ovih preduzeća posebno, nakon toga su angažovani stručnjaci koji su zajedno sa timovima svakog od preduzeća radili na uvođenju inovacija.

Prioritetne obuke su definisane tokom rada sektorskih odbora i obuhvatale su sljedeće teme: unapređenje procesa, upravljanje ljudskim resursima, operativno upravljanje i poslovni modeli. Više od 60 učesnika ukupno je pohađalo obuke.

U okviru promotivnih aktivnosti je održana konferencija Inovacije i umrežavanje, sa oko 40 učesnika. Tokom konferencije je predstalvjen projekat, ali je važno to što su se okupili relevantni subjekti za uvođenje inovacija u MSP i razgovarali o trenutnom stanju, potrebama, prilikama i mogućnostima za saradnju.

Ključni nalazi

Polazeći od toga da je fokus projekta bio na tome da se unaprijedi inovaciona sposobnost MSP jačanjem interakcija između firmi i sa institucijama podrške i postepeno razvije inovacioni sistem, mogu se izdvojiti sljedeća zapažanja:

  • Dinamika i fokusi rada sektorskih odbora su u najvećoj mogućoj mjeri prilagođavani trenutnoj situaciji i interesovanjima članova sektorskih odbora. Na kraju, stav sektorskih odbora je da se njihov rad nastavlja i nakon završetka implementacije projekta, uz stalna prilagođavanja novim izazovima sa kojima se suočavaju privrednici i institucije i organizacije koje pružaju podršku privredu.
  • Identifikaciju tema za uvođenje inovacija je dobro raditi u bliskoj saradnji sa pojedinačnim preduzećima, uz prilagođavanje intervencija svakom konkretnom preduzeću.
  • Sprega između obuka koje uvode nove teme i tehničke podrške, na primjer u formi coaching-a, za provođenje konkretnih aktivnosti u preduzećima se još jednom dobro pokazala.
  • Izgradnja kapaciteta pojedinih subjekata je važna, ali ništa manje nisu važne interakcije između njih, jer postoji niz problema koje niti jedan od pojedinačnih subjekata ne može sam da riješi, dok se problemi kroz saradnju mogu uspješno rješavati.