Uspješan početak rada na izradi nacrta Strategije infrastrukture kvaliteta u BiH

U ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u Vanjskotrgovinskoj komori BiH u Sarajevu, održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu nacrta Strategije infrastrukture kvaliteta BiH, koja je formirana rješenjem ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a čine je 43 člana koji predstavljaju institucije koje se direktno ili indirektno bave infrastrukturom kvaliteta na nivou BiH, oba entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Očekuje se da se Strategijom infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini, prije svega, stvore pretpostavke za usklađivanje sistema infrastrukture kvaliteta u BiH sa evropskim modelom, definiše unapređenje sistema transpozicije direktiva EU i ispunjenje  uslova EU u ovoj oblasti, kako bi se  napravio napredak prema članstvu u EU, omogućilo korištenje fondova EU za razvoj u ovoj oblasti, te doprinijelo tome da privredni subjekti u BiH imaju koristi od savremenog poslovnog ambijenta, utemeljenog na evropskim principima i da imaju manje troškove što bi ih učinilo konkurentnijim na međunarodnom tržištu. Sa druge strane građani bi bili zaštićeni od nesigurnih proizvoda.

Na prvom sastanku Radne grupe, nakon otvorene i dinamične diskusije, konsenzusom su usvojeni: Poslovnik o radu, metodologija izrade Strategije i plan rada prilagođen procesu izrade strateških dokumenata. Takođe, postignut je dogovor i preuzete obaveze za pripremu polaznih materijala za 2. sastanak Radne grupe, čije je organizovanje planirano za februar 2024. godine u formatu dvodnevne radionice.

Logističku, moderacijsku i tehničku podršku Radnoj grupi u procesu izrade ove strategije pruža projekat „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.