Radionica

Sarađujemo sa preduzećima i preduzetnicima iz vodećih industrijskih, kao i perspektivnih sektora koji nastaju u sklopu kreativnih industrija, na poboljšanju njihove konkurentnosti i stvaranju veće dodatne vrijednosti. Djelujući kao fasilitator, unapređujemo komunikaciju, međusobno razumijevanje i saradnju između preduzeća okupljenih u sektorske odbore, obrazovnih ustanova, relevantnih institucija i predstavnika lokalnih i entitetskih vlasti, sa ciljem unapređenja uslova poslovanja. Pomažemo preduzećima da inoviraju svoje proizvode, procese i poslovne modele, koristeći pritom dokazane modele koje koriste šampioni u zemlji i u regionu.

Kreatori smo LocalAct metodologije koja omogućuje brzo fokusiranje i koncentraciju lokalnih resursa na poboljšanja poslovnog okruženja i instrumenata podrške za MSPiP, koje firme smatraju važnim za njihovo poslovanje i razvoj, a lokalna vlast izvodivim, sa aspekta njenih mogućnosti i resursa. Takođe, pružamo stručnu podršku u pripremi Standardizovane metodologije za strateško planiranje i upravljanje razvojem MSP koja treba da omogući usklađivanje strategija i politika razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP), koje se kreiraju i sprovode na nadležnim nivoima planiranja, sa evropskim okvirom, radi olakšavanja i ubrzavanja evropskih integracija BiH u ovoj oblasti, kao i praktično zaokruživanje ciklusa upravljanja razvojem MSP prema istoj metodološkoj matrici.

Reference:

