Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Vodič za harmonizaciju politika i instrumenata koji promovišu i podržavaju zelenu transformaciju MSP u BiH

Opis: Vodič sadrži: 1) procjenu očekivanih uticaja provođenja dekarbonizacije u industriji u EU na industrijska MSP u BiH koji će potaknuti njihovu zelenu transformaciju, 2) pregled identifikovanih barijera za energetsku efikasnost u industrijskim MSP u BiH kao i analizu mjera koje se provode u zemljama komparatorima u regiji i u razvijenim zemljama EU na njihovom prevazilaženju, 3) pregled i kritičku analizu aktuelnih strategija, planova, politika i instrumenata podrške energetskoj efikasnosti u MSP u BiH, 4) ocjenu efikasnosti primjene odabranih politika i mjera kao i procjenu spremnosti ključnih aktera u BiH za izgradnju institucionalne infrastrukture podrške energetskoj efikasnosti u MSP i 5) prijedlog osnovnih koncepata i organizacionih modela na kojima se može uspostaviti efikasna infrastruktura podrške zelenoj transformaciji MSP u BiH.

Vodič je pripremljen u okviru projekta „Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“.

Godina izdanja: 2021.

Autor: prof. dr Mirza Kušljugić

Preuzmi publikaciju