Radionica

Sarađujemo sa preduzećima i preduzetnicima iz vodećih industrijskih, kao i perspektivnih sektora koji nastaju u sklopu kreativnih industrija, na poboljšanju njihove konkurentnosti i stvaranju veće dodatne vrijednosti. Djelujući kao fasilitator, unapređujemo komunikaciju, međusobno razumijevanje i saradnju između preduzeća okupljenih u sektorske odbore, obrazovnih ustanova, relevantnih institucija i predstavnika lokalnih i entitetskih vlasti, sa ciljem unapređenja uslova poslovanja. Pomažemo preduzećima da inoviraju svoje proizvode, procese i poslovne modele, koristeći pritom dokazane modele koje koriste šampioni u zemlji i u regionu.

Kreatori smo LocalAct metodologije koja omogućuje brzo fokusiranje i koncentraciju lokalnih resursa na poboljšanja poslovnog okruženja i instrumenata podrške za MSPiP, koje firme smatraju važnim za njihovo poslovanje i razvoj, a lokalna vlast izvodivim, sa aspekta njenih mogućnosti i resursa.

Reference:

LocalInterAct mreža (2017-2018.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
LocalInterAct mreža Opšti cilj projekta je poboljšana konkurentnost izvozno orijentisanih sektora i preduzeća, uz unaprijeđenu konkurentnost lokacija, a specifični cilj predstavljaju uspostavljeni mehanizmi napredne opštinske i međuopštinske podrške izvoznicima, zasnovani na Aktu o malom biznisu. Ključna ideja projekta da se alati i instrumenti koji su uspješno testirani i razvijeni kroz projekat CREDO Krajina, prenesu i primijene u opštinskim upravama Prnjavora, Dervente i Laktaša, kako bi se pružila željena podrška izvozno orijentisanim preduzećima. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU i Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, 2017-2018.
Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurenost (2017-2018.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurenost Opšti cilj projekta je povećana usklađenost ponude i tražnje na tržištu rada u Prnjavoru, a specifični cilj je uspostavljeno funkcionalno partnerstvo za zapošljavanje Opštine Prnjavor u svojstvu kapaciteta za kontinuirano provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje. Ključna ideja proekta je da se identifikovana neusklađenost ponude i tražnje može prevazići koordiniranim radom svih relevantnih subjekata – partnera u projektu, gdje preduzeća obezbjeđuju informacije o trenutnim prilikama i budućim potrebama za zapošljavanje, srednja škola prilagođava programe obrazovanja i provodi praktične obuke, opština provodi istraživanja, izrađuje neophodne planske dokumente i podržava inicijative za zapošljavanje, a Biro za zapošljavanje preuzima aktivnu ulogu u provođenju kontinuiranih analiza, informisanju i povezivanju tražilaca posla i poslodavaca. Na ovaj način se teret obezbjeđivanja kvalifikovane radne snage raspoređuje na sve relevantne subjekte, umjesto da ga najvećim dijelom snose preduzeća kao što je sada u praksi. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU (u okviru poziva „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, implementiran od strane Međunarodne organizacije rada), 2017-2018.
KRIN – Kreiranje regionalne inovacione mreže (2017-2018.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
KRIN – Kreiranje regionalne inovacione mreže Opšti cilj projekta je poboljšana konkurentnost preduzeća u sektorima metaloprerade i drvoprerade umrežavanjem ključnih aktera i rješavanjem nedostataka tržišta na području koje obuhvata: Prijedor, Kozarska Dubica, Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Derventa i Banja Luka. Specifični cilj je unapređen rad sektorskih odbora i razvijena inicijalna inovaciona mreža za sektore metaloprerade i drvoprerade. Ključna ideja projekta je da se jačanjem interakcija između firmi i sa institucijama podrške može značajnije unaprijediti inovaciona sposobnost uključenih MSP, s jedne strane, i postepeno razviti regionalni inovacioni sistem (koji čine pogodan pravni i strateški okvir, obrazovne, tehnološke i stručne institucije u stalnoj interakciji sa MSP) za sektore drvoprerade i metaloprerade u pomenutim lokalnim zajednicama. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU i Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, 2017-2018.
CREDO Krajina (2013-2016.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
CREDO Krajina Cilj projekta je da se poboljša konkurentnost malih i srednjih preduzeća na području Krajine, kako bi se kreirala i održala radna mjesta, smanjilo siromaštvo i poboljšao ekonomski status ovog područja. Projekat treba da podrži kreiranje više od 200 novih radnih mjesta i održanje do 1000 radnih mjesta u kompanijama / sektorima obuhvaćenim projektnim intervencijama. Takođe, projekat treba da olakša vertikalnu i horizontalnu koordinaciju politika usmjerenih prema malim i srednjim preduzećima u projektnom području.