Održivo partnerstvo za zapošljavanje (2020-2022.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Održivo partnerstvo za zapošljavanje Projekat svoje aktivnosti usmjerava na trenutno nezaposlene osobe koje su registrovane na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, uključujući nezaposlene i neaktivne mladiće i djevojke (15-29), osobe sa otežanim mogućnostima zapošljavanja i one koji su ostali bez posla uslijed pandemije Covid-19. Aktivnosti će doprinijeti mobilizaciji i integraciji ovih osoba na tržište rada kako bi se zadovoljile potrebe lokalne privrede. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU u okviru projekta “Podrška Evropske
unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), koji implementira Međunarodna organizacija rada, 2022-2023.
Erasmus za mlade preduzetnike (2020-2023.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Erasmus za mlade preduzetnike Erasmus za mlade preduzetnike je program prekogranične razmjene koji preduzećima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika. Sa druge strane, ovaj program takođe nudi priliku mladim preduzetnicima (i onima koji žele da to postanu) iz BiH da uče od iskusnih i uspješnih preduzetnika koji vode preduzeća u drugim zemljama. Eda je kontakt tačka za BiH i pruža podršku preduzećima i preduzetnicima tokom procesa registracije i razmjene. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. Evropska unija, 2020-2023.
Monitoring projekta, ciljeva/rezultata i realizovanih intervencija u okviru projekta podrške MSP orijentisanih ka izvozu i turizmu (2020-2022.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Monitoring projekta, ciljeva/rezultata i realizovanih intervencija u okviru projekta podrške MSP orijentisanih ka izvozu i turizmu Ovaj konsultantski zadatak bio je fokusiran na monitoring projekta, ciljeva/rezultata i intervencija tokom realizacije projekta te na kreiranje periodičnih i konačnih procjena direktnih i indirektnih rezultata relevantnih intervencija iz okvira EU4Business projekta, a sve u skladu sa smjernicama EU4Business projekta. Eda je razvila i uspostavila sistem monitoringa i isporučila dva izvještaja o procjeni, kao i završnu studiju („Prije i poslije“) koja obezbjeđuje dragocjene inpute za bolju organizaciju sličnih akcija u budućnosti. Tokom realizacije zadatka pripremljeno je i izvedeno nekoliko radionica za terenske monitore i projektni tim. Razvijena je sveobuhvatna baza podataka koja je permanentno održavana i unapređivana tokom implementacije projekta, uključujući podatke sa početka projekta, srednjoročnog presjeka i konačne podatke (kraj projekta) u vezi sa performansama MSME-a, koja su učestvovala u projektu. EU4Business projekat, podržan od EU i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Nemačke, implementiran od GIZ, ILO i UNDP, u okviru akcije: “Strategije lokalnog razvoja”, 2020 – 2022
NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures (2020-2021.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures Projekat NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures (mreža lokalnih struktura za kreiranje dodatne vrijednosti) je usmjeren na unapređenje konkurentnosti izvozno-orijentisanih MSP u sektorima metalske i drvoprerađivačke industrije u BiH sa očekivanim pozitivnim uticajem na dodatnu vrijednost i zapošljavanje visoko kvalifikovane radne snage. Planirano je da projekat rezultira uspostavljanjem funkcionalne regionalne inovacione mreže koja može da kreira inovacije više dodatne vrijednosti za MSP u sektorima metalske i drvoprerađivačke industrije koja izvoze na tržišta EU i CEFTA. Evropska unija i Savezna Republika Njemačka u okviru projekta EU4Business, 2020-2021.
LocalInterAct mreža (2017-2018.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
LocalInterAct mreža Opšti cilj projekta je poboljšana konkurentnost izvozno orijentisanih sektora i preduzeća, uz unaprijeđenu konkurentnost lokacija, a specifični cilj predstavljaju uspostavljeni mehanizmi napredne opštinske i međuopštinske podrške izvoznicima, zasnovani na Aktu o malom biznisu. Ključna ideja projekta da se alati i instrumenti koji su uspješno testirani i razvijeni kroz projekat CREDO Krajina, prenesu i primijene u opštinskim upravama Prnjavora, Dervente i Laktaša, kako bi se pružila željena podrška izvozno orijentisanim preduzećima. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU i Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, 2017-2018.
Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurenost (2017-2018.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurenost Opšti cilj projekta je povećana usklađenost ponude i tražnje na tržištu rada u Prnjavoru, a specifični cilj je uspostavljeno funkcionalno partnerstvo za zapošljavanje Opštine Prnjavor u svojstvu kapaciteta za kontinuirano provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje. Ključna ideja proekta je da se identifikovana neusklađenost ponude i tražnje može prevazići koordiniranim radom svih relevantnih subjekata – partnera u projektu, gdje preduzeća obezbjeđuju informacije o trenutnim prilikama i budućim potrebama za zapošljavanje, srednja škola prilagođava programe obrazovanja i provodi praktične obuke, opština provodi istraživanja, izrađuje neophodne planske dokumente i podržava inicijative za zapošljavanje, a Biro za zapošljavanje preuzima aktivnu ulogu u provođenju kontinuiranih analiza, informisanju i povezivanju tražilaca posla i poslodavaca. Na ovaj način se teret obezbjeđivanja kvalifikovane radne snage raspoređuje na sve relevantne subjekte, umjesto da ga najvećim dijelom snose preduzeća kao što je sada u praksi. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU (u okviru poziva „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, implementiran od strane Međunarodne organizacije rada), 2017-2018.
KRIN – Kreiranje regionalne inovacione mreže (2017-2018.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
KRIN – Kreiranje regionalne inovacione mreže Opšti cilj projekta je poboljšana konkurentnost preduzeća u sektorima metaloprerade i drvoprerade umrežavanjem ključnih aktera i rješavanjem nedostataka tržišta na području koje obuhvata: Prijedor, Kozarska Dubica, Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Derventa i Banja Luka. Specifični cilj je unapređen rad sektorskih odbora i razvijena inicijalna inovaciona mreža za sektore metaloprerade i drvoprerade. Ključna ideja projekta je da se jačanjem interakcija između firmi i sa institucijama podrške može značajnije unaprijediti inovaciona sposobnost uključenih MSP, s jedne strane, i postepeno razviti regionalni inovacioni sistem (koji čine pogodan pravni i strateški okvir, obrazovne, tehnološke i stručne institucije u stalnoj interakciji sa MSP) za sektore drvoprerade i metaloprerade u pomenutim lokalnim zajednicama. Najvažnije informacije o projektu se mogu preuzeti ovdje. EU i Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, 2017-2018.
CREDO Krajina (2013-2016.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
CREDO Krajina Cilj projekta je da se poboljša konkurentnost malih i srednjih preduzeća na području Krajine, kako bi se kreirala i održala radna mjesta, smanjilo siromaštvo i poboljšao ekonomski status ovog područja. Projekat treba da podrži kreiranje više od 200 novih radnih mjesta i održanje do 1000 radnih mjesta u kompanijama / sektorima obuhvaćenim projektnim intervencijama. Takođe, projekat treba da olakša vertikalnu i horizontalnu koordinaciju politika usmjerenih prema malim i srednjim preduzećima u projektnom području.

