Objavljen javni poziv preduzećima za dostavu aplikacija za dodjelu grant sredstava za individualni nastup na specijalizovanim sajmovima na ciljnim tržištima EU

Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, uz podršku projakta „SBA u BiH“, je objavila početak implementacije projekta „Podrška individualnim nastupima MSP-a iz BiH na sajmovima u zemljama EU“ i poziv za izvozno orijentisana MSP iz sektora metalske i/ili elektro industrije, te drvoprerađivačke industrije, da pošalju svoju aplikaciju za učešće u projektu i dodjeli grant sredstava.

Kroz projekat će biti podržano 10 kompanija, a uspješnim aplikantima – odabranim kompanijama, VTK/ STK BiH će pružiti sljedeće oblike podrške:

  • Grupne konsultacije na početku projekta (pripremni sastanak za odabrane MSP);
  • PR aktivnosti (objave o projektu i učesnicima na web-stranici Komore, u elektronskim i pisanim medijima);
  • Individualne konsultacije sa odabranim MSP u toku njihove pripreme za individualni nastup na sajmu;
  • Materijale za podršku nastupu;
  • Financijsku podršku (svakom odabranom MSP bit će obezbijeđeno sufinanciranje troškova nastupa na sajmu u EU u iznosu od najviše 5.000,00 KM).

Rok za dostavu aplikacije je: srijeda, 13.11.2019. godine u 15,00 sati.

Pozivno pismo sa detaljnim informacijama je dostupno na: http://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/10/POZIV_Podrska-MSP-za-individualne-nastupe-na-sajmovima.pdf

Aplikacioni obrazac je dostupan na: http://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/10/aplikacioni_obrazac.docx

Projekat „Podrška individualnim nastupima MSP-a iz BiH na sajmovima u zemljama EU“ je podržan u okviru Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM), kao dio projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH” koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH, a provodi Eda.