Projekat traje 30 mjeseci, a sastoji se od više faza i komponenti. Putem početnih analiza odabrani su prioritetni privredni sektori sa većim potencijalom za kreiranje novih radnih mjesta, a onda su predstavnici preduzeća iz tih sektora, kroz sektorske odbore, definisali prioritetne potrebe za savjetodavnom podrškom i obukom za preduzeća. Odabrani sektori su podržani putem savjetodavnih usluga, obuka i razvojnog fonda. Uz to, dio savjetodavne i finansijske podrške je usmjeren i prema gradovima i opštinama koji namjeravaju da bitno unaprijede lokalno poslovno okruženje i uspostave stalan i sadržajan dijalog sa privatnim sektorom. Više informacija o rezultatima projekta CREDO Krajina je dostupno ovdje.

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, 2013-2016.
Realizacija istraživanja MSP u BiH (2012.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Realizacija istraživanja MSP u BiH Eda je angažovana u okviru SEECEL programa koji je finansijski podržan od strane Evropske Unije – IPA višekorisničkog programa o realizaciji istraživanja u BiH sa ciljem utvrđivanja potreba za obukom malih i srednjih preduzeća u BiH. U okviru ovog zadatka, Eda je prevela upitnik i pripremila listu malih i srednjih preduzeća koja treba da budu obuhvaćena istraživanjem prema kriteriju da svaki NACE sektor mora biti zastupljen uz jednaku proporciju mikro, malih i srednjih preduzeća. U okviru ovog posla, Eda je distribuirala upitnike malim i srednjim preduzećima u cijeloj BiH, prikupila popunjene upitnike i unijela podatke u odgovarajuću bazu. Ugovor sa SEECEL u okviru projekta koji finansira EU, 2012.
Analiza proizvoda koji se uvoze i mogućnosti proizvodnje istih u Republici Srpskoj (2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Analiza proizvoda koji se uvoze i mogućnosti proizvodnje istih u Republici Srpskoj Cilj projekta je doprinos povećanju procenta pokrivenosti uvoza izvozom i smanjivanju spoljnotrgovinskog deficita, putem supstitucije dijela uvoza domaćom proizvodnjom. Analiza treba da ukaže na to koji proizvodi (proizvedeni u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske) se uvoze u Republiku Srpsku, koji dio njihovih uvoznika čine proizvođači, postoje li proizvođači za dominantne uvozne proizvode u Republici Srpskoj, zašto domaći proizvođači uvoze potrebne proizvode umjesto da ih nabavljaju od proizvođača iz Republike Srpske, koji proizvođači mogu proizvoditi proizvode koji se sada u najvećoj mjeri uvoze i kakve podsticajne mjere bi bile najdjelotvornije kako bi se povećala njihova konkurentnost i kako bi domaći proizvodi uspješno supstituisali uvozne. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, 2010.
Marketing konsalting (2007-2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Marketing konsalting «Čistoća» A.D. Banja Luka – kreiranje novog vizuelnog identiteta.

«IGA – Izvozno-kreditna agencija Bosne i Hercegovine», Sarajevo – provođenje kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja tržišta, kreiranje baze podataka, database marketing, kreiranje kompanijskog biltena, redizajn vizuelnog identiteta i izrada knjige grafičkih standarda, kreiranje korporativnog slogana, priprema plana promotivnih događaja.