Projekat traje 30 mjeseci, a sastoji se od više faza i komponenti. Putem početnih analiza odabrani su prioritetni privredni sektori sa većim potencijalom za kreiranje novih radnih mjesta, a onda su predstavnici preduzeća iz tih sektora, kroz sektorske odbore, definisali prioritetne potrebe za savjetodavnom podrškom i obukom za preduzeća. Odabrani sektori su podržani putem savjetodavnih usluga, obuka i razvojnog fonda. Uz to, dio savjetodavne i finansijske podrške je usmjeren i prema gradovima i opštinama koji namjeravaju da bitno unaprijede lokalno poslovno okruženje i uspostave stalan i sadržajan dijalog sa privatnim sektorom. Više informacija o rezultatima projekta CREDO Krajina je dostupno ovdje.

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, 2013-2016.
Realizacija istraživanja MSP u BiH (2012.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Realizacija istraživanja MSP u BiH Eda je angažovana u okviru SEECEL programa koji je finansijski podržan od strane Evropske Unije – IPA višekorisničkog programa o realizaciji istraživanja u BiH sa ciljem utvrđivanja potreba za obukom malih i srednjih preduzeća u BiH. U okviru ovog zadatka, Eda je prevela upitnik i pripremila listu malih i srednjih preduzeća koja treba da budu obuhvaćena istraživanjem prema kriteriju da svaki NACE sektor mora biti zastupljen uz jednaku proporciju mikro, malih i srednjih preduzeća. U okviru ovog posla, Eda je distribuirala upitnike malim i srednjim preduzećima u cijeloj BiH, prikupila popunjene upitnike i unijela podatke u odgovarajuću bazu. Ugovor sa SEECEL u okviru projekta koji finansira EU, 2012.
Analiza proizvoda koji se uvoze i mogućnosti proizvodnje istih u Republici Srpskoj (2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Analiza proizvoda koji se uvoze i mogućnosti proizvodnje istih u Republici Srpskoj Cilj projekta je doprinos povećanju procenta pokrivenosti uvoza izvozom i smanjivanju spoljnotrgovinskog deficita, putem supstitucije dijela uvoza domaćom proizvodnjom. Analiza treba da ukaže na to koji proizvodi (proizvedeni u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske) se uvoze u Republiku Srpsku, koji dio njihovih uvoznika čine proizvođači, postoje li proizvođači za dominantne uvozne proizvode u Republici Srpskoj, zašto domaći proizvođači uvoze potrebne proizvode umjesto da ih nabavljaju od proizvođača iz Republike Srpske, koji proizvođači mogu proizvoditi proizvode koji se sada u najvećoj mjeri uvoze i kakve podsticajne mjere bi bile najdjelotvornije kako bi se povećala njihova konkurentnost i kako bi domaći proizvodi uspješno supstituisali uvozne. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, 2010.
Marketing konsalting (2007-2010.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Marketing konsalting «Čistoća» A.D. Banja Luka – kreiranje novog vizuelnog identiteta.

«IGA – Izvozno-kreditna agencija Bosne i Hercegovine», Sarajevo – provođenje kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja tržišta, kreiranje baze podataka, database marketing, kreiranje kompanijskog biltena, redizajn vizuelnog identiteta i izrada knjige grafičkih standarda, kreiranje korporativnog slogana, priprema plana promotivnih događaja.

«Opština Laktaši» – kreacija i dizajn štampanog promotivnog materijala za promociju Strategije razvoja.

