Mehanizmi transformacije

Nivo politika:

 • strateško upravljanje razvojem MSP (sa zaokruženim ciklusom planiranja, implementacije, praćenja i evaluacije, i ažiriranja/revidiranja), harmonizovano eksterno (sa SBA okvirom) i interno (u skladu sa nadležnostima) sa fokusom na mezo-nivo sistemske konkurentnosti (ciljane politike, organizacije i instrumenti podrške);
 • pametna specijalizacija sa istovremenom tehnološkom, institucionalnom, društvenom i kulturnom transformacijom (FutureArt model);
 • prelaz na ECG (Environmental, Social and Governance) principe i standarde;

 

Nivo metoda:

 • projektno upravljanje (sa većim fokusom na ishode/outcomes)
 • korišćenje okvira, modela, alata i metoda koji mogu da dovedu do sistemskog uticaja i osjetljivi na kompleksnost (The Flow System, Cynefin, Okvir sistemske konkurentnosti, Change Triangle 3.0, Sensemaker, Scaffolding, Ritual dissent…)
 • fasilitacija, sa fokusom na otkrivanje potencijala za promjene u sadašnjem stanju i na prve susjedne mogućnosti (adjacent possibles) koje su na željenom pravcu promjena; kontrola neželjenih posljedica

 

Nivo projekata:

 • linija projekata usmjerenih na razvoj politika: SBA u BiH, SBA u BiH2EU, S4+…
 • linija projekata usmjerena na instrumente podrške: CREDO, C2C, …
 • linija projekata usmjerenih na MSP inovacije i umrežavanje: KRIN, NOVALIS, READy…
 • linija projekata usmjerenih na zapošljavanje: LEP 1 i 2, …
 • (nova) linija projekata usmjerenih na upravljanje ljudskim potencijalima,
 • projekti transformacije lokalne/regionalne ekonomije: CSO ATTEMPT, …

Ne počinjemo od početka, već nastavljamo zajednički rad pilotiranjem instrumenata za podršku inovacijama, mreža za inovacije i energetsku tranziciju u industriji, DIH-a (Digital Innovation Hub), centra za razvoj proizvoda i procesa, i dr. Nakon ispitivanja i osiguranja funcionalnosti takvih instrumenata, radićemo na njihovoj ugradnji u odgovarajuće politike, kojima se olakšava šire korištenje i primjena, kao što je već urađeno sa instrumentima koje smo razvijali (npr. CREDO Razvojni fond koji je uspješno transformisan i u rastućoj primjeni u vidu Programa podrške razvoju privrede, poboljšanju efikasnosti i uvođenju novih tehnologija od strane Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske). Uz to, jedno od težišta našeg angažovanja biće na koncipiranju, pilotiranju i razvijanju novih modela i praksi upravljanja ljudskim potencijalima, zasnovanih na distribuiranom liderstvu, u pravcu ostvarivanja već definisane vizije razvoja MSP u BiH: da do 2030. preduzetništvo i radna karijera u MSP za mlade ljude i stručnjake postanu atraktivniji od rada u javnom sektoru i odlaska u inostranstvo.

< NAZAD