«Opština Laktaši» – kreacija i dizajn štampanog promotivnog materijala za promociju Strategije razvoja.

«Opština Mrkonjić Grad» – priprema Plana promocije strategije razvoja opštine Mrkonjić Grad, izrada knjige grafičkih standarda, kreacija i dizajn štampanog promotivnog materijala.

«TOP – Tvornica opekarskih proizvoda», Banja Luka – kreacija i dizajn štampanog promotivnog materijala korištenog u okviru akcije unaprjeđenja prodaje.

«Studentski centar Nikola Tesla», Banja Luka – provođenje relevantnih marketing analiza, kreiranje novog vizuelnog identiteta i slogana za restoran Slobodni um.

Klijenti – opštine i preduzeća, 2007 – 2010.
Studija o mjerenju lokalne investicione klime (2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Studija o mjerenju lokalne investicione klime Eda tim je pripremio studiju o mjerenju lokalne investicione klime. Studija obuhvata nekoliko praktičnih pristupa u mjerenju investicione klime. GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit), 2008.
Analiza ekonomskih i razvojnih potreba u sektoru pčelarstva u sjeverozapadnoj BiH (2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Analiza ekonomskih i razvojnih potreba u sektoru pčelarstva u sjeverozapadnoj BiH Eda tim je pripremio analizu trenutnog stanja i potreba u sektoru pčelarstva za područje 12 opština sjeverozapadne BiH. World Vision, 2008.
Unaprjeđenje sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima (2006-2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Unaprjeđenje sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima Cilj projekta “Razvoj stočarstva i ruralnog finansiranja” je razvoj i jačanje stočarske proizvodnje. U okviru projekta, Eda je potpisala ugovor za obavljanje usluga unaprjeđenja sistema kvaliteta i uvođenje HACCP sistema u četiri preduzeća Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS u saradnji sa međunarodnim partnerima, preko Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata, 2006 – 2008.
EU TAC – Projekat treninga i konsultacija za mala i srednja preduzeća (2006-2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
EU TAC – Projekat treninga i konsultacija za mala i srednja preduzeća Opšti cilj programa je povećanje konkurentnosti sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini. Krajnji cilj je uspostavljanje održivog ekonomskog prostora koji stvara nova radna mjesta, održava ili prilagođava postojeća radna mjesta, promoviše investicione mogućnosti i dugoročno razvija konkurentne prednosti regije. Eda je partner u konzorcijumu u ovom projektu sa budžetom od oko 1,5 milion €. Delegacija Evropske komisije u BiH u okviru EU RED projekta u BiH, 2006 – 2008.
Uvođenje EU tehničkih standarda u preduzeća (2002-2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uvođenje EU tehničkih standarda u preduzeća Projekti „Uvođenje EU tehničkih standarda u preduzeća“ su imali za cilj osposobljavanje različitih preduzeća u Bosni i Hercegovini za pripremu i implementaciju međunarodnih standarda (ISO 9000:2000, ISO 14000, HACCP, CE znak). Ovi projekti su realizovani u sljedećim kompanijama:

 • “FRUKTA TRADE”, Derventa – tehnološki projekat fabrike za proizvodnju kečapa i majoneza, te izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “GOLDEN METRO”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “MALIND”, Modriča – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “MIKROELEKTRONIKA”, Banja Luka – implementacija projekta pod nazivom “Utvrđivanje usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtjevima koje određuju direktive EU” sa ciljem dobijanja CE znaka na proizvod
 • “MLADEGS PAK”, Prnjavor – tehnološki projekat fabrike za pakovanje praškastih materija, kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “MP PANDUREVIĆ” – Modriča – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
 • “ORNAMENT” – Modriča – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
 • SEKUNDARAC”, Gradiška – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
 • “TELEGROUP”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2001
 • “TESLA”, Modriča – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
 • “TOPLING”, Prnjavor – implementacija projekta pod nazivom Utvrđivanje usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtjevima koje određuju direktive EU, sa ciljem dobijanja CE znaka na proizvod kao i izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000
 • “TRIVAS”, Prnjavor – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “TROPIC RIBARSTVO”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “UNIS-ADRIA”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “ŽIVANIĆ”, Srbac – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “GLOGOVAC”, Nevesinje – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “PAĐENI”, Nevesinje – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
Projekti su finansirani od strane preduzeća i donatora (Vlada RS, BAS Program – EU, opštine itd.), 2002 – 2008.
Povećanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća sjeverozapadne regije BiH (2005-2006.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Povećanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća sjeverozapadne regije BiH Projekat je bio fokusiran na povećanje industrijskog izvoznog potencijala u 7 opština sjeverozapadne ekonomske regije BiH. Metodologija projekta je optimalna kombinacija trgovačke i finansijske promotivne šeme, posebno kreiranih programa obuke, tehničke asistencije u dostizanju EU tehničkih standarda i poslovnog povezivanja u cilju stvaranja uslova za poboljšanje izvoznih aktivnosti. Implementacijom projekta smo doprinijeli tome da je u 2005. u poređenju sa 2004. godinom, u opštinama obuhvaćenim projektom, pokrivenost uvoza izvozom porasla za 38,76%, dok je sam izvoz porastao za 53,72%. Delegacija Evropske komisije u okviru EU RED projekta u BiH, 2005 – 2006.
Trening za konsultante - projekat “Program promocije ekonomskog razvoja i zapošljavanja / promocija MSP u sjeverozapadnoj BiH (2005-2006.)”
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Trening za konsultante – projekat “Program promocije ekonomskog razvoja i zapošljavanja / promocija MSP u sjeverozapadnoj BiH Cilj treninga je poboljšanje usluga lokalnih konsultanata, kroz trening koji obuhvata definisanje uloge konsultanta i konsultantske tehnike. Trening se sastojao od 9 trodnevnih modula. U prvom ciklusu je Eda učestvovala u pripremi i implementaciji treninga, a u drugom je imala vodeću ulogu. GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit), 2005 – 2006.
Analiza raspoložive radne snage u drvoprerađivačkoj industriji u odnosu na industrijske zahtjeve u RS (2005.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Analiza raspoložive radne snage u drvoprerađivačkoj industriji u odnosu na industrijske zahtjeve u RS USAID-ov projekat podizanja konkurentnosti razvojem klastera identifikuje najznačajnija pitanja drvoprerađivačke industrije BiH. Jedna od najznačajnijih aktivnosti je bila rješavanje problema neadekvatnih vještina i nedostatka adekvatne radne snage u drvoprerađivačkoj industriji. U okviru aktivnosti usmjerenih ka rješavanju ovih problema, izrađena je Analiza raspoložive radne snage i potreba za obukom u sektoru drvoprerade. USAID, CCA 2005.
Otpočnite svoj posao (2004-2006.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Otpočnite svoj posao Cilj projekta pružanje podrške zapošljavanju prema programu Fonda za razvoj i zapošljavanje je obuka nezaposlenih lica za otpočinjanje/formalizovanje neke poslovne djelatnost kojim bi se ta lica bavila. Sama realizacija projekta se sastojala od pružanja paket usluga poslovnog savjetovanja i treninga za pokretanje preduzetničke djelatnosti za nezaposlena lica i lica koja žele da otpočnu sa vlastitim biznisom („Otpočnite svoj posao“). U posljednje tri godine u saradnji sa Fondom za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske urađeno je sljedeće:

 • obučen je 361 polaznik,
 • kreirano je 318 novih biznis planova,
 • kao krajnji rezultat 283 polaznika obuke (80% uspješnosti) su registrovala svoje preduzeće i otpočeli sa vlastitim biznisom.
Fond za razvoj i zapošljavanje RS i Zavod za zapošljavanje RS, 2004 – 2006.
Konsalting za revitalizaciju i restrukturiranje velikih preduzeća (2003.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Konsalting za revitalizaciju i restrukturiranje velikih preduzeća Revitalizacija i restrukturiranje u preduzećima: Elker (Prijedor), Polietilenka (Bihac), Promo (Donji Vakuf), Famok (Kostajnica), Mebos – Samac, Prijedorka – Prijedor. Evropska komisija (Projekat EUPER), 2003.
Uspostavljanje Eda MSC (Multi Servis Centra) (2003.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uspostavljanje Eda MSC (Multi Servis Centra) Restrukturiranje i revitalizacija u preduzećima u BiH. Uspostavljanje multi servis centra za pitanja zapošljavanja, konsalting za ekonomske i socijalne programe u preduzećima. Evropska komisija (Projekat EUPER), 2003.
Restrukturiranje preduzeća u prehrambenoj i tekstilnoj industriji u BiH (2002-2003.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Restrukturiranje preduzeća u prehrambenoj i tekstilnoj industriji u BiH Podrška sektoru prehrambene industrije pružanjem tehničke podrške za 6 preduzeća u BiH. Evropska komisija (Agrisystems UK and RES&CO kao izvođači), 2002 – 2003.
Kreiranje strategije razvoja firme VIGMELT, Banja Luka (2002.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Kreiranje strategije razvoja firme VIGMELT, Banja Luka Razvoj proizvoda i proizvodnog programa u cilju privlačenja inostranog partnera. Vigmelt, BAS program 2002.
Obuka poljoprivrednika u prnjavorskoj regiji (2002.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka poljoprivrednika u prnjavorskoj regiji Izrada biznis planova (obuka farmera kroz specijalističku, stručnu obuku o domenima razvoja poljoprivrede, profitabilnost i rentabilnost poljoprivrednog biznisa). Udruženje poljoprivrednika Prnjavor, 2002.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u regionu Doboja (2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u regionu Doboja Samozapošljavanje, zapošljavanje, unaprjeđenje vlastitog biznisa. EG Tuzla, 2001.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u regionu Banje Luke (2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u regionu Banje Luke Samozapošljavanje, otvaranje malih biznisa. Fridrich Ebert Stiftung, 2001.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u Brčko Distriktu (2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u Brčko Distriktu Samozapošljavanje, otvaranje malih biznisa. UNDP, 2001.
Unaprjeđenje poslovnog okruženja i lokalnog ekonomskog razvoja (2000-2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Unaprjeđenje poslovnog okruženja i lokalnog ekonomskog razvoja Analiza stanja i strateški planovi ekonomskog razvoja za opštine Prnjavor, Kozarska Dubica i Mrkonjić Grad. EC (QIF-CARE), 2000 – 2001.
Obuka i savjetovanje volontera UN (2000-2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka i savjetovanje volontera UN Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa, uporedo sa obukom za traženje i nalaženje posla. UNDP, 2000 – 2001.
Ekonomska komponenta projekta OBNOVA 2000 za Centralnu Bosnu (2000-2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Ekonomska komponenta projekta OBNOVA 2000 za Centralnu Bosnu Kreiranje prilika za zapošljavanje i samozapošljavanje na lokalnom nivou. EC (UNDP), 2000 – 2001.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u opštinama Dubica i Prijedor (2000.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u opštinama Dubica i Prijedor Samozapošljavanje, otvaranje malih biznisa. UMCOR, 2000.
Menadžment u malim i mikro preduzećima u banjalučkom regionu i Unsko-Sanskom kantonu (1999.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Menadžment u malim i mikro preduzećima u banjalučkom regionu i Unsko-Sanskom kantonu Povećanje kapaciteta zapošljavanja u malim i mikro preduzećima. PHARE VET, 1999.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u Mrkonjić Gradu (1999.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u Mrkonjić Gradu Samozapošljavanje, otvaranje novih biznisa. Fond za razvoj i zapošljavanje RS, 1999.
Unaprijedite vaš biznis (1999.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Unaprijedite vaš biznis Unaprjeđenje poslovanja u malim i mikro preduzećima. IOM, 1999.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u banjalučkom regionu (1999.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u banjalučkom regionu Samozapošljavanje, otvaranje novih malih i mikro biznisa PHARE VET, 1999.