«Opština Mrkonjić Grad» – priprema Plana promocije strategije razvoja opštine Mrkonjić Grad, izrada knjige grafičkih standarda, kreacija i dizajn štampanog promotivnog materijala.

«TOP – Tvornica opekarskih proizvoda», Banja Luka – kreacija i dizajn štampanog promotivnog materijala korištenog u okviru akcije unaprjeđenja prodaje.

«Studentski centar Nikola Tesla», Banja Luka – provođenje relevantnih marketing analiza, kreiranje novog vizuelnog identiteta i slogana za restoran Slobodni um.

Klijenti – opštine i preduzeća, 2007 – 2010.
Studija o mjerenju lokalne investicione klime (2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Studija o mjerenju lokalne investicione klime Eda tim je pripremio studiju o mjerenju lokalne investicione klime. Studija obuhvata nekoliko praktičnih pristupa u mjerenju investicione klime. GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit), 2008.
Analiza ekonomskih i razvojnih potreba u sektoru pčelarstva u sjeverozapadnoj BiH (2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Analiza ekonomskih i razvojnih potreba u sektoru pčelarstva u sjeverozapadnoj BiH Eda tim je pripremio analizu trenutnog stanja i potreba u sektoru pčelarstva za područje 12 opština sjeverozapadne BiH. World Vision, 2008.
Unaprjeđenje sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima (2006-2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Unaprjeđenje sistema kvaliteta u malim i srednjim preduzećima Cilj projekta “Razvoj stočarstva i ruralnog finansiranja” je razvoj i jačanje stočarske proizvodnje. U okviru projekta, Eda je potpisala ugovor za obavljanje usluga unaprjeđenja sistema kvaliteta i uvođenje HACCP sistema u četiri preduzeća Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS u saradnji sa međunarodnim partnerima, preko Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata, 2006 – 2008.
EU TAC – Projekat treninga i konsultacija za mala i srednja preduzeća (2006-2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
EU TAC – Projekat treninga i konsultacija za mala i srednja preduzeća Opšti cilj programa je povećanje konkurentnosti sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini. Krajnji cilj je uspostavljanje održivog ekonomskog prostora koji stvara nova radna mjesta, održava ili prilagođava postojeća radna mjesta, promoviše investicione mogućnosti i dugoročno razvija konkurentne prednosti regije. Eda je partner u konzorcijumu u ovom projektu sa budžetom od oko 1,5 milion €. Delegacija Evropske komisije u BiH u okviru EU RED projekta u BiH, 2006 – 2008.
Uvođenje EU tehničkih standarda u preduzeća (2002-2008.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uvođenje EU tehničkih standarda u preduzeća Projekti „Uvođenje EU tehničkih standarda u preduzeća“ su imali za cilj osposobljavanje različitih preduzeća u Bosni i Hercegovini za pripremu i implementaciju međunarodnih standarda (ISO 9000:2000, ISO 14000, HACCP, CE znak). Ovi projekti su realizovani u sljedećim kompanijama:

 • “FRUKTA TRADE”, Derventa – tehnološki projekat fabrike za proizvodnju kečapa i majoneza, te izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “GOLDEN METRO”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “MALIND”, Modriča – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “MIKROELEKTRONIKA”, Banja Luka – implementacija projekta pod nazivom “Utvrđivanje usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtjevima koje određuju direktive EU” sa ciljem dobijanja CE znaka na proizvod
 • “MLADEGS PAK”, Prnjavor – tehnološki projekat fabrike za pakovanje praškastih materija, kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “MP PANDUREVIĆ” – Modriča – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
 • “ORNAMENT” – Modriča – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
 • SEKUNDARAC”, Gradiška – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
 • “TELEGROUP”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2001
 • “TESLA”, Modriča – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000
 • “TOPLING”, Prnjavor – implementacija projekta pod nazivom Utvrđivanje usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtjevima koje određuju direktive EU, sa ciljem dobijanja CE znaka na proizvod kao i izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000
 • “TRIVAS”, Prnjavor – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 i ISO 14000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “TROPIC RIBARSTVO”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “UNIS-ADRIA”, Banja Luka – izrada projekta integrisanog menadžment sistema prema zahtjevima međunarodnih standarda menadžmenta, serije ISO 9000:2000 kao i izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “ŽIVANIĆ”, Srbac – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “GLOGOVAC”, Nevesinje – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
 • “PAĐENI”, Nevesinje – izrada projekta analize rizika i kritične kontrolne tačke, a sa krajnjim ciljem dobijanja HACCP sertifikata
Projekti su finansirani od strane preduzeća i donatora (Vlada RS, BAS Program – EU, opštine itd.), 2002 – 2008.
Povećanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća sjeverozapadne regije BiH (2005-2006.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Povećanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća sjeverozapadne regije BiH Projekat je bio fokusiran na povećanje industrijskog izvoznog potencijala u 7 opština sjeverozapadne ekonomske regije BiH. Metodologija projekta je optimalna kombinacija trgovačke i finansijske promotivne šeme, posebno kreiranih programa obuke, tehničke asistencije u dostizanju EU tehničkih standarda i poslovnog povezivanja u cilju stvaranja uslova za poboljšanje izvoznih aktivnosti. Implementacijom projekta smo doprinijeli tome da je u 2005. u poređenju sa 2004. godinom, u opštinama obuhvaćenim projektom, pokrivenost uvoza izvozom porasla za 38,76%, dok je sam izvoz porastao za 53,72%. Delegacija Evropske komisije u okviru EU RED projekta u BiH, 2005 – 2006.
Trening za konsultante - projekat “Program promocije ekonomskog razvoja i zapošljavanja / promocija MSP u sjeverozapadnoj BiH (2005-2006.)”
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Trening za konsultante – projekat “Program promocije ekonomskog razvoja i zapošljavanja / promocija MSP u sjeverozapadnoj BiH Cilj treninga je poboljšanje usluga lokalnih konsultanata, kroz trening koji obuhvata definisanje uloge konsultanta i konsultantske tehnike. Trening se sastojao od 9 trodnevnih modula. U prvom ciklusu je Eda učestvovala u pripremi i implementaciji treninga, a u drugom je imala vodeću ulogu. GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit), 2005 – 2006.
Analiza raspoložive radne snage u drvoprerađivačkoj industriji u odnosu na industrijske zahtjeve u RS (2005.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Analiza raspoložive radne snage u drvoprerađivačkoj industriji u odnosu na industrijske zahtjeve u RS USAID-ov projekat podizanja konkurentnosti razvojem klastera identifikuje najznačajnija pitanja drvoprerađivačke industrije BiH. Jedna od najznačajnijih aktivnosti je bila rješavanje problema neadekvatnih vještina i nedostatka adekvatne radne snage u drvoprerađivačkoj industriji. U okviru aktivnosti usmjerenih ka rješavanju ovih problema, izrađena je Analiza raspoložive radne snage i potreba za obukom u sektoru drvoprerade. USAID, CCA 2005.
Otpočnite svoj posao (2004-2006.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Otpočnite svoj posao Cilj projekta pružanje podrške zapošljavanju prema programu Fonda za razvoj i zapošljavanje je obuka nezaposlenih lica za otpočinjanje/formalizovanje neke poslovne djelatnost kojim bi se ta lica bavila. Sama realizacija projekta se sastojala od pružanja paket usluga poslovnog savjetovanja i treninga za pokretanje preduzetničke djelatnosti za nezaposlena lica i lica koja žele da otpočnu sa vlastitim biznisom („Otpočnite svoj posao“). U posljednje tri godine u saradnji sa Fondom za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske urađeno je sljedeće:

