Metanarativ

Od reaktivnog do KREATIVNOG – STVARANJEM protiv kvarenja

Polazimo od svoje misije: olakšavanje i ubrzavanje transformacije upravljanja, od reaktivnog do kreativnog, prvenstveno u preduzećima, uz ciljane politike i instrumente podrške koji podržavaju takve promjene od strane javnog sektora.

Polazimo od pretpostavke da se samo stvaranjem (novih ideja, proizvoda, procesa, mreža, poslovnih modela, kvalitetnijih radnih mjesta i podsticajnijeg radnog ambijenta, kao i politika i instrumenata koji ih omogućavaju) mogu podstaći, oblikovati i promovisati novi obrasci vrijednosti, ponašanja i saradnje, kojima se postepeno sužava širenje i dejstvo trenutno dominantnih obrazaca kvarenja ekonomije i društva (politizacije, podaništva, poltronstva, kriminala, korupcije). Težimo ostvarivanju zajedničke svrhe, koja se sastoji u ZAJEDNIČKOM I ODRŽIVOM STVARANJU VRIJEDNOSTI.

Pritom je naša glavna uloga FASILITACIJA, a ključni resursi kojima raspolažemo duboko RAZUMIJEVANJE lokalnog KONTEKSTA i skrivenih faktora koji omogućavaju ili sprečavaju uspjeh razvojnih poduhvata, uz KREDIBILITET koji posjedujemo kod preduzeća, domaćih institucija, donatora i međunarodnih organizacija i STALNO UČENJE novih pristupa, metodologija i alata, koje kreativno primjenjujemo odgovarajući na izazove sa kojima su suočeni naši partneri i saradnici.

Spremni smo da olakšamo i podržimo strateško uvođenje i vođenje PAMETNE SPECIJALIZACIJE, i metodološki i sadržajno. Kao i u slučaju strateškog okvira za razvoj MSP, i u ovom slučaju nam treba harmonizovan okvir, kojim će se prevazići postojeća ograničenja asimetričnog administrativnog ustrojstva zemlje i ekonomije sa niskim stepenom koordinacije, bez narušavanja i politizacije pitanja nadležnosti. Takođe, istraživanje i odlučivanje o fokusima i prioritetima pametne specijalizacije treba da u znatnoj mjeri uključi predstavnike privatnog sektora, naročito iz rastućih malih i srednjih preduzeća, koja čine našu prioritetnu ciljnu grupu i kod koje je naš kredibilitet neupitan.

Na sličan način i sa sličnim motivima spremni smo da podržimo prevazilaženje višegodišnjeg zastoja u pogledu infrastrukture kvaliteta i strateški iskorak u ovoj oblasti, u najboljem interesu MSP-a.