Objavljena komparativna studija “Transparentnost i odgovornost javnih preduzeća na području EU i Zapadnog Balkana”

Komparativna studija predstavlja set autorskih priloga u kojima se analiziraju funkcionisanje javnog sektora u navedenim zemljama, pravni i institucionalni okvir koji reguliše uspostavljanje i funkcionisanje javnih preduzeća, transparentnost planiranja i izvještavanja javnih preduzeća, te aspekti odgovornosti javnih preduzeća prema svojim vlasnicima, ali i drugim akterima kao što su javnost i korisnici.

U studiji su takođe prezentovani nalazi provedenog istraživanja o transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća u BiH, na uzorku od 100 javnih preduzeća, koji ukazuju na nezadovoljavajuće stanje u ovoj oblasti.

Na kraju studije su date preporuke čija bi primjena, kroz veću transparentnost i odgovornost, unaprijedila rad javnih preduzeća na Zapadnom Balkanu.

Komparativna studija je nastala u okviru projekta „Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH“, koji finansira Kraljevina Holandija.

Studija se može preuzeti ovdje.