 • obučen je 361 polaznik,
 • kreirano je 318 novih biznis planova,
 • kao krajnji rezultat 283 polaznika obuke (80% uspješnosti) su registrovala svoje preduzeće i otpočeli sa vlastitim biznisom.
Fond za razvoj i zapošljavanje RS i Zavod za zapošljavanje RS, 2004 – 2006.
Konsalting za revitalizaciju i restrukturiranje velikih preduzeća (2003.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Konsalting za revitalizaciju i restrukturiranje velikih preduzeća Revitalizacija i restrukturiranje u preduzećima: Elker (Prijedor), Polietilenka (Bihac), Promo (Donji Vakuf), Famok (Kostajnica), Mebos – Samac, Prijedorka – Prijedor. Evropska komisija (Projekat EUPER), 2003.
Uspostavljanje Eda MSC (Multi Servis Centra) (2003.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Uspostavljanje Eda MSC (Multi Servis Centra) Restrukturiranje i revitalizacija u preduzećima u BiH. Uspostavljanje multi servis centra za pitanja zapošljavanja, konsalting za ekonomske i socijalne programe u preduzećima. Evropska komisija (Projekat EUPER), 2003.
Restrukturiranje preduzeća u prehrambenoj i tekstilnoj industriji u BiH (2002-2003.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Restrukturiranje preduzeća u prehrambenoj i tekstilnoj industriji u BiH Podrška sektoru prehrambene industrije pružanjem tehničke podrške za 6 preduzeća u BiH. Evropska komisija (Agrisystems UK and RES&CO kao izvođači), 2002 – 2003.
Kreiranje strategije razvoja firme VIGMELT, Banja Luka (2002.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Kreiranje strategije razvoja firme VIGMELT, Banja Luka Razvoj proizvoda i proizvodnog programa u cilju privlačenja inostranog partnera. Vigmelt, BAS program 2002.
Obuka poljoprivrednika u prnjavorskoj regiji (2002.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka poljoprivrednika u prnjavorskoj regiji Izrada biznis planova (obuka farmera kroz specijalističku, stručnu obuku o domenima razvoja poljoprivrede, profitabilnost i rentabilnost poljoprivrednog biznisa). Udruženje poljoprivrednika Prnjavor, 2002.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u regionu Doboja (2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u regionu Doboja Samozapošljavanje, zapošljavanje, unaprjeđenje vlastitog biznisa. EG Tuzla, 2001.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u regionu Banje Luke (2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u regionu Banje Luke Samozapošljavanje, otvaranje malih biznisa. Fridrich Ebert Stiftung, 2001.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u Brčko Distriktu (2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u Brčko Distriktu Samozapošljavanje, otvaranje malih biznisa. UNDP, 2001.
Unaprjeđenje poslovnog okruženja i lokalnog ekonomskog razvoja (2000-2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Unaprjeđenje poslovnog okruženja i lokalnog ekonomskog razvoja Analiza stanja i strateški planovi ekonomskog razvoja za opštine Prnjavor, Kozarska Dubica i Mrkonjić Grad. EC (QIF-CARE), 2000 – 2001.
Obuka i savjetovanje volontera UN (2000-2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka i savjetovanje volontera UN Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa, uporedo sa obukom za traženje i nalaženje posla. UNDP, 2000 – 2001.
Ekonomska komponenta projekta OBNOVA 2000 za Centralnu Bosnu (2000-2001.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Ekonomska komponenta projekta OBNOVA 2000 za Centralnu Bosnu Kreiranje prilika za zapošljavanje i samozapošljavanje na lokalnom nivou. EC (UNDP), 2000 – 2001.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u opštinama Dubica i Prijedor (2000.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa za žene preduzetnice u opštinama Dubica i Prijedor Samozapošljavanje, otvaranje malih biznisa. UMCOR, 2000.
Menadžment u malim i mikro preduzećima u banjalučkom regionu i Unsko-Sanskom kantonu (1999.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Menadžment u malim i mikro preduzećima u banjalučkom regionu i Unsko-Sanskom kantonu Povećanje kapaciteta zapošljavanja u malim i mikro preduzećima. PHARE VET, 1999.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u Mrkonjić Gradu (1999.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u Mrkonjić Gradu Samozapošljavanje, otvaranje novih biznisa. Fond za razvoj i zapošljavanje RS, 1999.
Unaprijedite vaš biznis (1999.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Unaprijedite vaš biznis Unaprjeđenje poslovanja u malim i mikro preduzećima. IOM, 1999.
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u banjalučkom regionu (1999.)
Projekat Cilj / opis Izvor finansiranja, godina
Obuka za otpočinjanje vlastitog biznisa u banjalučkom regionu Samozapošljavanje, otvaranje novih malih i mikro biznisa PHARE VET, 1999.