Priprema akcionih planova za poboljšanja poslovnog okruženja u Brčkom, Gračanici i Zenici

Kao bitan dio procesa realizacije zajedničkog programa Evropske Unije i njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH – EU ProLocal, kojeg implementira GIZ, Eda je organizovala i moderirala radionice sa predstavnicima Opštine Gračanica i Brčko Distrikta, na kojima su pripremljeni nacrti akcionih planova za realizaciju prioritetnih mjera poboljšanja poslovnog okruženja, prethodno odabranih u saradnji sa predstavnicima lokalne privrede – vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća iz ključnih privrednih sektora.

Početkom maja radionica na istu temu će se organizovati i za predstavnike Grada Zenica te će se sa završetkom ove faze projekta stvoriti realan planski okvir za realizaciju poboljšanja privrednog okruženja u pomenute tri jedinice lokalne samouprave, definisanih u uskoj saradnji predstavnika lokalnih administracija i ključnih privrednih subjekata, nosilaca ekonomskog razvoja u svojim sredinama.